Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус засуджених до позбавлення волі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус засуджених до позбавлення волі

Анотації 

Чеботарьова Ю.А. Правовий статус засуджених до позбавлення волі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2005.

   Дисертація присвячена проблемам правового статусу засуджених до позбавлення волі. У роботі проведене загальне визначення поняття правового статусу людини і громадянина і співвідношення його з поняттям правового статусу засуджених; визначені поняття прав, законних інтересів та обов’язків цієї категорії позбавлених волі; приведені класифікація прав, свобод і законних інтересів засуджених до позбавлення волі; механізм та гарантії кримінально-виконавчого правового статусу засуджених. Містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із реалізацією засудженими прав, законних інтересів та обов’язків, опосередкованих нормами кримінально-виконавчого права, їх забезпеченням та гарантуванням. В роботі досліджуються проблеми взаємовідносин адміністрації кримінально-виконавчих установ із засудженими, визначається та аналізується роль органів пенітенціарної системи у формуванні і реалізації правового статусу засуджених до позбавлення волі.
   Розглянутий зміст прав, законних інтересів та обов’язків засуджених до позбавлення волі у сфері виконання та відбування покарання згідно чинного кримінально-виконавчого законодавства, шляхи вдосконалення правових норм, що їх містять. Особлива увага приділена особливостям правового статусу окремих категорій осіб позбавлених волі; розглянуті питання дисциплінарної, матеріальної та кримінальної відповідальності засуджених до позбавлення волі; розглянуті питання посилення відповідальності персоналу колоній за порушення прав засуджених, запровадженню зовнішнього нагляду і контролю з боку громадських та правозахисних організацій.
   Сформульовані наукові висновки та пропозиції, що спрямовані на вдосконалення діяльності персоналу кримінально-виконавчих установ у сфері виконання і відбування покарання у виді позбавлення воля.
   Ключові слова: людина, громадянин, загальний правовий статус, правовий статус засуджених до позбавлення волі, персонал кримінально-виконавчих установ, дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність, механізм захисту, гарантії дотримання прав.

Чеботарева Ю.А. Правовой статус осужденных к лишению свободы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. - Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена проблемам правового статуса осужденных к лишению свободы. В работе дается общее определение понятия правового статуса человека и гражданина и соотношение его с понятием правового статуса осужденных; определены понятия прав, законных интересов и обязанностей осужденных к лишенных свободы; приведены классификация прав, свобод и законных интересов лиц указанной категории; механизм и гарантии уголовно-исполнительного правового статуса осужденных. Работа содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с реализацией осужденными прав, законных интересов и обязанностей, обусловленных нормами уголовно-исполнительного права, их обеспечением и гарантированием. В работе исследуются проблемы взаимоотношений администрации уголовно-исполнительных учреждений с осужденными, определяется и анализируется роль органов пенитенциарной системы в формировании и реализации правового статуса осужденных к лишению свободы.
   Рассмотрено содержание прав, законных интересов и обязанностей осужденных к лишению свободы в сфере исполнения и отбывания наказания согласно действующего уголовно-исполнительного законодательства, пути совершенствования их регламентирующих правовых норм. Особое внимание уделено анализу особенностям правового статуса отдельных категорий лиц, лишенных свободы; рассмотрены вопросы дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности лиц указанной категории; рассмотрены вопросы усиления ответственности персонала колоний за нарушение прав осужденных, внедрения внешнего наблюдения и контроля со стороны общественных и правозащитных организаций.
   В работе определяется, что в настоящее время для всех отраслей и направлений юридической науки насущным заданием является разработка и восприятие идеи современной европейской доктрины прав и свобод человека и гражданина, на основании которой должны формулироваться нормативно-правовые нормы, в том числе нормы уголовного и уголовно-исполнительного права, ограничивающие осужденных в большинстве конституционных и гражданских правах и свободах.
   Диссертантом соотношения правового статуса человека и гражданина с понятием правового статуса осужденных к лишению свободы проводится по следующим направлениям: а) структура (внутреннее строение, элементы ) правового статуса; б) классификация элементов правового статуса; в) систематизирующее единство общего определения понятия правового статуса человека и гражданина и всех его разновидностей; г) гарантии прав и свобод человека и гражданина.
   Показывается, что общее определение правового статуса человека и гражданина находится в определенной связи с различными его подвидами, в том. числе и правовым статусом осужденного. Однако установление такого соотношения недостаточно для выявления глубины и сторон их взаимодействия и взаимозависимости. Общее определение правового статуса гражданина и правового статуса осужденного находятся в своеобразном систематизирующем единстве. Здесь наблюдается более глубокая и сложная взаимосвязь, чем просто разделение их на виды и подвиды, институты и субинституты.
   При анализе соотношения общего правового статуса человека и гражданина и правового статуса осужденного как метод (методологический подход) используется гештальттеория. Такой подход, по мнению автора, выражает современный тип мышления, современный метод исследования, начальными понятиями которого является целое и граничное.
   В работе определена основная задача пенитенциарной системы Украины – это изменение отношений между администрацией и осужденными, колониями и органами местного самоуправления, определение места исправительных учреждений в гражданском обществе.
   Изменение физических условий жизни в колониях, расширение возможностей для осужденных в области защиты их прав, законных интересов и обязанностей, обеспечение справедливого обращения, требования уважения и понимания – все это является гарантиями защиты прав осужденных.
   Сформулированы научные выводы и предложения, направленные на совершенствование деятельности персонала уголовно-исполнительных учреждений в сфере исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы.
   Ключевые слова: человек, гражданин, общий правовой статус, правовой статус осужденных к лишению свободы, персонал уголовно-исполнительных учреждений, дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность, механизм защиты, гарантии соблюдения прав.

Chebotaryova Y.A. The legal status of convicted persons before imprisonment. – Manuscript.

The dissertation for receiving the candidate of law degree on specialty 12.00.08. – Criminal Law and Criminology: Criminal-Executive Law. – National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the problems of the legal status of convicted persons before their imprisonment. In the work the general definition of the legal status of a person and a citizen was given; its correlation with the legal status of convicted persons; the notions of right, freedoms and legal interests of convicted persons before imprisonment were defined; the rights, freedoms and legal interests were classified; mechanism and guarantees of criminal and executive status of convicted persons. The dissertation contains the complex of theoretical and practical questions connected with the realization by the convicted persons their rights, legal interests and duties, mediated with the criminal-executive legal norms, their ensuring and guarantees. The work investigates the problems of interrelationships between the administration of criminal executive establishments and convicted persons, defines and analyzes the role of penitentiary establishments in the formation and realization of legal status of convicted persons before imprisonment.
   The contents of right, legal interest and duties of convicted persons before imprisonment in the sphere of execution and serving the sentence according to the current criminal-executive legislation, the ways of improvement of its legal norms were developed. Special attention was given to the peculiarities of legal status of some categories of convicted person; the problems of disciplinary, material and criminal responsibility of convicted persons before imprisonment were considered; the questions of increasing the responsibility of colonies staff for the violations of convicted persons’ rights were examined; it was proposed to increase the external supervision and control conducted by legal protection and public organization.
   The scientific conclusions and proposals, directed to the improvement of the staff activity in criminal-executive establishments in the sphere of executing and serving the sentence by imprisonment were made in the work.
   Key words: a person, a citizen, a general legal status, a legal status of convicted persons before imprisonment, the staff of criminal-executive establishments, disciplinary, material and criminal responsibility, mechanism of protection, guarantees of holding to the rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус засуджених до позбавлення волі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net