Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

Анотації 

Бабич В.А. Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право: – Національна академія державної податкової служби України. - Ірпінь, 2005.

   Дисертацію присвячено дослідженню сутності, змісту та підстав адміністративної відповідальності за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. В роботі аналізується поняття адміністративна відповідальність взагалі та адміністративної відповідальності за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. Досліджено елементи й ознаки складу адміністративного правопорушення, охарактеризовано систему податкових правил, розглянуті її недоліки, які не дозволяють здійснити належну систематизацію адміністративних правопорушень. Значну увагу приділено проблемам побудови чіткої взаємообумовленої системи адміністративно-правових норм в податковій сфері, вироблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у цій частині. В роботі здійснено аналіз запропонованої різними вченими класифікації адміністративних правопорушень, на основі якого, з урахуванням виявлених недоліків та практики діяльності податкових органів, внесено пропозиції, щодо удосконалення процесу та порядку взаємодії між податковою міліцією та іншими правоохоронними органами, зокрема між податковою міліцією та Національним центральним бюро Інтерполу в Україні. Сформульовано ряд пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства та адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів України.
   Ключові слова: адміністративні правопорушення, податкова сфера, склад адміністративного проступку, провадження, взаємодія правоохоронних органів.

Бабич В.А. Административная ответственность за хранение или транспортировку алкогольных напитков или табачных изделий на которых нет марок акцизного сбора установленного образца.-Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. - Ирпень, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию сущности административной ответственности за хранение или транспортировку алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца. В работе изложен детальный анализ процессов исторического возникновения и развития акцизного сбора с приведением конкретных примеров как в деятельности государств, находящихся на территории СНГ, так и дальнего зарубежья.
   В работе акцентируется внимание на конкретизацию места административной ответственности в налоговом праве. Произведен анализ обобщающих признаков этого понятия, а также исследованы признаки, которые выделяют административную ответственность в институте налогового права.
   Рассмотрены основные организационно-правовые основы деятельности налоговой милиции, такие как: законы и подзаконные нормативно правовые акты, которыми регулируется деятельность правоохранительных органов в отрасли применения мер административной ответственности за хранение или транспортировку алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца.
   В работе конкретизируется понятие административный проступок как основы для возникновения ответственности за хранение или транспортировку алкогольных напитков или табачных изделий на которых нет марок акцизного сбора установленного образца.
   Исследуются элементы и признаки состава административного правонарушения, осуществляется анализ определения системы налоговых правил, рассмотрены её недостатки, которые не позволяют осуществить надлежащую систематизацию налоговых правонарушений.
   Произведен детальный анализ существующей системы взаимодействия между разными правоохранительными органами Украины. Особое внимание уделено сотрудничеству между Национальным центральным бюро Интерпола в Украине и подразделениями налоговой милиции, выделены основные направления по которым проводится взаимодействие между НЦБ и налоговой милицией, рассмотрены основные нормативно-правовые акты, которые являются правовым основанием для взаимодействия.
   Значительное внимание уделено проблемам построения четкой взаимообусловленной системы административных налоговых правонарушений, внесению предложений об изменении законодательства Украины в этой части.
   В работе осуществлён анализ предложенной разными учеными классификации налоговых правонарушений, на основе которого, с учетом выявленных недостатков и практики деятельности налоговых органов, внесено предложение по усовершенствованию порядка и процесса взаимодействия между налоговой милицией и другими правоохранительными органами, например, между налоговой милицией и Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.
   Сформулировано ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование организационно-правовых основ административной ответственности за налоговые правонарушения.
   Ключевые слова: административные правонарушения, налоговая сфера, состав административного проступка, производство, взаимодействие правоохранительных органов.

Babich V.A. Administrative responsibility for storage or transporting of alcohol or tobacco production whith no brands of excise duties of standard pattern on. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph.D in Law in the 12.00.07. specialty – Management Theory; Financial Law; Information Law. The National Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2005.

   Dissertation is devoted to the analysis of essence, content and grounds of administrative responsibility for storage or transporting of alcohol or tobacco products without brands of excise duties of standard pattern. In this work the concept of administrative responsibility in general and administrative responsibility for storage or transporting of alcohol or tobacco products without brands of excise duties of standard pattern are analyzed.
   Elements and signs of composition of administrative offence are explored, the analysis of the determination of the system of tax rules is carried out, its failings which do not allow to carry out the proper systematization of administrative offences are considered. Considerable attention is paied to the problems of construction of the clear mutually determined system of administrative norms in a tax sphere, the propositions relating to the bringing of changes to the legislation of Ukraine in this part are maid.
   The analysis of the classification of administrative offences offered by different scientists is carried out, on the basis of which, taking into account the exposed failings and practice of activity of tax organs, suggestions are borne, relating to the improvement of process and order of co-operation between a tax militia and other law enforcement authorities, in particular between a tax militia and National central bureau of Interpol in Ukraine. Suggestions and recommendations are formulated in relation to perfection of current legislation and administratively-jurisdiction activity of tax organs of Ukraine.
   Keywords: administrative offences, tax sphere, composition of administrative offence, realization, co-operation of law enforcement authorities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net