Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»)

Анотації 

Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ “Яворів”). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005.

   Дисертація присв”ячена комплексному цивільно-правовому дослідженню правового режиму іноземних інвестицій у спеціальній економічній зоні “Яворів”.
   У дисертаційній роботі розглянуто процес становлення інституту іноземного інвестування у спеціальних економічних зонах (СЕЗ). Аналізується правова природа СЕЗ, проводиться аналіз її ознак, а також пропонується законодавчо закріпити поняття СЕЗ, яке більш повно та всебічно розкриває дане явище.
   Досліджено правовий статус суб'єктів інвестиційної діяльності у СЕЗ “Яворів”, визначено коло осіб, які можуть бути суб'єктами СЕЗ “Яворів”.
   Обґрунтовано цивільно-правову природу договору (контракту) на виконання інвестиційного проекту у СЕЗ “Яворів”, запропоновано низку змін до законодавчого регулювання договірних відносин у СЕЗ “Яворів”.
   Автор досліджує особливості іноземного інвестування у СЕЗ “Яворів”, визначає правовий режим інвестиційної діяльності у зоні, аналізуючи спеціальний порядок допуску іноземних інвестицій у СЕЗ “Яворів”, їх здійснення та припинення інвестиційної діяльності.
   Аналізуються державно-правові гарантії здійснення іноземних інвестицій у СЕЗ “Яворів”, способи захисту прав та інтересів іноземних інвесторів, особливо при припиненні інвестиційної діяльності у СЕЗ “Яворів”.
   На підставі проаналізованих та встановлених закономірностей інституту іноземного інвестування у СЕЗ “Яворів”, внесені пропозиції до чинного законодавства України, розроблені рекомендації до його застосування на практиці.
   Ключові слова: спеціальна економічна зона, суб'єкт СЕЗ “Яворів”, правовий режим іноземних інвестицій у СЕЗ, договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту у СЕЗ “Яворів”.

Бек Ю.Б. Правовое регулирование иностранных инвестиций в специальных (свободных) экономических зонах Украины (на материалах СЭЗ “Яворив”). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2004.

   В диссертации проведено комплексное гражданско-правовое исследование правового режима иностранных инвестиций в специальной экономической зоне “Яворив”.
   В работе рассмотрен процесе становлення института иностранного инвестирования в спєциальных экономических зонах (СЭЗ). Проанализирована правовая природа СЭЗ, предложено закрепить в законодательстве понятия СЭЗ, которое более полно и всесторонне раскрывает это явление.
   Проведена классификация СЭЗ за различными критериями, предложено исключить офшорные зоны из видов СЭЗ.
   В диссертационной работе рассматривается правовой статус субъектов инвестиционной деятельности в СЭЗ “Яворив”, определён круг лиц, которые могут быть субъектами СЭЗ “Яворив”. Предложено исключить из субъектов СЭЗ “Яворив” структурные подразделения предприятий, которые не обладают статусом юридического лица, поскольку они не являются самостоятельными участниками гражданских правоотношений.
   Автор отстаивает гражданско-правовую природу договора на исполнение инвестиционного проекта в СЭЗ “Яворив”, предлагает некоторые изменения в законодательном регулировании договорных отношений в СЭЗ “Яворив”.
   Исследуются особенности иностранного инвестирования в СЭЗ “Яворив”, определяется правовой режим инвестиционной деятельности в зоне, анализируется специальный порядок допуска иностранных инвестиций в СЭЗ “Яворив”.
   Анализируются правовые гарантии осуществления иностранных инвестиций в СЭЗ “Яворив”, способы защиты прав и интересов иностранных инвесторов, особенно при завершении инвестиционной деятельности в СЭЗ “Яворив”. Особенное внимание уделяется правовому анализу гарантии от изменения законодательства, в период исполнения инвестиционного договора в СЭЗ “Яворив”.
   Рассматривается возможность самозащиты прав иностранных инвесторов в СЭЗ “Яворив”. Самозащита прав в способ определённый законом или договором в рамках института “Обязательственного права” получила название способов оперативного воздействия или оперативных санкций.
   К оперативным санкциям можно отнести односторонний отказ от договорного обязательства. Однако отказ от договора можно отнести к оперативным санкциям лишь при условии, когда он применяется одной стороной договора в ответ на нарушение обязательства другой стороной. Поэтому необходимо в договоре на исполнение инвестиционного контракта, предвидеть возможность применения оперативных санкций одной стороной договора, только при неисполнении договорных обязательств другой стороной.
   На основании проанализированных и установленных закономерностей института иностранного инвестирования в СЭЗ “Яворив”, внесены предложения по изменению законодательства Украины, которое регулирует инвестиционную деятельность в СЭЗ, разработаны рекомендации к их практическому применению.
   Ключевые слова: специальная экономическая зона, субъект СЭЗ “Яворив”, правовой режим иностранных инвестиций в СЭЗ, договор на исполнение инвестиционного проекта в СЭЗ “Яворив”.

Bek Y.B. Foreign investments legal regulation in special economic zones of Ukraine low the basis of data obtained in “Yavoriv “ special economic zone. - Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Sciences (Law), speciality 12.00.03 - civil law and civil procedure; family law; international private law. - Odessa National Academy of Law, Odessa, 2005.

   The dissertation is devoted to complex civil law research of foreign investments legal regime in “Yavoriv” special economic zone (SEZ).
   The process of foreign investment development in SEZ is considered. The legal nature of SEZ and its signs are analyzed the notion of SEZ which is disclosed more thouroughly and completely is proposed for legislative confirmation.
   The classification of SEZ according to different criteria is made the expediency of exclusion off-shore zones as a rind of SEZ is grounded.
   The dissertation investigates the legal status of investment activity subjects in “Yavoriv” SEZ a range of persons which may be the subjects of “Yavoriv” SEZ is determined. An exclusion of seperate structure subdivisions which have no juridical person status as they are not independed in legal relations is proposed.
   The civil law nature of agreement (contract) on investment project in “Yavoriv” SEZ is grounded a set of changes to legislative regulations of agreement relations in “Yavoriv” SEZ is proposed.
   The author investigates the peculiarities of foreign investments in “Yavoriv” SEZ, defines the legal regime of foreign investments in the zone, analyzing special procedure of foreign investments admission, realization state legal guarantees for realization of foreign investments in “Yavoriv” SEZ, the ways of defending rights and interests of foreign investors.
   Especially in case of cessation of investment activities in “Yavoriv”SEZ are analyzed.
   Having analyzed the nature of foreign investigation institute some proposals to current legislation are made recommendations on their use in practise are elaborated.
   Key words: special economic zone, the subject of “Yavoriv” SEZ, legal regime of foreign investments in SEZ, agreement (contract), on investment project realization in “Yavoriv” SEZ.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net