Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Якісне перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Якісне перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій

Анотації 

Чистов С.Ю. Якісне перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Харків, 2005.

   Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробленню науково-методичного забезпечення якісного перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій з урахуванням визначених особливостей їх статусу як суб’єктів та об’єктів управління. Запропоновано виділити в системі управління відносно самостійний елемент – “правове забезпечення”, розкрито його зміст за двома складовими: нормативно-правове та регламентно-правове. Розроблено методичний підхід до визначення чисельності працівників районних державних адміністрацій в залежності від впливу характеристик складності керованого об’єкта. Удосконалено процесуальний підхід до комплексного перетворення систем управління на основі переходу до оцінки їх складових елементів за відповідністю виконанню функціональної діяльності організаційно-управлінських структур, у тому числі кожним підрозділом, керівним працівником, спеціалістом. Запропоновано механізм здійснення процесу перетворення систем державного управління на районному рівні, реалізація якого забезпечує якісні зміни їх характеристик.
   Ключові слова: механізми державного управління, районні державні адміністрації, правове забезпечення, чисельність персоналу, процесуальний підхід, функції, якісне перетворення системи, стратегія розвитку району.

Чистов С.Ю. Качественное преобразование системы управления на уровне районных государственных администраций. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и разработке научно-методического обеспечения качественного преобразования системы управления на уровне районных государственных администраций с учетом особенностей их статуса как субъектов и объектов управления.
   Предложено выделить в системе управления относительно самостоятельный элемент – “правовое обеспечение”, содержание которого раскрывается в диссертации в виде двух составляющих: нормативно-правового и регламентно-правового. Разработан методический подход к определению численности работников районных государственных администраций, учитывающий влияние основных характеристик сложности управляемого объекта: численность населения; площадь территории; количество населенных пунктов.
  Усовершенствован процессуальный подход к осуществлению комплексного преобразования систем управления такого уровня на основе перехода к оценке соответствия их элементов выполнению функциональной деятельности, в том числе каждым структурным подразделением, руководящим работником, специалистом.
   Построена модель сбалансированного развития элементов системы управления на уровне районных государственных администраций с выявлением “слабого звена”; обосновано определение направленности преобразований каждого элемента системы управления.
   Предложен механизм осуществления процесса преобразования систем управления на уровне районных государственных администраций, реализация которого обеспечивает качественные изменения их характеристик: соответствие составных элементов системы управления выполнению управленческих функций; нормативно-правовую базу организационной деятельности; численный состав, профессионализм и компетентность сотрудников; осуществление управленческих преобразований.
   Это создаёт условие более полного использования существующего управленческого потенциала и последовательного его наращивания; достижения согласованности сроков управленческих нововведений со стратегией развития объектов управления.
   Ключевые слова: механизмы государственного управления, районные государственные администрации, правовое обеспечение, численность персонала, процессуальный подход, функции, качественное преобразование системы, стратегия развития района.

Chystov S.Y. Qualitative transformation of the managerial system at the level of regional state administrations. – Manuscript.

The dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of Sciences in Public Administration following the speciality 25.00.02 – mechanisms of public administration. – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the theoretical substantiation and development of the scientific-methodical provision of the managerial system’s qualitative transformation at the level of regional state administrations taking into account the defined peculiarities in their status being both the subjects and the objects of administration. It is proposed to define an independent element, i.e. “legal provision” in the managerial system, its essence basing on the two components is revealed: normative – legal and regulation – legal ones. Methodical approach to the definition of the officials’ number in regional state administrations depending upon the complexity of the administrated object was developed. The procedure approach was improved aimed at the complex transformation of the managerial systems basing on the transition to the evaluation of the components according to their correspondence to the functional activity performed by the organisational and managerial structures, including each subdivision, leading official, specialist. Mechanism of implementing the process of the state managerial systems’ transformation at the regional level, the realisation of which provides qualitative changes of their characteristics was proposed.
   Key words: mechanisms of public administration, regional state administrations, legal provision, personnel number, procedure approach, function, qualitative transformation situation, strategy of the region’s development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Якісне перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net