Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму в 2006 році
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму в 2006 році

 Анотації

Зурабян Г.Г. Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму в 2006 році. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Кафедра політичних наук філософського факультету Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Сімферополь, 2007.

   У дисертації аналізується виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму на парламентських виборах 2006 року.
   Важливе місце в роботі приділяється процесу становлення і розвитку інституту політичної партії. Проводиться аналіз існуючих зарубіжних підходів до дослідження партійних систем, робиться висновок, що визначальна роль в партійній системі України, особливо після введення пропорційної виборчої системи, належить ідеологічній партії.
   Розглядається процес участі політичної партії у виборчій кампанії. У рамках стратегії виборчої кампанії виділяються п'ять базових елементів, для кожного з яких пропонуються методи збору і аналізу інформації.
   Далі в роботі аналізуються основні етапи розвитку соціалістичної ідеї. Проводиться порівняльний аналіз програм трьох найбільш впливових лівих партій України - КПУ, СПУ, ПСПУ. Визначаються і розкриваються параметри еволюції Соціалістичної партії України.
   Проводиться теоретичне осмислення процесу генезису і розвитку Кримської республіканської організації СПУ. Визначається, на яку соціальну базу повинна орієнтуватися СПУ в Криму.
   Аналізується структура полів міжпартійної конкуренції. Розраховується обсяг потенційного електорату. Обґрунтовується неспроможність реалізації ідеологічної стратегії КРО СПУ в зв'язку з її недостатньою орієнтацією на лівоцентристську частину електорату Криму. Розробляються рекомендації позиціонування СПУ на території півострова.
   Ключові слова: партійна система, політична партія, Соціалістична партія України, політична ідеологія, соціалізм, виборча кампанія, стратегія і тактика виборчої кампанії, електорат.

Зурабян Г.Г. Избирательная кампания Социалистической партии Украины в Крыму в 2006 году. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Кафедра политических наук философского факультета Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Симферополь, 2007.

   В диссертации анализируется избирательная кампания Социалистической партии Украины в Крыму на парламентских выборах 2006 года.
   Важное место в работе уделяется процессу становления и развития института политической партии. Проводится анализ существующих зарубежных подходов к исследованию партийных систем, делается вывод, что определяющая роль в партийной системе Украины, особенно после введения пропорциональной избирательной системы, принадлежит идеологической партии.
   Рассматривается процесс участия политической партии в избирательной кампании. В рамках стратегии избирательной кампании выделяются пять базовых элементов: адресная группа, ключевая проблема, цель избирательной стратегии, стратегическая линия и базовые лозунги, для каждого из которых предлагаются методы сбора и анализа информации.
   Далее в работе анализируются основные этапы развития социалистической идеи. Показано, что ленинизм и социал-демократия стали разными формами отхода от марксистской ортодоксии и послужили идейным фундаментом двух самостоятельных направлений социализма, господствовавших в социалистическом движении в средине XX-начале XXI века. Особое внимание уделяется процессу развития социализма в Украине: раскрываются особенности его формирования в начале XX века и на современном этапе. Проводится сравнительный анализ программ трех наиболее влиятельных левых партий Украины – КПУ, СПУ, ПСПУ, определяется динамика их электоральной поддержки. В результате проведенного анализа, устанавливается, что Социалистическая партия Украины к 2006 году проявила наибольшую гибкость в своих идеологических воззрениях, и, как следствие, опередила другие левые партии по количеству набранных голосов.
   Определяются и раскрываются параметры эволюции Социалистической партии Украины, среди которых автор выделяет: изменение программных положений партии; изменение позиционирования партии по отношению к власти; вовлеченность партии в международные межпартийные организации.
   Проводится теоретическое осмысление процесса генезиса и развития Крымской республиканской организации СПУ, формируется образ члена партии и образ сторонника партии. Выявляются значительные несоответствия в этих двух образах. Определяется, на какую социальную базу должна ориентироваться Социалистическая партия Украины в Крыму.
   Анализируется структура полей межпартийной конкуренции. Рассчитывается объем потенциального электората. Определяется, что наибольшая часть потенциального электората СПУ в Крыму приходится на левоцентристскую часть идеологического спектра.
   Обосновывается несостоятельность реализации идеологической стратегии КРО СПУ, ввиду ее недостаточной ориентации на левоцентристскую часть электората Крыма. Разрабатываются рекомендации позиционирования СПУ на территории полуострова.
   Ключевые слова: партийная система, политическая партия, Социалистическая партия Украины, политическая идеология, социализм, избирательная кампания, стратегия и тактика избирательной кампании, электорат.

G.G. Zurabyan. Electoral campaign of Socialistic Party of Ukraine in Crimea in 2006. – Manuscript.

Thesis for candidate of science degree of Political Science by speciality 23.00.02 – Political Institutes and Processes. – Taurida National University named after V.I. Vernadskiy. – Simferopol, 2007.

   In the thesis analyses the electoral campaign of Socialistic Party of Ukraine in Crimea in 2006. The special attention is given to the process of development of political party institute. Conducted the analysis of existed foreign approaches to research of party system, determined the prominent role of ideological party in Ukrainian party system.
   Examined the process of participation of political party in electoral campaign. Within the framework of strategy of electoral campaign selected five basic elements, for each of which offered methods of collection and analysis of information.
   Farther the author analyses the basic stages of development of socialistic idea. Conducted the comparative analysis of the programs of three most influential left parties of Ukraine. Determined and opened up the criteria of evolution of Socialistic party of Ukraine.
   The theoretical comprehension of process of genesis and development of Crimean republican organization of SPU is shown as well. Determined the social base of SPU in Crimea. On the basis of analysis of the fields of multiparty competition, counted up the size of potential electorate of Socialistic party in Crimea. Grounded the insolvency of realization of ideological strategy of KRO SPU because of its inadequated left center self-placement.
   Key words: party system, political party, Socialistic party of Ukraine, political ideology, socialism, electoral campaign, strategy and tactics of electoral campaign, electorate.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму в 2006 році

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net