Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів

Анотації 

Цимбал Г.П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню сучасних проблем взаємодії як умови забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів. На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених-криміналістів, дано криміналістичну характеристику податкових злочинів, розкрито їх зміст та складові елементи. Шляхом вивчення та узагальнення нормативно-правового забезпечення і існуючої практику обґрунтовано необхідність взаємодії при розслідуванні податкових злочинів. Аналізуються погляди вчених на поняття “взаємодія”. Здобувачем подано своє визначення “взаємодії” і запропоновано внесення до нового проекту КПК України статті, яка б визначала “взаємодію”. Обґрунтовується необхідність нормативного регулювання взаємодії. Розкриваються особливості взаємодії на стадії прийняття рішення про порушення кримінальної справи. Пропонується необхідність створення інформаційної автоматизованої системи для органів податкової міліції, яка б сприяла виявленню, розкриттю і розслідуванню податкових злочинів. Узагальнено досвід податкових органів зарубіжних країн і практика взаємодії з іншими правоохоронними органами у боротьбі з податковими злочинами. Розкриваються особливості взаємодії податкової міліції з податковою інспекцією, контрольно-ревізійною службою, МВС, СБУ, митними органами, а також особливості використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні податкових злочинів. Аналізуються правові документи та існуюча практика міжнародного співробітництва по викриттю порушників податкового законодавства. Пропонуються конкретні заходи для покращення взаємодії податкових органів України і відповідних правоохоронних органів зарубіжних країн.
   Ключові слова: взаємодія, виявлення, розкриття, розслідування, податкові злочини.

Цымбал А.П. Взаимодействие как условие выявления и расследования налоговых преступлений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Киевский национальный университет внутренних дел. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию современных проблем взаимодействия как условия обеспечения выявления и расследования налоговых преступлений. Анализируя труды отечественных и зарубежных ученых-криминалистов, дана криминалистическая характеристика налоговых преступлений, раскрыто их содержание и составные элементы. На основании изучения и обобщения нормативно-правового обеспечения и существующей практики обосновывается необходимость взаимодействия при расследовании налоговых преступлений. Анализируются взгляды ученых на понятие "взаимодействие". Соискателем дается свое определение "взаимодействие" и предлагается внести в новый проект УПК Украины статьи, которая бы определяла "взаимодействия". Обосновывается необходимость нормативного регулирования взаимодействия. Раскрываются особенности взаимодействия на стадии принятия решения о возбуждении уголовного дела. Предлагается необходимость создания информационной автоматизированной системы для органов налоговой милиции, которая бы способствовала выявлению, раскрытию и расследованию налоговых преступлений. Обобщен опыт налоговых органов зарубежных стран и практика взаимодействия с другими правоохранительными органами в борьбе с налоговыми преступлениями. Раскрываются особенности взаимодействия налоговой милиции с налоговой инспекцией, контрольно-ревизионной службой, МВД, СБУ, таможенными органами, а также особенности использования оперативно-розыскных данных при расследовании налоговых преступлений. Анализируются правовые документы и существующая практика международного сотрудничества по выявлению нарушителей налогового законодательства. Предлагаются конкретные мероприятия для улучшения взаимодействия налоговых органов Украины и соответствующих правоохранительных органов зарубежных стран.
   Ключевые слова: взаимодействие, выявление, раскрытие, расследование, налоговые преступления.

Tsymbal A.P. Co-operation as condition of exposure and investigation of crimes. – Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of legal sciences on speciality 12.00.09. – criminal process and criminalistics; adjudicative expertise. – Kiev national university of iternal affairs. Kiev, 2005.

   Dissertation is devoted to complex research of modern problems of co-operation as terms of providing of exposure and investigation of crimes. Analyzing labours of domestic and foreign scientists-criminal lawyers, criminalistics description of tax crimes is given, their maintenance and component elements is exposed. On the basis of study and generalization of the normatively-legal providing and existent practice the necessity of co-operation at investigation of tax crimes is grounded. The looks of scientists are analyzed on the concept "co-operation". A competitor gives the determination “co-operation” and it is suggested to bring in to new project of СРС of Ukraine of the article which determines "co-operation". The necessity of the normative adjusting of co-operation is grounded. The features of co-operation on the stage of decision-making about excitation of criminal case open up. The necessity of creation of the informative automated system for the organs of tax militia, which would be instrumental in the exposure, opening and investigation of tax crimes, is offered. Experience of tax organs of foreign countries and practical worker of co-operation with other law enforcement authorities in the fight against the tax crimes is generalized. The features of tax militia with a tax inspection, control-revision service, MIA, SSU, custom organs open up. Features of the use of operatively-search information at investigation of tax crimes. Legal documents and operating practice of international cooperation on the exposure of violators of tax legislation are analyzed. Concrete measures for the improvement of co-operation of tax organs of Ukraine and proper law enforcement authorities of foreign countries are offered.
   Keywords: co-operation, exposure, opening, investigation, tax crimes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net