Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні

Анотації 

Дегтярьова І.О. Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2005.

   У дисертації обґрунтовуються важливі складові реалізації місцевого самоврядування та державної політики його розвитку в умовах трансформації суспільних відносин в Україні.
   Доведено необхідність запровадження нової парадигми місцевого самоврядування, що полягає у задоволенні потреб та інтересів громадян, а також в удосконаленні суспільних взаємовідносин на рівні територіальної громади. Розроблено нові теоретико-методологічні засади щодо функціонування системи місцевого самоврядування в Україні та обґрунтовано фактори його ефективного здійснення. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті зарубіжного досвіду. Запропоновано технологію впровадження принципу субсидіарності на рівні місцевого самоврядування, яка реалізується через статути громад, форми прямої демократії, органи самоорганізації населення. Обґрунтовується доцільність упровадження “внутрішнього контролю” за діяльністю органів місцевого самоврядування як складової системи контролю в місцевому самоврядуванні.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, державна політика розвитку місцевого самоврядування, потреби та інтереси людини, забезпечення життєдіяльності, ефективність місцевого самоврядування, принцип субсидіарності, місцевий розвиток, механізми місцевого самоврядування.

Дегтярева И.А. Доминанты государственной политики развития местного самоуправления в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2005.

   В диссертации выявлены и обоснованы наиболее важные составляющие, которые касаются формирования государственной политики развития местного самоуправления в Украине и включают: основные принципы реализации местного самоуправления (правовой, организационной и финансово-экономической автономии; субсидиарности; приоритетности удовлетворения потребностей и интересов граждан); методологические ориентиры (децентрализация власти; человеческое развитие; использование латентных смыслов зарубежного опыта); механизмы местного самоуправления, которые рассматриваются как способы достижения целей и как обязательные составляющие реализации местного самоуправления (правовой, организационный, финансово-экономический, информационный).
   Развитие местного самоуправления рассматривается с позиции повышения эффективности деятельности его субъектов, в связи с чем проанализированы основные факторы, которые влияют на эффективность. В процессе обобщения и анализа научных публикаций по данному вопросу выделено и исследовано ряд факторов, а именно: внешние – мировые тенденции глобализации, сотрудничество с зарубежными партнерами по развитию местного самоуправления, государственная политика, социально-экономическое развитие государства и др.; внутренние – кадровое обеспечение, депутатский состав, организационная деятельность, потребности местного населения и др.
   Определение доминант государственной политики развития местного самоуправления и их научное обоснование в диссертации позволяет разработать ряд рекомендаций по усовершенствованию функционирования системы местного самоуправления, в том числе предложить: адекватные способы внедрения новой парадигмы функционирования местного самоуправления как деятельности по жизнеобеспечению членов местных сообществ; изменения, касающиеся усовершенствования правового, информационного, финансового поля общественных отношений и предназначенные для реального выражения самодостаточной активной деятельности субъектов самоуправления, достижения ими ожидаемого социального эффекта; направления модернизации системы сдерживаний и противовесов в системе местного самоуправления с усилением внутренней составляющей – создание и внедрение контроля местного сообщества за деятельностью органов самоуправления; использование уставов местных общин, форм прямой демократии, деятельности органов самоорганизации населения как технологии применения принципа субсидиарности.
   Ключевые слова: местное самоуправление, государственная политика развития местного самоуправления, потребности и интересы граждан, обеспечение жизнедеятельности, эффективность местного самоуправления, принцип субсидиарности, местное развитие, механизмы местного самоуправления.

Degtyaryova I.O. Dominants of the public policy in developing local government in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of the candidate of sciences in public administration following the specialty 25.00.04 – local government. – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation gives grounds for the main components of local government realization and public policy of its development under the conditions of transforming social relations in Ukraine.
   The grounds are given for the necessity in implementing the new paradigm of the local government, which presupposes satisfying citizens’ needs and interests and improving social interrelations at the level of territorial community. The new theoretical-methodological bases on the local government system’s functioning in Ukraine have been developed; the factors of its effective implementation have been grounded. The modern state and perspectives of local government’s development in Ukraine under the context of foreign experience have been analyzed. The technology for implementing the principle of subsidiarity at the level of local government which is realized through the statuses of communities, forms of the direct democracy, bodies of the population’s self-organization has been proposed. The purposefulness of implementing “internal control” over the activity of local governmental authorities as a constituent part of the controlling system in local government has been proved.
   Key words: local government, public policy of developing local government, person’s needs and interests, vital activity’s provision, effectiveness of local government, principle of subsidiarity, local development, mechanisms of local government.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net