Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Предметна сфера історико-правового пізнання: традиції й оновлення (епістемологічний аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Предметна сфера історико-правового пізнання: традиції й оновлення (епістемологічний аналіз)

Анотації 

Дамірлі М.А. Предметна сфера історико-правового пізнання: традиції й оновлення (епістемологічний аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2005.

   У дисертації на монографічному рівні вперше комплексно розглядаються такі актуальні для історико-правового пізнання епістемологічні проблеми, як визначення його об’єкта, предмета, меж і структури. Ці ж науково-теоретичні проблеми простежуються в історичному зрізі, у процесі еволюції історико-правового пізнання. Формулюються багатомірна модель об’єкта й узагальнена характеристика предмета історико-правового пізнання. У світлі сучасної епістемологічної ситуації, на основі узагальнення новітніх тенденцій світовий історичної науки, а також аналізі постмодерністського історичного дискурсу, виявляються шляхи перебудови і збагачення історико-правових знань, розглядаються, зокрема, можливості їх антропологізації. Автор висуває й обґрунтовує гіпотезу про те, що історико-правове пізнання – явище складне, багатошарове, багаторівневе, і не обмежується традиційними історико-правовими науковими дисциплінами, але і має теоретичні відгалуження (універсальна історія права як теоретична історія права і історіософія права як область філософсько-історичного осмислення права). Як загальний висновок, формулюється концепція оновлення історичного пізнання права.
   Ключові слова: історико-правове пізнання, історико-правова наука, історія права, універсальна історія права, історія правової науки, історія правової думки, історіософія права, концепція оновлення історичного пізнання права.

Дамирли М.А. Предметная сфера историко-правового познания: традиции и обновление (эпистемологический анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности: 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2005.

