Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосконалення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосконалення

Анотації 

Чорноус Ю.М. Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосконалення - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню існуючих проблем провадження слідчих дій. На підставі аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, теоретичного матеріалу, узагальнення слідчої практики, автор провела порівняльний аналіз кримінально-процесуального, організаційно-тактичного, морально-етичного і психологічного аспектів слідчих дій. У роботі визначаються та розкриваються: поняття, завдання та характерні ознаки слідчих дій; їх перелік; співвідношення слідчих дій з процесуальними та іншими діями слідчого; досліджується сутність слідчих дій та дається комплексна характеристика їх кримінально-процесуального, морально-етичного, психологічного та організаційно-тактичного аспектів; з’ясовуються напрями розвитку слідчих дій; висловлюються науково обґрунтовані пропозиції удосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує провадження слідчих дій; формулюються практичні рекомендації ефективного провадження слідчих дій.
   Ключові слова: слідча дія; порівняльний аналіз кримінально-процесуального, морально-етичного, психологічного, організаційно-тактичного аспектів; напрями розвитку та удосконалення слідчих дій.

Чорноус Ю.Н. Следственные действия: понятие, сущность, направления развития и совершенствования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации на основе изучения теоретического и практического материала, положений отечественного и международного уголовно-процессуального законодательства, проводится исследование существующих проблем производства следственных действий.
   Комплексное исследование следственных действий осуществляется путем сравнительного анализа уголовно-процессуального, морально-этического, психологического, организационно-тактического аспектов.
   Особое внимание уделяется разработке новых и совершенствованию существующих уголовно-процессуальных, организационно-тактических мероприятий, психологических приемов, применяемых в производстве следственных действий и направленных на повышение качества и эффективности их проведения.
   В диссертации раскрывается понятие, характерные признаки следственных действий. Дается авторское определение понятия “следственное действие” как отдельного вида процессуальных действий, которые производятся с целью собирания, исследования, оценки и использования доказательств уполномоченными служебными лицами в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства в процессе расследования преступлений.
   Определяется перечень следственных действий с предложением его закрепления в рамках статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины, посвященной порядку производства следственных действий.
   Автором рассматривается место и роль следственных действий в процессе расследования преступлений, их соотношение с процессуальными и иными действиями следователя.
   В диссертации разрабатываются научно обоснованные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего производство следственных действий. В частности, рассматриваются вопросы о законодательном разрешении права назначения и производства экспертиз до возбуждения уголовного дела, регламентации времени производства следственных действий, реформирования института понятых, усовершенствования использования технических средств фиксации хода и результатов следственного действия и процессуального статуса их результатов (носителей информации). Предложения к криминально-процессуальному законодательству разрабатываются с учетом морально-этического аспекта следственных действий, направлены на обеспечение охраны тайны личной жизни граждан и применения законных методов при расследовании преступлений. В работе определяются пути развития тактики следственных действий, формулируются практические рекомендации законного и эффективного производства следственных действий. Предложения автора касаются стадии принятия следователем решения о производстве следственного действия, повышения эффективности и результативности взаимодействия следователя и органа дознания, организационно-тактических особенностей производства неотложных, первоначальных, повторных следственных действий. Усовершенствование организационно-тактического аспекта следственных действий проводится автором с учетом положений их психологической характеристики.
   Ключевые слова: следственное действие; сравнительный анализ уголовно-процессуального, морально-этического, психологического, организационно-тактического аспектов; направления развития и совершенствования следственных действий.

Chornous Y.N. Investigative actions: concept, essence, direction for development and improvement. – Manuscript.

Dissertation for competition of scientific degree of the candidate of law sciences under the specialty 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic expertise. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The research of present problems of conducting the investigative actions in crimes’ investigation process is carried out in the dissertation. The author takes as the basic the theoretical and practical materials of domestic and international criminal procedure legislations.
   The author conducts complex research of investigative actions by means of comparative analysis of criminal procedure, mental and ethical, psychological, tactical and organizational aspects.
   The researcher determines and discloses: concept, essence of investigative actions; their enumeration; place and role of the investigative actions in crimes’ investigation process; gives complex characteristic of criminal procedure, mental and ethical, psychological, tactical and organizational aspects; conducts the comparative analysis of the investigative actions concerning above mentioned aspects; determinates ways of development and improvement of investigative actions; works out the scientifically well-founded propositions of the improvement of criminal procedure legislation which regulates conduction of investigative actions; formulates practical recommendations on legal and effective conduction of investigative actions with the purpose of crimes’ investigation.
   Key words: investigative actions; comparative analysis of criminal procedure, mental and ethical, psychological, tactical and organizational aspects of investigative actions; place and role of investigative actions in crimes’ investigation process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосконалення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net