Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України

Анотації 

Дубровка О.В. Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертації розкрито теоретико-методологічні засади використання маркетингу в державному управлінні вищою освітою, розкривається зміст поняття маркетингу в державному управлінні галуззю, визначено сутність і зміст поняття “система маркетингу в державному управлінні вищою освітою”. На основі аналізу світового та вітчизняного досвіду доведено необхідність використання маркетингу в державному управлінні вищою освітою в умовах ринкової трансформації галузі.
   Показано, що ринкова переорієнтація державного управління вищою освітою здійснюється на основі розробки маркетингової стратегії та переходу до маркетингового планування. Основним об’єктом стратегічного маркетингу з боку органів державного управління є ринок освітніх послуг, його маркетингові суб’єкти та система суб’єкт-об’єктних відносин у цілому стосовно виробництва освітніх послуг. Розкрито специфіку діяльності органів державного управління вищою освітою як суб’єктів маркетингових відносин на ринку освітніх послуг.
   Обґрунтовані практичні заходи щодо застосування маркетингового інструментарію для регулювання вищої освіти державними органами управління та оптимізації організаційної структури цих органів. Розроблено систему вдосконалення державного управління вищою освітою за основними напрямами (стандартизація та моделювання, вплив на виробників та споживачів освітніх послуг, розробка маркетингової стратегії). Запропоновані схеми оптимізації державного управління вищою освітою на центральному та регіональному рівнях з формуванням структур освітнього маркетингу.
   Ключові слова: маркетинг у державному управлінні, вища освіта, система, ринок освітніх послуг, стратегічний маркетинг, організаційна структура.

Дубровка О.В. Система маркетинга в государственном управлении высшим образованием Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации на основании анализа законодательной и нормативной базы, научной литературы, отечественного и зарубежного опыта по проблематике использования маркетингового инструментария в государственном управлении образовательной сферой обоснованы необходимость и наиболее перспективные направления внедрения системы маркетинга в государственное управление высшим образованием Украины.
   Раскрыты теоретико-методологические основы использования маркетинга в государственном управлении высшим образованием, а также содержание понятия маркетинга в государственном управлении высшим образованием, определены сущность и содержание понятия “система маркетинга в государственном управлении высшим образованием”. Показано, что использование маркетинговых методов управления является наиболее адекватной формой переориентации государственных органов на рыночные изменения объекта управления и обеспечение эффективности модернизации системы образования.
   Мировой опыт использования маркетинга в государственном регулировании высшего образования фокусируется на проблемах дифференциации государственной поддержки производителей образовательных услуг в зависимости от социального эффекта их деятельности, долговременного планирования развития отрасли на основании потребностей обеспечения конкурентоспособности экономики, согласования деятельности различных секторов и форм высшего образования и обеспечения его стандартов качества. В отечественной практике применения маркетинговых методов управления отраслью наибольшее значение имеют определение социальных потребностей на образовательные услуги, расчет возможностей производителей по удовлетворению спроса, государственная поддержка наиболее значимого предоставления образовательных услуг, стимулирование спроса на услуги высшего образования и проведение оптимальной ценовой политики в этой отрасли. Использование маркетинга в государственном управлении высшим образованием имеет некоммерческий характер и ориентирует производителей образовательных услуг на максимально возможный социальный эффект их деятельности.
   Основными направлениями внедрения маркетинговых методов в работу органов государственного управления высшим образованием являются:
   - осуществление мониторинга деятельности государственных управленческих структур на рынке образовательных услуг и субъектов этого рынка в контексте его функционирования и развития;
   - разработка и реализация стратегии государственного маркетинга в высшем образовании с учетом потребностей модернизации отрасли;
   - определение принципов и направлений стратегического планирования в системе государственного маркетинга;
   - использование маркетингового инструментария для обеспечения эффективной деятельности государственных органов управления высшим образованием;
   - разработка информационной системы обеспечения государственной маркетинговой стратегии в отрасли;
   - обоснование и осуществление организационных реформ, необходимых для внедрения маркетинга в государственно-общественную систему управления высшим образованием.
   Системный подход к использованию маркетинга в деятельности государственных органов управления высшим образованием на основании разработки комплекса государственного маркетинга позволяет определить основные направления реализации маркетинговой стратегии, маркетинговый инструментарий, приоритетные целевые сегменты образовательного рынка. В работе предложена содержательная модель стратегического плана “Система маркетинга в государственном управлении высшим образованием”.
   Обоснованы практические меры относительно применения маркетингового инструментария, маркетингового регулирования высшего образования государственными органами управления и оптимизации организационной структуры упомянутых государственных органов. Инструментарий маркетингового регулирования высшего образования включает средства моделирования развития отрасли, механизмы стандартизации и оценивания качества высшего образования, инструменты нормативного регулирования рынка образовательных услуг, методы маркетингового влияния на его субъекты.
   Наиболее целесообразной формой государственного маркетинга в отрасли высшего образования на уровне центральных органов исполнительной власти является создание специализированного Центра образовательного маркетинга при Министерстве образования и науки. В регионе система маркетинга государственного управления высшим образованием организационно должна основываться на деятельности службы образовательного маркетинга управления образования и науки облгосадминистрации. 
   Ключевые слова: маркетинг в государственном управлении, высшее образование, система, рынок образовательных услуг, стратегический маркетинг, организационная структура.

Dubrovka O.V. The System of Marketing in Public Administration of High Education in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for a Candidate Degree in Public Administration; speciality 25.00.02 – mechanisms of Public Administration. – National academy of Public Administration of the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   Thesis uncovers the theoretic – methodologic foundation of marketing usage in public administration of higher education; the notion of marketing itself is being uncovered, the essence and content of the notion “system of marketing, in public administration of high education” is determined, on the basis of analysis of world and home experience of marketing usage in public administration of higher education in the conditions of market transformation of the branch is proved.
   It is shown that the market reorientation of public administration of higher education is being realized on the basis of elaboration of marketing strategy and the transition to the marketing planning. Relative to concerning regarding the authorities public administration the basic objects of strategic marketing are educational service market, its marketing subjects and the system of subject – object relations in the production of the educational services itself. The specific of the activity of public administration authorities higher, education as the subject of marketing relations at the market of educational services is uncovered.
   The practical methods of using the instrumentation of marketing regulation of the higher education by the public authorities administration and the optimization of the organizational structure of public authorities administration of higher education are grounded. The system of the improvement of public administration of higher education is elaborated in the basic ways: the standardization and modelation, the influence of the educational services on the executors and the consumers, the elaboration on the marketing strategy. The schemes of public administration of higher education public administration on central and local levels with the forming of educational marketing structures are suggested.
   Key words: marketing in public administration, high education, system, the market of educational services, strategic marketing, organizational structure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net