Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно-службових завдань
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно-службових завдань

Анотації 

Чуносов М.О. Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно-службових завдань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія. – Національний університет внутрішніх справ, МВС України. – Харків, 2005.

   У дисертації розглянуті психологічні особливості формування адекватної поведінки працівників ОВС при виконанні оперативно-службових завдань у ризиконебезпечних ситуаціях. Теоретичний аналіз дозволив виділити етапи формування адекватної поведінки, які включають: оцінку наявної ситуації, програмування діяльності, ухвалення рішення та ініціацію програми дій. Експериментальне дослідження дозволило обґрунтувати чинники, що впливають на ефективність виконання оперативно-службових завдань працівником ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях, і виявити стратегії формування адекватної поведінки. Показана залежність вибору стратегій формування поведінки від наявності чинників у різних поєднаннях. Результати дослідження впроваджені у практику професійної підготовки працівників ОВС до виконання оперативно-службових завдань у ризиконебезпечних ситуаціях.
   Ключові слова: оперативно-службове завдання, ризиконебезпечна ситуація, адекватна поведінка, стратегія формування поведінки, індивідуально–психологічні чинники.

Чуносов М.А. Формирование адекватного поведения работниками ОВД в рискоопасных ситуациях выполнения оперативно-служебных задач. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 - юридическая психология. – Национальный университет внутренних дел, МВД Украины. – Харьков, 2005.

   В диссертации рассмотрены психологические особенности формирования адекватного поведения работников ОВД при выполнении оперативно-служебных задач в опасных ситуациях. Проведен анализ научной психологической литературы, которая касается проблемы формирования адекватного поведения. В контексте проблемы психологических особенностей формирования адекватного поведения рассмотрены научные данные, которые касаются оперативно-служебной деятельности работников ОВД. Делаются выводы о фрагментарности исследования указанных выше вопросов. Теоретический анализ позволил выделить этапы формирования адекватного поведения, которые включают: оценку наличной ситуации, программирование деятельности, принятие решения и инициацию программы действий. Уточнено понятие адекватного поведения работника ОВД, под которым понимается: целенаправленная система последовательно выполняемых действий, направленных на устранение состояния психологической и физической угрозы, возникающего в процессе выполнения оперативно-служебного задания.
   Проведенный анализ процесса формирования адекватного поведения позволил произвести модельные построения, в ходе которых были обоснованы стратегии формирования адекватного поведения. Установлено, что процесс формирования адекватного поведения работников ОВД зависит от сочетания объективных и субъективных факторов, и может быть осуществлен по одной из шести стратегий: 1) “стереотипной”; 2) “установочно-стереотипной”; 3) “инсайтовой”; 4) “идеомоторной”; 5) “комбинированной”; 6) “интроэктивной”. Показано, что адекватное поведение формируется при условии субъективной категоризации сотрудником ОВД текущей ситуации как рискоопасной, наличия сформированных программ действия, направленных на преодоление состояния опасности, а также наличия психологической готовности к реализации программы действий.
   Показано, что благоприятными условиями для формирования адекватного поведения является наличие у работника ОВД практического опыта адекватного реагирования, а также соответствия наличного пространственного, психофизиологического и психоэмоционального состояния работника ОВД условиям реализации опыта адекватного реагирования. Определено, что наличие таких условий способствует формированию поведения по “стереотипной” стратегии. Отмечено, что при несоответствии наличного состояния условиям реализации практического опыта, формирование адекватного поведения будет проходить по “установочно-стереотипной” стратегии, при которой осуществляется деятельность по приведению наличного состояния в соответствии с условиями реализации практического опыта.
   Выяснено, что адекватное поведение может быть сформировано и при отсутствии у работника ОВД практического опыта адекватного реагирования. Наличие у работника ОВД представления об адекватном реагировании и достаточного количества времени на принятие решения делает возможным формирование адекватного поведения по “идеомоторной” стратегии. Отмечено, что унифицированность элементов личного опыта и высокий уровень рефлексии работника милиции способствуют формированию адекватного поведения по “инсайтовой” стратегии. Если формирование адекватного поведения сопровождается поиском информации об адекватном реагировании во внешней среде, то формирование поведения может происходить по “комбинируемой” и “интроэктивной” стратегиям. При формировании поведения по “комбинируемой” стратегии используется как практический опыт, так и образцы поведения из внешней среды для подражания. При формировании поведения по “интроэктивной” стратегии программа адекватного поведения полностью копируется в соответствии с образом для подражания.
   В работе показаны пути повышения эффективности подготовки работников милиции к выполнению оперативно-служебных задач в опасных ситуациях. Результаты исследования получили внедрение в практику профессиональной подготовки работников ОВД к выполнению оперативно-служебных задач в опасных ситуациях.
   Ключевые слова: оперативно-служебное задание, рискоопасная ситуация, адекватное поведение, стратегия формирования поведения, индивидуально–психологические факторы.

Chunosov M.A. Forming of adequate conduct of the workers of Ministry of internal affairs in the dangerous situations during operative-duty tasks – Manuscript.

Dissertation of candidate’s scientific degree of psychological sciences on speciality 19.00.06 – Juridical psychology. – National university of internal affairs. – Kharkov, 2005.

   In dissertation the features of forming of adequate conduct of law enforcement employees at implementation of operative-duty tasks in dangerous situations are considered. The theoretical analysis allowed to select the stages of forming of adequate conduct, which include: estimation of available situation, programming of activity, decision-making and initiation of the program of actions. Experimental research grounded factors affecting implementation is operative duty task in a dangerous situation, grounded the cognitive models of forming of adequate conduct, stipulating the choice of model by the presence of factors in different combinations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно-службових завдань

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net