Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі

Анотації 

Богдан С.М. Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено вивченню особливостей формування комунікативних якостей особистості фахівців податкової міліції.
   У дисертації обґрунтовано особистісно-процесуальний підхід до вивчення і формування комунікативних якостей особистості майбутніх фахівців податкової міліції; розроблено концептуальну модель комунікативних якостей особистості працівників податкової міліції, яка включає мотиваційно-пошуковий, інформаційно-аналітичний, версійно-тактичний, результативно-доказовий, емоційно-регулятивний компоненти. Визначено й охарактеризовано структуру професійно важливих комунікативних якостей особистості слідчого податкової міліції та психодіагностичний інструментарій для їх вивчення.
   Розроблена й експериментально перевірена програма і методика формування професійно важливих комунікативних якостей майбутніх працівників податкової міліції, яка включає навчальні бесіди, групові дискусії, моделювання ситуацій, ділові ігри, роботу в команді, практичні та медитаційні вправи тощо. У формуючому експерименті доведена ефективність запропонованої програми і методики формування професійно важливих комунікативних якостей особистості майбутніх працівників податкової міліції.
   Ключові слова: професійно важливі комунікативні якості особистості, особистісно-процесуальний підхід, концептуальна модель комунікативних якостей особистості слідчого податкової міліції, програма і методика формування комунікативних якостей майбутніх працівників податкової міліції.

Богдан С.М. Формирование коммуникативных качеств личности будущего специалиста налоговой милиции в высшем учебном заведении. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена изучению особенностей формирования коммуникативных качеств личности специалистов налоговой милиции.
   В диссертации проанализирована проблема изучения и формирования коммуникативных качеств личности как необходимых для профессиональной деятельности типа “человек-человек” – педагогов, воспитателей, юристов, менеджеров по работе с персоналом и др. Показано, что данная проблема требует более углубленного изучения на основе уточненного методологического подхода.
   Обоснованы теоретические и методические основы личностно-процессуального подхода к изучению и формированию коммуникативных качеств личности будущих специалистов налоговой милиции. Определено, что личностно-процесуальный подход должен осуществляться на основе принципов: целостного концептуального представления о коммуникативных качествах личности, которые наиболее значимы для профессионально-правовой деятельности и общения следователей налоговой милиции с участниками процессуальных действий; комплексности при понимании и психодиагностическом изучении коммуникативных качеств курсантов налоговой милиции; согласованности процессуальных норм взаимодействия и коммуникативных действий личности следователя налоговой милиции; личностно ориентированного развития профессионально важных коммуникативных качеств будущих специалистов налоговой милиции на основе активных форм и методов обучения.
   Проанализированы особенности профессионального общения следователя налоговой милиции и на этой основе разработана концептуальная модель их коммуникативных качеств, которая включает такие компоненты, как мотивационно-поисковый, информационно-аналитический, версионно-тактический, результативно-доказательный, эмоционально-регулятивный. Охарактеризована структура профессионально важных коммуникативных качеств личности следователя налоговой милиции; разработан и апробирован психодиагностический инструментарий их определения.
   Проведена экспертная оценка концептуальной модели коммуникативных качеств следователя налоговой милиции, которая подтвердила необходимость включения предложенных коммуникативных качеств в данную модель.
   Разработана и экспериментально доказана эффективность программы и методики формирования профессиональных коммуникативных качеств будущих работников налоговой милиции. Данная программа и методика включала такие методы, как учебные беседы, групповые дискуссии, моделирование ситуаций, деловые игры, работу в команде, практические задания, специальные психологические упражнения и др.
   Разработаны методические рекомендации для преподавателей, практических психологов высших учебных заведений, в которых проходят профессиональную подготовку будущие специалисты налоговой милиции.
   Ключевые слова: профессионально важные коммуникативные качества личности, личностно-процессуальный подход, концептуальная модель коммуникативных качеств личности следователя налоговой милиции, программа формирования коммуникативных качеств будущих работников налоговой милиции.

Bogdan S.M. Formation of the communicative qualities of a personality of a future specialist of tax militia in a higher educational establishment. – Manuscript.

The sis on competing a scientific degree of a Candidate of psychological sciences by the speciality 19.00.07 – pedagogic and age psychology. – The Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The thesis is devoted to the studying of the peculiarities of formation of the communicative qualities of a personality specialist of tax militia.
   The personally – legal approach to s tidying and formation of the communicative qualities of a personality of a future specialist of tax militia is substantiated and the conceptual model of the communicative qualities of a personality of tax militia workers which includes moti vational and searching, informational and analytical, version and tactical, resultative and proving, emotional and regulative components is worked out. The structure of a professionally important communicative qualities of a personality of a tax militia inspector and psychodiagnostical instrument set for their studying are defined and characterized.
   The program and methods of the formation of professionally important communicative qualities of future tax militia workers is worked out and experimentally approved; they include learning conversations, group discussions, modeling of situations, role-plaus, team work, practical and meditational excersises etc. The forming experiment approves the efficiency of the suggested program and methods of the formation of professionally important communicative qualities of a personality of future tax militia workers.
   Key words: professionally important communicative qualities of a personality; a personallu-legal approach; the principles of a personal-legal approach; the conceptual model of the communicative qualities of a personality of tax militia inspector; the program and methods of the formation of communicative qualities of a personality of future tax militia workers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net