Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні

Анотації 

Боняк В.О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005.

   У дисертації досліджується конституційне право людини і громадянина на освіту та механізм його забезпечення в Україні. Проаналізовано стан наукових розробок різних аспектів права на освіту, а також джерела міжнародного та національного права, в яких воно знайшло своє документальне закріплення. Запропоновано періодизацію етапів розвитку наукової думки та процесу нормативно-правової регламентації права на освіту в Україні. Сформульовано дефініцію “конституційне право людини і громадянина на освіту”, розкрито його сутність, з’ясовано основні ознаки. Запропоновано власне бачення змісту конституційного права кожного на освіту. Досліджено механізм його забезпечення, який складається з механізму реалізації, механізму охорони та механізму захисту конституційного права людини і громадянина на освіту. Визначено роль органів державної влади у функціонуванні цього механізму. Обґрунтовано необхідність удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їхніх службових та посадових осіб щодо забезпечення конституційного права людини і громадянина на освіту в Україні.
   На підставі проведеного дослідження сформульовано узагальнення, пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення механізму забезпечення аналізованого суб’єктивного права.
   Ключові слова: конституційне право людини і громадянина на освіту; зміст конституційного права людини і громадянина на освіту; механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на освіту; механізм реалізації конституційного права людини і громадянина на освіту; механізм охорони конституційного права людини і громадянина на освіту; механізм захисту конституційного права людини і громадянина на освіту; забезпечення органами державної влади конституційного права людини і громадянина на освіту.

Боняк В.А. Конституционное право человека и гражданина на образование и его обеспечение в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию конституционного права человека и гражданина на образование, а также механизму его обеспечения в Украине.
   Проанализировано состояние научных исследований различных аспектов субъективного права на образование, а также источники международного и национального права, в которых анализируемое право нашло свое документальное закрепление. Предложена периодизация этапов развития научной мысли и процесса нормативно-правовой регламентации права на образование в Украине.
   Сформулировано и раскрыто содержание основных категорий, касающихся объекта исследования. Раскрыта сущность конституционного права человека и гражданина на образование, дана характеристика его основных признаков. Предложено собственное видение содержания анализируемого субъективного права, которое включает в себя, по крайней мере, четыре возможности субъекта.
   Дано понятие механизма обеспечения конституционного права человека и гражданина на образование, выделены его структурные элементы: механизм реализации конституционного права каждого на образование, механизма его охраны и механизма защиты.
   Определена роль органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в механизме обеспечения конституционного права человека и гражданина на образование.
   Отмечено, что правоохранительные и контрольно-надзорные органы составляют основу механизма охраны и защиты конституционного права человека и гражданина на образование. Определена важная роль указанных государственных органов в исследуемом механизме реализации анализируемого права граждан через сеть ведомственных образовательных учреждений.
   Рассмотрены пути совершенствования текущего законодательства в отношении деятельности Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины и других органов исполнительной власти, Конституционного Суда Украины, системы судов общей юрисдикции, правоохранительных и контрольно-надзорных органов в сфере обеспечения конституционного права человека и гражданина на образование.
   На основании проведенного исследования сформулированы обобщения, предложения и рекомендации, направленные на усовершенствование механизма обеспечения конституционного права каждого на образование в Украине.
   Ключевые слова: конституционное право человека и гражданина на образование; содержание конституционного права на образование; механизм обеспечения конституционного права человека и гражданина на образование; механизм реализации конституционного права человека и гражданина на образование; механизм охраны конституционного права человека и гражданина на образование; механизм защиты конституционного права человека и гражданина на образование; обеспечение органами государственной власти конституционного права человека и гражданина на образование.

Bonyak V.A. The person’s and the citizen’s constitutional right to education and its ensuring in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for candidate degree of Law on specialty 12.00.02 – Constitutional Law. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The thesis studies the person and the citizen constitutional right to education as well as mechanism of its legal ensuring. Different research practices are analyzed with focusing on various aspects of right to education as well as references of international and national law where such right is officially documented. There is the proposal to divide into periods the development of scientific thoughts and the process of legal regulation in Ukraine the person’s and the citizen’s constitutional right to education. The definition of the person and the citizen constitutional right to education is formulated with description of essence of its key features. The author’s vision of content of person’s and the citizen’s constitutional right to education is presented. The ensuring mechanism of constitutional individual right to education is studied and explained with regard to role of public authorities in functioning of this mechanism. The need to improve activity of government and local authorities and officials is justified to ensure the person’s and the citizen’s constitutional right to education in Ukraine.
   On the basis of the study, summaries, proposals and recommendations are suggested for improvement of ensuring mechanism of the analyzed subjective right.
   Key words: the person’s and the citizen’s constitutional right to education; the essence of the constitutional right to education; the ensuring mechanism of the person’s and the citizen’s constitutional right to education; the realization mechanism of the person’s and the citizen’s constitutional right to education; the securing mechanism of the person’s and the citizen’s constitutional right to education; the protection mechanism of the person’s and the citizen’s constitutional right to education; ensuring by public authorities the person’s and the citizen’s constitutional right to education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net