Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб

Анотації 

Чорна Ж.Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005.

   Дисертаційне дослідження присвячене аналізу цивільно-правових способів захисту майнових прав малолітніх і неповнолітніх осіб. Систематизовано класифікацію способів захисту майнових прав фізичних осіб. Виявлено теоретичні та практичні проблеми, пов’язані із захистом майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб. Досліджено нормативно-правову базу, що стосується набуття, реалізації та захисту майнових прав малолітніх і неповнолітніх. Обгрунтовується думка про необхідність уточнення критеріїв визначення віку, згідно з якими визначається обсяг дієздатності малолітніх осіб.
   Виявлено необхідні умови для прийняття єдиного нормативного акта, яким би регулювалися права малолітніх і неповнолітніх осіб. Запропоновано зміни та доповнення до чинних Цивільного та Сімейного кодексів України.
   Ключові слова: правовий статус малолітніх і неповнолітніх осіб, способи захисту, правові наслідки порушення майнових прав.

Черная Ж.Л. Гражданско-правовая защита имущественных прав и интересов малолетних и несовершеннолетних лиц. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Львов, 2005.

   Диссертационная работа посвящена исследованию гражданско-правовых способов защиты имущественных прав и интересов малолетних и несовершеннолетних лиц. Исследовано наиболее значимые теоретические и практические проблемы, связанные с защитой имущественных прав и интересов малолетних и несовершеннолетних лиц.
   Сделан обзор и систематизирована классификация способов защиты имущесвенных прав физических лиц. Проведена оценка современного положения правонарушений, связанных с нарушением имущественных прав малолетних и несовершеннолетних лиц.
   Исследовано нормативно-правовую базу, которая касается приобретения, осуществления и защиты имущесвенных прав и интересов малолетних и несовершеннолетних лиц. На этой основе сделано заключение о расширении дееспособности несовершеннолетних лиц путем предоставления им права на составление завещания. Обосновывается мнение о необходимости уточнения критериев определения возраста, касающиеся объема дееспособности малолетних лиц.
   Дана юридическая оценка согласия родителей (усыновителей), попечителей на заключение сделки, совершаемой несовершеннолетним. Его предлагается определять как юридический поступок.
   На основе анализа законодательства, касающегося дачи разрешения органом опеки и попопечительства родителям, на осуществление сделок с имуществом малолетних и несовершеннолетних лиц, сделано заключение о необходимости такового. Обосновывается положение о привлечении к дополнительной ответственности органа опеки и попечительства за нарушение условий заключенной несовершеннолетним сделки, на которую соответствующий орган давал согласие.
   Проведен анализ деятельности родителей в отношении управления имуществом детей. Обосновано положение о признании сделки недействительной, как вследствие заключения без соглассия другого родителя, так и вследсвие нарушения прав ребенка.
   Проведен анализ процесса приобретения несовершеннолетним лицом полной гражданской дееспособности и внесены конкретные предложения, касающиеся соответствующего процесса.
   Выполнено сопоставление норм разных отраслей права, которые регулируют имущественные права и интересы малолетних и несовершеннолетних лиц. На этой основе обоснована необходимость принятия общего нормативного акта, который бы регулировал охрану прав и интересов малолетних и несовершеннолетних лиц.
   Детально проанализированы вопросы наследования малолетними и несовершеннолетними лицами в отношении разных видов имущества. Обосновано предложение, что малолетние и несовершеннолетние лица могут наследовать имущество опекунов и попечителей, если они находились на иждевении последних.
   Проведена оценка работы судебных органов, органов опеки и попечительства, нотариата по вопросу защиты имущественных прав малолетних и несовершеннолетних лиц в случае отчуждения имущества, которое принадлежит последним. Особое внимание обращается на потребность налагать запрет на отчуждение имущества детей родителями, в отношении которых начался процесс о лишении родительских прав.
   Проведен анализ нормативной базы, касающейся управления имуществом малолетних и несовершеннолетних лиц. Выработаны предложения по уточнению понятия “учредителя управления” как стороны договора.
   Разработаны теоретические проблемы защиты имущественных прав малолетних и несовершеннолетних, лишившихся родительского попечения.
   В работе проанализированы вопросы привлечения к ответственности родителей малолетних и несовершеннолетних, как за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними другим лицам, так и за вред, причиненный самим малолетним и несовершеннолетним. Обосновывается мнение, что родители несут ответственность за детей и перед детьми, в отношеннии которых они были лишены родительских прав, только до момента вынесения соответствующего решения судом.
   Предложены изменения и дополнения к действующим Гражданскому и Семейному кодексу Украины.
   Ключевые слова: правовой статус малолетних и несовершеннолетних лиц, способы защиты, правовые последствия нарушения имущественных прав.

Chorna Z. L. Civil Law Protection Of Property Rights of Minors and Juveniles. Manuscript.

Candidate dissertation in Law on speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; Interrnational Private Law. – Lviv National University named after Ivan Franko. Lviv, 2005.

   The dissertation is devoted to research of civil law ways of protection of minors’ and juveniles’ property rights. The ways of protection of property rights of physical persons have been reviewed and their classification has been systemized. The most sufficient theoretical and practical problems related to the protection of property rights and interests of minors and juveniles have been revealed. The normative law base related to the obtaining, realization and protection of property rights of minors and juveniles has been researched. The idea of the necessity of defining more precisely the criteria of determining the age, according to which the extent of minors’ capacity is fixed, has been grounded. The necessary conditions to adopt a single normative act, by which minors’ and juveniles’ rights are regulated, have been revealed. The changes and amendments to the current Civil and Family Codes of Ukraine have been suggested.
   Key words: legal state minors and juveniles; the method to protection, legal consequense to violation of property rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net