Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім’ї)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім’ї)

Анотації 

Братасюк В.М. Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім’ї). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005.

   В дисертації показано, що правова реальність, як специфічна форма вираження духовного потенціалу суспільства, постійно відчуває на собі впливи інтелектуальної традиції конкретного часу і розвиватися поза нею не може. Підкреслюється, що інтелектуальна традиція визначає настанови правової свідомості, є імпліцитною передумовою юридичного мислення, що рухається не лише відповідно до логіки норм, а й відповідно до логіки розвитку конкретної культури. Доведено, що правова реальність сучасної романо-германської правової сім’ї розвивається під потужним впливом постмодерної інтелектуальної традиції, на засадах домінант антропоцентризму, єдності суб’єктивності та інтерсуб’єктивності, принципів плюралізму, ціннісного підходу, гуманізму, верховенства права, тощо. Дисертантом доведено, що реформування національної правової системи України є необхідністю і здійснення її має бути глибинним, докорінним, а це можливо за умови зміни існуючої інтелектуальної традиції у вітчизняній юриспруденції, що зумовить зміну праворозуміння, юридичної доктрини, правосвідомості тощо. Це сприятиме увідповідненню змісту, основних парадигм розвитку правових систем України та РЄ та ЄС, національна правова система трансформується в стимулюючий чинник суспільного розвитку.
   Ключові слова: правова реальність, форми буття права, інтелектуальна традиція, юридичне мислення, правова реальність домодерного періоду, правова реальність постмодерну, децентралізоване право, мисленнєві домінанти, логоцентр в правому мисленні.

Братасюк В.Н. Правовая реальность как форма проявления интеллектуальной традиции эпохи (на материалах романо-германской правовой семьи). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – философия права. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации исследуется правовая реальность сквозь призму проявления в ней интеллектуальной традиции конкретного исторического периода.
   Исследуя диссертационную проблему, на основе изучения современной украинской и зарубежной научной правоведческой литературы, а также на основе работ классиков правовой и философско-правовой мысли, автор доказал, что правовая реальность, будучи специфической формой выражения духовного потенциала общества, постоянно ощущает влияние интеллектуальной традиции эпохи и развиваться вне её не может. В диссертации подчёркивается, что интеллектуальная традиция определяет установки правового сознания, является имплицитной предпосылкой юридического мышления, которое движется не только соответственно логике норм, но и относительно логики развития конкретной культуры.
   В диссертации показано, что влияние интеллектуальной традиции на правовую реальность есть настолько значительным, что от него зависит специфика развития правовой системы вообще, способы и формы существования её структурных элементов. Обосновано идею о том, что именно под влиянием рационалистической доминанты западно-европейского мышления состоялось оформление романо-германской правовой системы “закрытую”, юснатурализм и юридический позитивизм и как теория, и как практика стали формами правового выражения модерной классически-рационалистической интеллектуальной традиции.
   Доказано, что правовая реальность современной Романо-германской правовой семьи развивается под мощным влиянием постмодерной интеллектуальной традиции, на основе доминант антропоцентризма, верховенства права, принципов плюрализма, гуманизма, интерсубъективности, ценностного подхода и т.д. В работе акцентируется, что национальная правовая система Украины является формой выражения в основном интеллектуальной традиции модерна, самым значительным достатком которой есть минимизация гуманистического измерения. Диссертант доказывает, что реформирование национальной правовой системы необходимо, и осуществление его должно быть глубинным, а не поверхностным. Это возможно при условии изменения существующей интеллектуальной традиции в отечественном правоведении, что повлечёт изменения в правопонимании, правовом сознании, юридической доктрине и т.д.
   Трансформация существующей интеллектуальной традиции в направлении наполнения её гуманистическим измерением, ценностным подходом, принципами плюрализма, антропоцентризма, интерсубъективности и т.д. обусловит соответствие содержания, основных парадигм развития правовых систем Украины и межгосударственных европейских правовых систем, что в условиях нарастания современных глобализационных и интеграционных процессов является актуальной проблемой. Национальная правовая система Украины превратится в стимулирующий фактор общественного развития.
   Ключевые слова: правовая реальность, формы бытия права, интеллектуальная традиция, юридическое мышление, правовая реальность домодерного периода, правовая реальность постмодерна; децентрализованное право, мыслительные доминанты, логоцентр в правовом мышлении.

Bratasyuk V.M. The Legal reality as the form of the expression the period intellectual tradition (on the roman-german law group materials) – Manuscript.

Thesis for the Degree of Candidate of Law, field: Philosophy of Law (field code: 12.00.12). – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   In thesises is shown that legal reality, as specific form of the expression of the spiritual potential society, constantly feels on itself influences of the intellectual tradition of concrete time and develop outside of her(its) can not. It is Emphasized that intellectual tradition defines installing the legal consciousness, there is implisided by premises of the legal thinking, which develops not only accordingly logic of the rates, but and accordingly logic of the development of the concrete culture.
   It is proved that influence to intellectual tradition on legal reality so significant that from he depends specifics of the development of the legal system in general, ways and the forms of existence his(its) structured element. The motivated idea that exactly under influence rationalist dominant west – an european thinking took place the registration of the national legal systems roman-german legal family in "closed".
   It is proved that legal reality modern roman-german legal family develops under powerful influence postmodern intellectual tradition, what inherent expressive humanistic measurement.
   In work is spoken that national legal system of the Ukraine is built on intellectual tradition of the modernist style basically, what inherent marriage of the humanistic measurement. Dissertant proved that reform of national legal system necessary and realization reform can be deep, but this possible at condition of the change existing intellectual tradition in domestic jurisprudence, which will condition change lawunderstand, legal doctrine, consciense. As effect, national legal system is transformed in stimulated factor of the public development.
   The Keywords: legal reality, the forms being right, intellectual tradition, legal thinking, lawmaking, normative – a sign reality, legal reality to моdern period, legal reality postmodern, hostless right, logocentre in legal thinking.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім’ї)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net