Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Судово-медична діагностика дистанції пострілу з обрізу мисливської рушниці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Судово-медична діагностика дистанції пострілу з обрізу мисливської рушниці

Анотації 

Черевашко В.В. Судово-медична діагностика дистанції пострілу з обрізу мисливської рушниці. – Рукопис.

   Дисертація присвячена вивченню особливостей вогнепальної травми при ураженні з гладкоствольної мисливської зброї (рушниці та її обрізу) і встановленню дистанції пострілу. Завдяки комплексному використанню сучасної методології наукового експерименту, високоінформативних морфологічних, лабораторних та статистичних методів дослідження на підставі результатів системного аналізу 660 експериментальних бавовняних мішеней, отриманих від пострілів зі звичайної мисливської рушниці „ИЖ-58” та її обрізів, отримано ряд нових даних про особливості судово-медичної діагностики дистанції пострілу з обрізу мисливської рушниці. Визначено шляхи вирішення завдання діагностики дистанції пострілу при ураженні з обрізу мисливської рушниці. В результаті наукового пошуку були розроблені нові, ефективні судово-медичні методичні підходи для встановлення дистанції вогнепального ураження як в межах, так і поза межами розповсюдження додаткових факторів пострілу зі звичайної мисливської рушниці чи її обрізу з різною довжиною ствола. Для практики судово-медичної експертизи розроблені та запропоновані рівняння лінійної регресії визначення дистанції пострілу, які апробовані у практиці аналізу 15 судово-медичних експертиз та 5 слідчих експериментів, що підтвердило вірогідність та надійність нового методичного підходу (помилка методу розрахунків поза межами розповсюдження додаткових факторів пострілу - ∆ y = ± 0,33; в межах їх розповсюдження - ∆ y = ± 0,078). Вперше запропоновано і апробовано методику об’єктивної фіксації результатів термічної проби на порох, що дозволяє засвідчувати факт наявності порошинок на мішенях. Вперше описані форми згорання порошинок у вигляді плям-відбитків, які характеризують ураження з обрізу, що складає їх діагностичну цінність. Доведено, що наявність на тілі потерпілого чи його одязі негативного відбитку стволів двоствольної рушниці з характерною непошкодженою зоною від оголених ребер міцності прицільної планки дозволяє стверджувати про спричинення вогнепального поранення пострілом впритул з двоствольної шротової зброї з оголеними ребрами міцності прицільної планки.
   Ключові слова: гладкоствольна зброя, обріз мисливської рушниці, відстань пострілу, порох, математичні моделі.

Черевашко В.В. Судебно-медицинская диагностика дистанции выстрела из обреза охотничьего ружья. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.25 – судебная медицина. – Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика. Киев, 2005.

   Диссертация посвящена изучению особенностей огнестрельной травмы при поражении из гладкоствольного охотничьего оружия (ружья и его обреза), а также определению дистанции выстрела. Благодаря комплексному использованию современной методологии научного эксперимента, высокоинформативных морфологических, лабораторных и статистических методов исследования на основании результатов системного анализа 660 экспериментальных хлопчатобумажных мишеней, полученных от выстрелов из стандартного охотничьего ружья "ИЖ-58" и его обрезов, получены новые данные об особенностях судебно-медицинской диагностики дистанции выстрела из обреза охотничьего ружья. Определены пути решения задачи диагностики дистанции выстрела из обреза охотничьего ружья. В результате научного поиска были разработаны новые, эффективные судебно-медицинские подходы для установления дистанции огнестрельного поражения как в пределах так и за пределами распространения дополнительных факторов выстрела из стандартного охотничьего ружья и его обрезов с различной длиной ствола. Для практики судебно-медицинской экспертизы разработаны и рекомендованы уравнения линейной регрессии определения дистанции выстрела, которые апробированы в практике анализа 15 судебно-медицинских экспертиз и 5 следственных экспериментов, что подтвердило достоверность и надёжность нового методического подхода (ошибка метода расчётов за пределами распространения дополнительных факторов выстрела - ∆ y = ± 0,33; а в пределах их распространения - ∆ y = ± 0,078). Впервые предложена и апробирована методика объективной фиксации результатов термической пробы на порох, подтверждающая факт наличия порошинок на мишени. Впервые описаны формы сгорания порошинок в виде пятен-отпечатков, которые свидетельствуют о поражении из обреза, что составляет их диагностическую ценность. Доказано, что наличие на теле потерпевшего либо его одежде негативного отпечатка стволов двуствольного ружья с характерной неповрежденной зоной от обнаженных ребер жесткости крепления прицельной планки позволяет утверждать о огнестрельной травме выстрелом в упор из двуствольного дробового оружия с обнаженными ребрами крепления прицельной планки.
   Ключевые слова: гладкоствольное оружие, обрез охотничьего ружья, дистанция выстрела, порох, математические модели.

Cherevashko V.V. Forensic diagnostics of a distance of a shot produced from a sawn-off gun of a hunter arms.-Manuscript.

Dissertation to obtain a Candidate`s Degree of Medical Sciences on speciality 14.01.25 – forensic medicine.- Kyiv Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L.Shchupik. Kyiv, 2005.

   Dissertation is devoted to the study of peculiarities of a gun-shot trauma due to a lesion produced by a shot from a smooth-bore hunter arms (gun and sawn-off gun) and determination of a shot distance. Due to a complex use of a modern methodology of a scientific experiment, high-informative morphologic, laboratory and statistic methods, based on the results of a systemic analysis of 660 experimental shooting marks made of cotton, obtained as a result of fired shots form a common shot gun “IZh-58” and its sawn-off guns, a number of the new data on peculiarities of forensic diagnostics of a shot distance made from a sawn-off gun were obtained. The new, more effective forensic methods to determine a distance of a gun-shot lesion both in and beyond the limits of dissemination of additional factors of shot made from a common shot-gun or its sawn-off gun with a variable barrel length were worked out. The lines of attack on a problem of a shot distance diagnostics are defined. A linear regression equations to define a shot distance, approbated while analyzing 15 forensic medical cases and 5 investigatory experiments were elaborated and offered for a forensic examination practice. This confirmed the probability and reliability of a new methodologic approach (error of a calculations method beyond the limits of additional factors of a shot dissemination is ∆ y = ± 0,33 and within the limits - ∆ y = ± 0,078). For the first time the procedure of recording of objective results of a thermal test for gunpowder was offered. This makes possible to objectively certify a fact of presence of powder grains on the shooting marks. For the first time the forms of powder grains burning in the form of spot-imprints, which as a rule characterize the lesions due to shots fired from sawn-off gun are described. It is proved that the presence of the negative imprint of barrels of a double-barrelled gun on a victim`s body or on the clothes with a typical undamaged zone from the bared edges of power of an aiming bar allows to assert about causing of a gun-shot wound due to a point-blank shot made from a shot fire-arms with the bared edges of power of aiming bar.
   Key words: smooth-bore arms, sawn-off gun (of a hunter arms), distance of a shot, gunpowder, mathematical models.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Судово-медична діагностика дистанції пострілу з обрізу мисливської рушниці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net