Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України

Анотації 

Щукін О.С. Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. -Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань правового регулювання праці медичних працівників за трудовим законодавством України.
   Проаналізовано основні критерії галузевої диференціації правового регулювання праці медичних працівників в Україні. Визначено поняття медичного працівника, удосконалено перелік основних професійних трудових прав та обов'язків медичних працівників.
   Досліджено особливості укладання, зміни та припинення трудового договору з медичним працівником. Обґрунтовано необхідність встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з медичним працівником, тимчасового переведення на іншу роботу та залучення медичних працівників до надурочних робіт. Проаналізовано специфіку робочого часу, нормування праці, заробітної плати та відповідальності медичних працівників.
   Визначено основні напрямки удосконалення трудового та медичного законодавства України щодо регулювання праці медичних працівників та практики його застосування.
   Ключові слова: охорона здоров'я, медичний працівник, лікар, медична діяльність, професійний медичний стандарт.

Щукин А.С. Правовой статус медицинских работников по трудовому законодательству Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических вопросов правового регулирования труда медицинских работников по трудовому законодательству Украины.
   В диссертации проанализированы основные критерии дифференциации правового регулирования труда медицинских работников в Украине. Определено, что медицинские работники являются специальными субъектами регулирования нормами трудового права по объективным (специфика осуществляемой деятельности, связанная с повышенной нервно-эмоциональной нагрузкой, разноотраслевой природой общественных отношений, возникающих в ходе оказания медицинским работником медицинской помощи на основании трудового договора) и субъективным (высокие этические требования к медицинскому работнику, опосредованные профессиональным и общественным долгом) признакам.
   На основе системного анализа действующего трудового и медицинского законодательства определены признаки трудовой правосубъектности медицинских работников. Определена специфика трудоправового статуса главного врача, лечащего врача, целителя. Исследованы основные профессиональные трудовые права и обязанности медицинских работников и дополнен их перечень. При этом особое внимание уделено анализу обязанностей медицинских работников по хранению медицинской тайны и предоставлению медицинской информации. Охарактеризована специфика элементов состава трудового правонарушения медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей и дан анализ специальным случаям освобождения медицинских работников от дисциплинарной и материальной ответственности (обоснованный медицинский риск, врачебная ошибка, крайняя необходимость, несчастный случай).
   Исследованы особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора с медицинским работником. Определен правовой статус интернатуры и иных форм профессиональной подготовки и переподготовки медицинских работников в контексте правовых категорий трудового права Украины. Доказана необходимость установления дополнительных оснований увольнения медицинских работников: однократное грубое нарушение профессиональных трудовых обязанностей, которые повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для пациента, совершение аморального проступка, разглашение сведений, составляющих медицинскую тайну.
   Исследована специфика институтов рабочего времени, нормирования труда и заработной платы медицинских работников. В работе впервые на диссертационном уровне исследованы правовые аспекты профессиональной стандартизации медицинской помощи. Дан анализ содержания и сущности профессиональных медицинских стандартов и их роли в регулировании труда медицинских работников как специфической технологической нормы труда. Значительное внимание уделено существующим режимам рабочего времени медицинских работников. Обосновано, что оказание медицинским работником неотложной медицинской помощи в нерабочее время следует признавать сверхурочными работами. Дополнены существующие перечни оснований привлечения медицинских работников к сверхурочным работам (в случаях непредвиденного увеличения количества лиц, нуждающихся в медицинской помощи).
   Критически проанализировано современное состояние сферы оплаты труда в медицинских учреждениях государственной и коммунальной форм собственности. Установлено, что наиболее приемлемыми и требующими дальнейшего усовершенствования системами оплаты труда являются сдельно-премиальная и коллективная системы оплаты труда медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи. Обоснована необходимость вознаграждения медицинских работников по результатам работы за год в зависимости от уровня состояния здоровья населения по месту нахождения медицинского учреждения.
   Ключевые слова: охрана здоровья, медицинский работник, врач, медицинская деятельность, профессиональный медицинский стандарт.

Schukin O.S. Legal Status of Medical Workers according to the Labour Legislation of Ukraine. - Manuscript.

The dissertation for the candidate degree in law on speciality 12.00.05 - labour law; the right to social welfare. - Odessa National Academy of Law, Odesa, 2005.

   The dissertation presents comprehensive investigation of both theoretical and practical issues in legal regulation of medical workers' labour according to labour legislation in Ukraine.
   The main criteria of the branch differentiation of legal regulation of medical workers' labour in Ukraine have been analyzed. The definition of medical worker' has been given along with the more precise specification of enumeration of the main professional labour rights and duties.
   The peculiarities of making, changing and breaking off the employment contract with a medical worker have been examined.
   The research proves the necessity of complementary grounds determination for the breach of contract with a medical worker, temporary transferring to another post, enlistment of medical workers to overtime hours. The specificity of working time, rationing and regulation of work, salary and responsibility of medical workers have been analyzed.
   The main directions in labour and medical law improvement in Ukraine have been determined as to the regulation of medical workers' labour and practice of its implementation.
   Key words: health care, medical worker, physician, medical activities, professional medical standard.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net