Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування системи національного законодавства (деякі питання теорії і практики)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування системи національного законодавства (деякі питання теорії і практики)

Анотації 

Євграфова Є.П. Формування системи національного законодавства (деякі питання теорії і практики). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків. - 2005.

   У дисертації дається нове визначення терміна „національне законодавство”, до складу якого входять закони, рішення та окремі висновки Конституційного Суду, чинні декрети уряду України. Розкривається призначення законодавства виключно як форми права (у лібертарно-леґістському розумінні права), відмінність категорій форми і структури права, форми і джерела права, а також їх природний взаємозв’язок.
   Джерелом законодавства є право, а джерелом права - народ (його воля, вільне волевиявлення). Встановлено та проаналізовано засади формування системи національного законодавства, вперше запропонована їх наукова класифікація. Обґрунтовано висновок щодо визнання системи права категорією науки, досягнення якої є одним із джерел права, а тому використовуються у законотворчому процесі та формуванні системи законодавства. Усі галузі законодавства є рівноправовими і відображають певну систему правових норм.
   Розглянуто найбільш впливові фактори (чинники) формування системи національного законодавства, їх роль, взаємодію та протидію. Сформульовано пропозиції щодо проведення в Україні повної систематизації та кодифікації законодавства, особливо його економічного і соціального блоків, розробки проекту Зводу законів України.
   Ключові слова: система національного законодавства, форма права, джерело права, галузь законодавства, засади, принципи, основи, фактори формування, кодифікаційні закони, рішення, висновки Конституційного Суду, наука.

Евграфова Е.П. Формирование системы национального законодательства (некоторые вопросы теории и практики). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. - Харьков. - 2005.

   В диссертации сформулирована новая интерпретация понятия „национальное законодательство”, состав которого включает закони, решения и заключения Конституционного Суда (нетрадиционные для Украины акты законодательства), действующие декреты правительства Украины. Дана характеристика законодательства исключительно как формы права (в либертарно-легистском понимании права). Исследованы особенности категорий формы и источников права, их взаимосвязь. Источником законодательства является право, а источником права - народ (его воля), а также иные правообразующие субъекты, исходящие от общества, государства, международных организаций, а также обычаи, традиции, нравственность, правовая культура и др. Тоесть источники права - это факторы, причины, обусловливающие его необходимость в обществе, социальная деятельность, придающая правовым принципам и нормам общеобязательность к исполненю всеми субъектами правоотношений.
   Определены принципы и фундаментальные основы формирования системы национального законодательства, впервые предложена их научная классификация, в частности на конституционные, легальне (установленные законами), факультативне. В соответствии с конституционными принципами и основами (политико-правовыми, экономико-правовыми, социально- правовыми, правовими) в законодательстве образуются автономные взаимосвязанные системные нормативно-правовые блоки, которыми охватываются такие сферы регулирования, как: государство, народовластие, государственная власть, общество, экономика, социальная и защитно-охранительная деятельность, международные отношения и др.
   Делается вывод о том, что познанная наукой система права является доктринальной категорией. Наука, таким образом, является одним из источников права. Все отрасли законодательства, выражающие определенную систему норм права, независимо от характера системности или комплексности являются равноправовыми.
   В работе предлагается провести всеобщую систематизацию и кодификацию действующего законодательства. Особенно это касается социального и экономического блоков системы законодательства. И только на этой основе можно будет перейти к разработке Свода законов Украины как в целом, так и, возможно, по отдельным отраслям законодательства (если это потребуется), включая и такие формы кодификации, как уложения, своды, систематические собрания.
   Дана классификация факторов формирования системы национального законодательства, рассмотрены наиболее влияющие из них на этот процесс, в частности факторы: правопреемственности в системе законодательства, экономический, социальный, политический, законотворчества, научный, их и взаимодействие. 
   Ключевые слова: система национального законодательства, форма права, источник права, отрасль законодательства, принципы, основы, факторы формирования, кодификационные законы, решения, заключения Конституционного Суда Украины юридическая наука.

Yevgraphova L.P. Formation of the system of national legislation (some of the issues of the theory and practice of law). – Manusсript.

Thesis for a candidate’s of law degree in the field 12.00.01 - theory and history oh the state and law; history of political and legal doctrines. - National law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. - Kharkiv. - 2005.

   The thesis is devoted to the research of the issues of theory and practice of the formation of the system of national legislation. The author has formulated a new notion „national legislation” from the point of view of libertary and legislatory understanding of law and made a conclusion concerning the legislation as the form (but not as a source) of law. The source of legislation is law, and the source of law is the people. The author has suggested to regulate a law making process, the order of all other work the Parliament by a law making Code. The author has determined the grounds of the formation of the system of legislation, for the first time, the author has given a scientific classification.
   The conclusions, concerning the determination of the system of law by a doctrinal; all branches of the system of legislation are equal and reflect a definite system of the norms of law. The author has formulated the conclusions and proposals concerning the necessity of conducting of the total systematization and codification of the legislation in Ukraine, especially in economic and social blocks, and the development of the collection of law of Ukraine.
   Key words: system of national legislation, from of law, source of law, branch of legislation, grounds, principles, codification laws, acts of the Constitutional Court of Ukraine, legal science, factors of the formation of the system of legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування системи національного законодавства (деякі питання теорії і практики)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net