Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Механізми державного управління підготовкою співробітників органів внутрішніх справ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Механізми державного управління підготовкою співробітників органів внутрішніх справ

Анотації 

Бесчастний В.М. Механізми державного управління підготовкою співробітників органів внутрішніх справ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

   У дисертації розглянуто природу соціальних систем, сформульовано принципи коеволюції суспільства та його частин. Проаналізовано роль держави у забезпеченні стійкого розвитку суспільства та соціальних інститутів. Інститут правоохоронних органів розглянуто як механізм реактивного впливу на процес суспільного розвитку. Проведено аналіз сутності і методів формування соціального замовлення як механізму інтеграції інститутів соціального контролю й освіти на прикладі МВС України. Запропоновано принципи формування соціально адекватного портрету співробітника органів внутрішніх справ, а також напрямки освіти і виховання фахівців правоохоронних органів України. Рекомендовано варіанти зміни учбових планів і програм з метою їх узгодження з нагальними потребами суспільства на базі проблемного навчання. Розроблено організаційний механізм формування соціального замовлення на співробітників органів внутрішніх справ і механізм підготовки кадрів на прикладі Донецького юридичного інституту МВС, здатні забезпечити процес коеволюції правоохоронних органів і суспільства за допомогою системи освіти.
   Ключові слова: державне управління, коеволюція, соціальне замовлення на співробітника органів внутрішніх справ, соціально адекватний портрет правоохоронця, система проблемного навчання, механізм.

Бесчастный В.Н. Механизмы государственного управления профессиональной подготовкой сотрудников органов внутренних дел. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2005.

   Целью диссертации является формулирование принципов и разработка механизмов, обеспечивающих согласованное развитие правоохранительных органов и общества в процессе государственного управления профессиональной подготовкой сотрудников органов внутренних дел (ОВД) в Украине.
   В диссертации рассмотрена природа социальных систем, сформулированы принципы коэволюции общества и его частей. Проанализирована роль государства в обеспечении устойчивого развития общества и социальных институтов, институт правоохранительных органов рассмотрен как механизм реактивного воздействия на процесс общественного развития.
   Доказано, что функционирование социальных институтов должно находиться в коэволюции с другими социальными институтами и обществом в целом с целью сохранения целостности общества как открытой системы. Определено, что сложность выполнения функции социального контроля в переходный период состоит в том, что цели и ценности, а также нормы нового устойчивого состояния общества еще не определены. Следовательно, усиление отрицательных обратных связей в социальной системе, которое реализуется институтами социального контроля, может иметь эффект, сдерживающий развитие и процесс перехода в новое состояние. Выбор демократического пути развития института социального контроля в Украине предложено реализовать во взаимодействии с социальными институтом “образование”, роль которого состоит в обучении и воспитании нового поколения.
   Проведен анализ сущности и методов формирования социального заказа как механизма интеграции институтов социального контроля и образования на примере МВД Украины. Предложены принципы формирования социально адекватного портрета сотрудника ОВД, а также направления образования и воспитания специалистов правоохранительных органов Украины. Определение социального заказа предложено осуществлять в несколько этапов, предполагающих определение целей развития общества, прогнозирование ценностной структуры общества и прогнозирование уровня и характера преступности.
   Представлен организационный механизм формирования социального заказа на сотрудников ОВД в Украине, который предполагает распределение полномочий и ответственности между Министерством внутренних дел Украины и Министерством образования и науки Украины в процессе формирования социального заказа. В частности, Министерство внутренних дел определяет стратегические принципы системы обучения будущих милиционеров, средства передачи содержания и непосредственно характеристики содержания обучения. Содержание обучения определяется на основе прогноза тенденций развития типов и видов преступности, а стратегические принципы учитывают состояние общества и перспективы его трансформации. Министерство образования и науки определяет операционные принципы системы обучения, реализует концептуальный выбор методов и форм обучения, способов контроля и коррекции знаний.
   В процессе использования преактивного подхода к определению социального заказа на сотрудника ОВД в Украине, учитывая трансформацию целей и ценностей украинского общества, позволило определить, что адекватной данным условиям системой обучения сотрудников ОВД является проблемное обучение. Данная система отвечает характеристикам средней интерактивности обучения, демократическому стилю управления и использованию мышления как доминирующего познавательного процесса.
   Рекомендованы варианты изменения учебных планов и программ Донецкого юридического института МВД с целью их согласования с актуальными потребностями общества на базе проблемного обучения. В связи с проблемой несоответствия процесса обучения сотрудников ОВД прогнозным характеристикам социального заказа, предложны модифицированные требования к гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, обеспечивающие процесс коэволюции образования и органов внутренних дел на основе первичности социально-духовной составляющей. В соответствии с данными требованиями специалист-правовед в сфере обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью должен знать: закономерности эволюции открытых систем; закономерности формирования и развития общества как системы, социальные предпосылки возникновения и развития преступности; закономерности взаимодействия основных социальных институтов, а также характеристики воздействия правоохранительных органов на их развитие в различные периоды эволюции общества.
   Разработан организационный механизм формирования социального заказа на сотрудников ОВД и механизм подготовки кадров на примере Донецкого юридического института МВД, способные обеспечить процесс коэволюции правоохранительных органов и общества с помощью системы образования.
   Ключевые слова: государственное управление, коэволюция, социальный заказ на сотрудника ОВД, социально адекватный портрет правоохранителя, система проблемного обучения, механизм.

Beschastny V.N. Mechanisms of the state preparation employees of Internal Affairs Authorities.- Manuscript.

The thesis for the Candidate’s Degree in State management on speciality 25.00.02. – Mechanisms of state management - Donetsk State University of Management of the Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2005.

   In the thesis the nature of social systems is considered, principles of co-evolution societies and its parts are formulated. The role of the state in maintenance of steady development of a society and social institutes is analyzed, the institute of law enforcement bodies is considered as the mechanism of reactive influence on process of social development. The analysis of essence and methods of formation of the social order as mechanism of integration of the social control and education institutes on an example of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is carried out. Principles of formation of socially adequate portrait of Internal Affairs Authorities employee, and also directions of education and upbringing of experts of Internal Affairs Authorities of Ukraine are offered. Variants of change of curricula and programs are recommended with the purpose of their coordination with actual requirements of a society on the basis of problem training. The organizational mechanism of formation of the social order for IAA employees and the mechanism of a professional training on an example of Donetsk Law institute of the Ministry of Internal Affairs, capable to provide co-evolution process of Internal Affairs Authorities and a society with the help of an education system is developed.
   Key words: state management, co-evolution, the social order for IAA employee, socially adequate portrait of Internal Affairs Authorities employee, system of problem training, mechanism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Механізми державного управління підготовкою співробітників органів внутрішніх справ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net