Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної Республіки Крим)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної Республіки Крим)

Анотації 

Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної Республіки Крим). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2005.

   Робота присвячена проблемам незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в Автономній Республіці Крим. Розглядаються історично-соціальні та правові передумови криміналізації незаконного обігу вказаних речовин без мети збуту. Надається грунтовна кримінально-правова та кримінологічна характеристика злочинів, передбачених ст. 309 КК України. Дослідження даного виду злочинів на регіональному рівні дало можливість установити зв’язок особливостей їх учинення зі специфікою автономії. Зазнав критичного аналізу міжнародний досвід боротьби з наркоманією, у тому числі легалізація деякими країнами легких наркотиків. Докладно вивчено особу злочинця, розроблена типологія таких осіб. На підставі з’ясування причин та умов учинення злочинів, передбачених ст. 309 КК України, запропоновано низку заходів по підвищенню ефективності попередження цього виду злочинів на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях.
   Ключові слова: виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, наркоманія, попередження, легалізація, лікування, Автономна Республіка Крим.

Доброрез И.А. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов без цели сбыта (по материалам Автономной Республики Крым). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2005.

   Работа посвящена криминологической характеристике и предупреждению незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов без цели сбыта. Исследование предложенной проблемы проведено на региональном уровне – по материалам Автономной Республики Крым.
   Путем тщательного анализа историко-социальных и правовых оснований аргументирована необходимость криминализации незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов без цели сбыта в Украине. Уголовно-правовая характеристика этого состава преступления позволила выделить криминологически значимые его элементы, дала представление о наиболее распространенных формах и предмете деяний, предусмотренных ст. 309 УК Украины. Сделан вывод о нецелесообразности снижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за такие деяния. Исследованы проблемы лечения наркоманов и признания их ограниченно вменяемыми. Рассмотрены квалифицирующие признаки данного состава преступления, изучены вопросы применения поощрительной нормы, предусмотренной ч. 4 ст. 309 УК Украины.
   Очерчена криминологическая характеристика указанного вида преступлений, свидетельствующая о существенном их распространении как в Украине, так и в Крыму. При этом отмечаются такие негативные тенденции, как омоложение наркомании и вовлечение в нее женщин, употребление “тяжелых” наркотиков инъекционным путем, совершение на почве их злоупотребления или с целью их приобретения тяжких корыстных и корыстно-насильственных преступлений.
   Изучена личность преступника, создан его криминологический портрет, в соответствии с которым это мужчина возрастом около 30 лет, с низким социальным статусом, маргинал, без определенных социальных ролей, каждый третий имеет судимость за корыстные преступления либо за незаконный оборот наркотиков. На основании такого критерия, как побудительный мотив начала употребления наркотиков, разработана типология преступников, которые разделены на легкомысленно-любознательный, вынужденно-функциональный и беззаботно-развлекательный типы.
   Установлены причины и условия совершения преступлений, предусмотренных ст. 309 УК Украины. Среди наиболее значимых отмечены: недостаточная социализация лиц, особенно среди молодежи, негативное влияние ближайшего окружения, недостатки воспитания, врожденные и приобретенные психофизиологические особенности личности. Отмечено влияние особенностей Автономной Республики Крым (природно-климатических, геополитических, национальных, исторических, религиозных, миграционных и иных) на ситуацию с совершением рассматриваемого вида преступлений.
   С учетом полученных в результате исследования данных предложены меры по повышению эффективности предупреждения этого вида преступности на общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном уровнях с учетом региональных особенностей Крыма. Кроме того, в диссертации рассмотрен зарубежный опыт борьбы с наркоманией, изучены проблемы легализации наркотиков и сделан вывод о невозможности подобного шага в Украине на современном этапе ее развития.
   Ключевые слова: производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов без цели сбыта, наркомания, предупреждение, легализация, лечение, Автономная Республика Крым.

Dobrorez I.A. Criminological characteristic and preventing of illegal production, producing, acquirement, keeping, transportation or sending of narcotics, psychotropic substances or their analogues without the sale purpose (on Autonomic Republic of Crimea materials). – Manuscript.

Dissertation on receiving of the candidate of law sciences degree on speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Correctional Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   This work is devoted to the problem of illegal production, producing, acquirement, keeping, transportation or sending of narcotics, psychotropic substances or their analogues without the sale purpose in Autonomic Republic of Crimea. The author considers historical social and law prerequisites of illegal circulation’s criminalization of indicated substances without the sale purpose. He gives grounded criminaly legal and criminological characteristic of crimes, which are foreseen in Art. 309 of Ukrainian Criminal Code. Research of this type of the crime on the regional level has given an opportunity to establish relation of peculiarities of their committing according to the autonomic specification. The author brings critical analyzis of the international experience of the struggle with narcotizm and of some countries legalization of light narcotics. A person of a criminal was detaily studied and the typology of such persons was worked out. On the base of the research of reasons and condition of crime’s committing guaranteed by Art. 309 of Ukrainian Criminal Code the author suggests the number of measures due to increase preventing effectiveness of this type of crimes on generally socially criminological and individual levels.
   Key words: production, producing, acquirement, keeping, transportation, illegal circulation of narcotics, psychotropic substances or their analogues without the sale purpose, narcotizm, preventing, legalization, treatment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної Республіки Крим)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net