Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування мотивації фізичної підготовки в системі професійної освіти працівників МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування мотивації фізичної підготовки в системі професійної освіти працівників МВС України

Анотації 

Бабенко В.Г. Формування мотивації фізичної підготовки в системі професійної освіти працівників МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005 рік.

   У дисертації досліджено засади формування позитивної мотивації до фізичної підготовки в системі професійної освіти працівників практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України. Проаналізовано стан розробки проблеми дослідження в педагогічній теорії й практичній діяльності ОВС; здійснено аналіз мети і завдань сучасного фізичного виховання працівників міліції на різних етапах навчального року; виділено рівні розвитку мотивації; визначено оцінку сформованості мотивації; розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено методику асоційованого навчання працівників практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України. В педагогічному експерименті отримано підтвердження значного зростання індивідуальних і середніх групових результатів фізичної підготовленості та формування позитивної мотивації працівників практичних ОВС до фізичної підготовки в системі їх професійної освіти.
   Ключові слова: фізична культура, фізична підготовка, професійна підготовка, формування позитивної мотивації, асоційоване навчання, практичні органи і підрозділи внутрішніх справ України.

Бабенко В.Г. Формирование мотивации физической подготовки в системе профессионального образования сотрудников МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2005 год.

   Актуальной проблемой современной системы физической подготовки сотрудников практических органов и подразделений внутренних дел Украины есть недостаточность у них соответствующей психофизической подготовки. Проблема сохранения устойчивого желания и интереса к постоянному усовершенствованию и самосовершенствованию на протяжении продолжительного времени четко проявилась последними годами в связи с резко возрастающими нагрузками оперативно-служебной деятельности.
   Анализ функционирования современной системы физического воспитания сотрудников практических органов и подразделений внутренних дел Украины, как обязательно-общественного явления, позволяет понять основные закономерности ее становления, развития и деятельности. Эффективность использования ее субъектами физических упражнений в системе профессиональной подготовки зависит от нормативного и материально-технического обеспечения, а также от усовершенствования управленческих, руководящих и научных форм. Данная система специфической физической подготовки сотрудников практических ОВД характеризуется, как и любая другая, составом определенных элементов с присущими только им функциями и особенностями, основным назначением которых есть физическое усовершенствование и самосовершенствование.
   В диссертации исследованы основы формирования положительной мотивации к физической подготовке в системе профессионального образования сотрудников практических органов и подразделений внутренних дел Украины. Проанализировано состояние разработки проблемы исследования в педагогической теории и практической деятельности ОВД; осуществлен анализ целей и задач современного физического воспитания сотрудников милиции на разных этапах учебного года; выделены уровни развития мотивации; определена оценка сформированности мотивации; разработана, теоретически обоснована и апробирована методика ассоциированного обучения сотрудников практических органов и подразделений внутренних дел Украины.
   Методика ассоциированного обучения характеризуется активной двигательной деятельностью сотрудников практических органов и подразделений внутренних дел и, прежде всего, непринужденно-добровольным выполнением на занятиях по физической подготовке специфических упражнений и приемов. Полноценная реализация данного метода зависит от педагогического мастерства преподавателя, инструктора или инспектора по служебной подготовке, функциональными обязанностями которого предусмотрено проведение плановых занятий по огневой, физической, тактико-специальной и общепрофильной подготовке, а также от его умения поддерживать доброжелательно-субординационные отношения между сотрудником-педагогом, учебной группой и сотрудником, который обучается.
   В ходе педагогического эксперимента получено подтверждение возрастания индивидуальных и средних групповых результатов физической подготовленности, а также формирования положительной мотивации сотрудников практических ОВД к физической подготовке в системе их профессионального образования.
   Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовка, профессиональная подготовка, формирование положительной мотивации, ассоциативное обучение, практические органы и подразделения внутренних дел Украины.

Babenko V.G. Formation of motivation on physical preparation in system of vocational training of employees of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on a speciality 13.00.04 - the theory and a technique of vocational training. National academy of internal affairs of Ukraine, Kiev, 2005.

   In the dissertation bases of formation of positive motivation to employment (occupations) on physical preparations in system of vocational training of employees of practical bodies and divisions of internal affairs of Ukraine are investigated. The condition of development of a problem of research in the pedagogical theory and practical activities of practical bodies and divisions of internal affairs of Ukraine is analysed; the analysis of the purposes and problems (tasks) of modern physical training of employees of militia at different stages of academic year is carried out; levels of development of educational motivation are allocated; the estimation positive motivation is determined; the technique of the associated training of employees of practical bodies and divisions of internal affairs of Ukraine is developed, theoretically proved and approved.
   Key words: physical training, physical preparation, vocational training, formation of positive motivation, associated training, practical bodies and divisions of internal affairs of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування мотивації фізичної підготовки в системі професійної освіти працівників МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net