Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційні та фінансово-правові відносини, що виникають при вексельних розрахунках
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційні та фінансово-правові відносини, що виникають при вексельних розрахунках

Анотації 

Баранов-Мохорт С.М. Організаційні та фінансово-правові відносини, що виникають при вексельних розрахунках. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005.

   Дисертація є першим в Україні комплексним науковим дослідженням організаційних та фінансово-правових відносин, що виникають при вексельних розрахунках. У роботі розглянуто становлення вексельного обігу в Україні та пов’язаних з ним організаційних та фінансово-правових відносин, досліджено механізм оподаткування при здійсненні вексельних розрахунків, виявлені особливості стягнення державного мита за вексельні бланки. Розкрито основні проблеми розширення використання векселів у господарській діяльності та державного контролю у цій сфері. Розглянуто механізми використання нових видів векселів при формуванні Державного бюджету України та здійсненні бюджетних видатків: казначейських векселів, банківських векселів та векселів Державної податкової адміністрації України.
   Ключові слова: банківська установа, вексель, вексельний обіг, казначейський вексель, податковий вексель, банківський вексель, вексельні розрахунки, організаційно-правові відносини, фінансово-правові відносини.

Баранов-Мохорт С.Н. Организационные и финансово-правовые отношения, которые возникают при вексельных расчетах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2005.

   Диссертация является первым в Украине комплексным научным исследованием организационных и финансово-правовых отношений, которые возникают при вексельных расчетах между субъектами хозяйствования и государством. В работе рассмотрено становление вексельного оборота в Украине и связанных с ним организационно-правовых и финансово-правовых отношений, исследован механизм налогообложения при осуществлении вексельных расчетов, определены и проанализированы особенности взымания государственной пошлины за вексельные бланки.
   Раскрыты основные проблемы расширения использования векселей при расчетах в хозяйственной деятельности и осуществления государственного контроля. Рассмотрены механизмы использования новых видов векселей при формировании Государственного бюджета Украины: казначейских векселей, банковских векселей и векселей Государственной налоговой администрации Украины.
   Предложен механизм контроля Национального банка Украины за банковскими учреждениями, которые осуществляя предоплату за бланки векселей, реализовуют их субъектам хозяйствования. Показано, что использование предложенного механизма обеспечит систематическое наполнение денежными средствами части Государственного бюджета Украины в виде уплаты государственной пошлины за вексельные бланки.
   Отмечается целесообразность ликвидации противоречий в решениях, принимаемых Государственной налоговой администрацией Украины, с нормами финансового и административного права, которые регулируют порядок организации работы в сфере налогообложения предпринимательской деятельности с использованием векселей. Изучены вопросы взымания налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины при расчетах векселями. Предложены пути повышения эффективности исполнения этой функции органами Государственной налоговой администрации Украины.
   Предложено внедрить в Украине новый институт судебной власти – налоговые суды. С этой целью предложено разработать и принять Закон Украины “О Налоговом суде Украины”, основным назначением которого должно стать судебное решение спорных вопросов, возникающих между участниками финансово-правовых отношений, в частности в сфере налогообложения прибыли, полученной в результате осуществления вексельных операций, с использованием всех инструментов финансового права.
   С целью организации эффективного контроля за эмиссионными процессами, вызванными обращением векселей, предложено создать базы данных о выданных и оплаченных векселях.
   Ключевые слова: банковское учреждение, вексель, вексельное обращение, казначейский вексель, налоговый вексель, банковский вексель, вексельные расчеты, организационно-правовые отношения, финансово-правовые отношения.

Baranov-Mohort S.N. Organizational and financially-legal relations which arise up at the bill calculations of exchange. - Manuscript.

Dissertation for the receipt of scientific degree of candidate of legal sciences in speciality 12.00.07 – management theory; administrative law and process; financial law; informational law. – Odessa National Academy of Law. Odessa, 2005.

   Dissertation is devoted to the research of organizational and financially-legal relations which arise in bill settlements. In work becoming of bill circulation in Ukraine and organizational and financially-legal relations connected with it are considered, the mechanisms of taxation of bill settlements is explored, specific features of state customs payment for bill forms are discovered. The basic problems of expansion of bills usage in economic activity and the state control in this sphere are exposed. The mechanisms of usage of new types of the bills in formation of the State budget of Ukraine and budget expences realization are considered, such as exchequer bills, bank bills and bills of exchange of the State Tax Administration of Ukraine.
   Key words: banking institution, bill, bill circulation, exchequer bill, tax bill, bank bill, bill settlements, organization and legal relations, financially-legal relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційні та фінансово-правові відносини, що виникають при вексельних розрахунках

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net