   В диссертации впервые на монографическом уровне комплексно разрабатываются проблемы предметной сферы историко-правового познания как целостного образования в его исторической ретроспективе и перспективе: раскрываются особенности процесса становления и развития историко-правовых наук; выявляются пробелы в целостном, всестороннем и углубленном познании права в его историческом срезе; предметно определяются и конкретизируются отдельные подсистемы историко-правового познания; разрабатываются положения, выводы и рекомендации по реконструкцию, расширению предметной сферы и методологическому обогащению историко-правового познания, по содержательному наполнению знаний в данной сфере. Как общий вывод, формулируется концепция обновления исторического познания права, задающая новые ориентиры академической историко-правовой науке и преподаванию учебных дисциплин данного цикла.
   В представлении автора историческое познание права является важным средством в пределах единого общего плана постижения права. Причем, историко-правовые научные дисциплины образуют наиболее крупный и значимый пласт научных историко-правовых знаний. Между тем, историко-правовое познание явление сложное, многослойное, многоуровневое. Автор выдвигает и обосновывает гипотезу о том, что историко-правовое познание не ограничивается традиционными историко-правовыми научными дисциплинами.
   В рамках предложенной концепции реконструкция, расширение предметного поля и методологическое обогащение историко-правового познания, избавление историко-правовой науки от сухого эмпиризма и описательности, содержательное наполнение знаний в данной сфере возможны посредством: 1) восстановления прерванной в советский период преемственности в развитии историко-правовой науки с предшествующей ступенью и удержание, творческое восприятие всего ценного, что было накоплено за всю историю историко-правовой науки, учета собственных исторических традиций в их применении к анализу актуальных эпистемологических проблем исторического познания права; 2) преодоления изоляции от западной историографии, освоения ее положительного опыта, новейших тенденций путем не простого переноса, а критического восприятия; 3) изучения связи права не только с государством, но и со всеми социальными явлениями – религиозными, духовными, культурными, политическими, экономическими и т.п.; 4) гуманизации историко-правовых знаний, важным средством которой является антропологизация их с применением историко-антропологического подхода, включением в предмет исследования такого феномена, как правовой менталитет, использованием эвристических возможностей герменевтики и семиотики; 5) конструктивно-критического осмысления новых идей постмодернистской исторической программы; 6) перехода от монистической парадигмы методологии к методологическому плюрализму, к многомерному, интегративному подходу, от монолога к диалогу подходов, от парадигмы истории, всецело ориентированной на одну теоретическую схему, к парадигме мультидетерминированной истории, от линейного мышления к нелинейному с широким применением постулатов синергетики; 7) концептуализации знаний, проведения междисциплинарного синтеза, создающего предпосылки для конструирования новых научных направлений на стыке отдельных научных дисциплин.
   Предложенная концепция обновления исторического познания права призвана создать более целостную картину историко-правовой реальности. При этом историко-правовые дисциплины предстают в несколько ином облике:
   - история права – это не просто история законодательства, а научная дисциплина, постигающая свой объект в широком социально-историческом контексте, т.е. как реалия, тесно связанная разнообразными зависимостями с окружающими ее всеми общественными феноменами в пределах социальной реальности (а не только с отдельными, выбранными в качестве основных по тем или иным критериям);
   - история правовой мысли – это не просто история становления и движения теоретико-правовой мысли, проявляющаяся в наиболее концентрированной, обобщенной форме в ведущих учениях, теориях, концепциях, и “галерея портретов” мыслителей, но и такая научная дисциплина, которая выявляет гносеологические корни и социокультурную обусловленность этих учений, теорий, концепций, открывает их доконцептуальную глубину;
   - история правовой науки – это не просто научно-правовая память человечества, хронологическая систематизация научных фактов и констатация достижений правовой науки, но и историческая рефлексия правоведения на самого себя, выявляющая как успехи, так и просчеты, заблуждения, ошибки; это научная дисциплина о закономерностях исторического становления (институционализации) и развития правовой науки в совокупности всех ипостасей ее бытия, рассматриваемых в исторически изменяющемся социокультурном контексте.
   В рамках предложенной модели исторического познания права осмысление историко-правового процесса во всемирном масштабе осуществляется на двух уровнях: теоретико-историческом и философско-историческом. Тем самым в орбиту тяготения историко-правового познания включаются новые направления, которые еще предстоит освоить, а именно:
   – универсальная (всеобщая) история права как теоретическая научная дисциплина исторического профиля, предметом которой является закономерности всемирного историко-правового процесса, как в его целостности и относительно крупных пространственно-временных масштабах, так и в его более или менее автономных структурах (отрасли и институты права);
   – историософия права как перспективное направление правового знания по философско-историческому осмыслению права, разработку которого ставят на повестку дня необходимость решения вопросов относительно права, выдвигаемых философией истории и потребностями переживаемой исторической эпохи. В задачу его входит поиск ответов на философско-исторические вопросы применительно к праву.
   Ключевые слова: историко-правовое познание, историко-правовая наука, история права, универсальная история права, история правовой науки, история правовой мысли, историософия права, концепция обновления исторического познания права.

Damirli M.A. The Subject Sphere of Historical-Legal Cognition: Traditions and Renovation (Epistemological Analysis). – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Sciences (Law) on the speciality 12.00.01 – Theory and History of the State and Law, History of Political and Legal Doctrines. – National Law Academy of Ukraine, named after Yaroslav the Mudry, Kharkiv, 2005.

   Epistemological issues, dedicated to object, subject, measures and inside structure of historical-legal cognition are observed at all levels of historical cognition of the legal reality, monographic for the first time. The same scientific-theoretical issues are observed in historical cut, within the process of evolution of historical-legal cognition. The author forms Jasnus-faced model of object, generalizes character of subject of historical-legal cognition. Ways of reconstruction and enrichment of historical-legal knowledge are expressed in the light of modern epistemological situation, in virtue of generalization of the modern tendencies of world’s historiography, and analysis of the postmodern historiography discussion. Besides, opportunities of their anthropology are considered. The author propounds and substantiates a hypothesis that historical-legal cognition is a complex, multilevel, multilayer phenomenon; doesn’t limit with traditional historical-legal scientific disciplines, and has theoretic branches (the universal history of law as theoretic history of law and historiosophy of law as a sphere of philosophy-historical comprehension of law). The conception of renovation of historical cognition of law is formulated as a general conclusion.
   Key words: historical-legal cognition, historical-legal science, history of law, universal history of law, history of legal science, history of legal thought, historiosophy of law, conception of renovation of historical cognition of law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Предметна сфера історико-правового пізнання: традиції й оновлення (епістемологічний аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net