Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правові норми в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правові норми в Україні

Анотації

Чистоколяний Я.В. Конституційно-правові норми в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2005.

   У дисертації досліджуються теоретичні та практичні проблеми конституційно-правових норм в Україні. Досліджена їх еволюція, поняття, співвідношення з іншими галузевими нормами права. В дисертації визначені основні критерії класифікації норм конституційного права, проаналізовано систему конституційно-правових норм.
   Значна увага приділена структурі конституційно-правових норм і характеристиці її основних елементів. Здійснено ґрунтовне дослідження основних проблем розвитку і вдосконалення конституційно-правових норм, зокрема проаналізовані основні фактори, що впливають на розвиток конституційно-правових норм і головні тенденції розвитку і вдосконалення конституційно-правових норм у конституційному праві України.
   Особлива увага приділена напрацюванню практичних рекомендацій з метою вдосконалення і підвищення ефективності нормотворчої і нормозастосовчої діяльності в конституційному праві України із врахуванням позитивного вітчизняного і зарубіжного досвіду.
   Ключові слова: поняття конституційно-правової норми, ознаки конституційно-правової норми, система конституційно-правових норм, структура конституційно-правових норм, розвиток і вдосконалення конституційно-правових норм.

Чистоколяный Я. В. Конституционно-правовые нормы в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2005.

   В диссертации исследуются теоретические и практические проблемы конституционно-правовых норм в Украине. Исследована их эволюция, понятие и признаки, соотношение с другими отраслевыми нормами права, а также их роль и место в системе национального права. Определено понятие конституционно-правовой нормы как формально определенного общеобязательного, установленного или санкционированного обществом или государством правила поведения и деятельности.
   В диссертации также определены основные критерии классификации норм конституционного права, дана общая характеристика основных видов конституционно-правовых норм, проанализирована система конституционно-правовых норм и установлены приоритеты дальнейшего усовершенствования этой системы. Конституционно-правовые нормы предложено классифицировать по предмету правового регулирования; методу правового регулирования; их юридической силе; степени конкретизации правового предписания; характеру диспозиции; характеру санкции; субъектам нормотворчества; происхождению (источникам); действию на круг субъектов; территории действия; степени гарантированности.
   Существенное внимание уделено структуре конституционно-правовых норм и характеристике ее основных элементов. Определено, что структура конституционно-правовых норм являет собой внутреннее построение, обусловленное объективными факторами конституционно-правовой действительности и представлена взаимосвязанными и взаимообусловленными элементами (гипотеза, диспозиция, санкция) в их инвариативной модификации. Выделены особые признаки конституционно-правовой нормы, которые нашли свое выражение в сочетании элементов нормы конституционного права; свойствах конституционно-правовых санкций; объективизации конституционно-правовых норм в действующем законодательстве Украины.
   Исследованы основные элементы конституционно-правовой нормы и определены их особенности. Сделано вывод, что гипотеза конституционно-правовой нормы определяет условия правила поведения, что находит отражение в мере разрешенного и рекомендованного поведения субъектов конституционного права; диспозиция – определяет саму модель поведения и содержит правовое предписание касательно действий субъектов конституционного права в условиях предусмотренных гипотезой; санкция – содержит правовое предписание о мере конституционно-правовой ответственности субъектов конституционного права.
   Осуществлено фундаментальное исследование проблем развития и усовершенствования конституционно-правовых норм, в частности проанализированы основные факторы, которые влияют на развитие конституционно-правовых норм в конституционном праве Украины. Спрогнозированы основные тенденции дальнейшего генезиса конституционно-правовых норм, а именно: демократизация процесса конституционного нормотворчества; сохранение национальных традиций конституционного нормотворчества; адаптационная тенденция развития и совершенствования конституционно-правовых норм; глобализация и интернационализация конституционно-правовых норм; расширение круга объектов конституционно-правового регулирования; универсализация конституционно-правовых норм и их диверсификация; демократизация конституционно-правовых норм и т. д.
   Особенное внимание уделяется наработке практических рекомендаций касательно усовершенствования и повышения эффективности нормотворческой и нормоприменительной деятельности в конституционном праве Украины с учетом позитивного отечественного и зарубежного опыта.
   Ключевые слова: понятие конституционно-правовой нормы, признаки конституционно-правовой нормы, система конституционно-правовых норм, структура конституционно-правовых норм, развитие и совершенствование конституционно-правовых норм.

Chystokolyaniy Y. V. Constitutional Legal in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Scienсes (Law) in speciality 12.00.02. – Constitutional Law. – V.M. Koretsky Institute of state and law of National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 2005.

   In the thesis theoretical and practical problems of constitutional and legal in Ukraine are researched. Their evolution, comprehension, and coordination with other legal of the field are studied. In the thesis there have been defined main criteria of classification of constitutional law rule, and the system of constitutional and legal rules has been analyzed.
   Great attention is paid to the structure of constitutional and legal rules as well as to the characteristic of its main elements. Fundamental study of main problems of development and improvement of constitutional and legal rules has been done, in particular there have been analyzed main factors, which influence the development of constitutional and legal rules, and main tendencies of development and improvement of constitutional and legal rules in constitutional law of Ukraine.
   Key words: comprehension of constitutional and legal rules, characteristic features of constitutional and legal rules, system of constitutional and legal rules, structure of constitutional and legal rules, development and improvement of constitutional and legal rules.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правові норми в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net