Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади

Анотації 

Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   У дисертації на монографічному рівні розглядаються теоретичні та практичні проблеми і шляхи їх вирішення, пов’язані з розслідуванням злочинів слідчими та слідчо-оперативними групами.
   Розкривається сутність групового розслідування, дається визначення поняття “слідча”, “слідчо-оперативна група”, аналізуються підстави їх створення та діяльності. Обґрунтовується необхідність урахування організаційно-правових закономірностей розслідування слідчою та слідчо-оперативною групою і внесення відповідних змін до КПК України.
   Наголошується і на провідній ролі здійснення судового контролю та прокурорського нагляду під час розслідування злочинів слідчою чи слідчо-оперативною групою, з урахуванням специфіки такого розслідування.
   Ключові слова: досудове розслідування, слідча група, слідчо-оперативна група, повноваження слідчого групи, повноваження керівника слідчої (слідчо-оперативної) групи, прокурорський нагляд, судовий контроль.

Федченко В.М. Расследование преступлений следственной и следственно-оперативной группой: правовые и организационные основы. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   В диссертации на монографическом уровне рассматриваются теоретические, практические проблемы и пути их решения, которые связанны с особенностями проведения расследования преступлений следственными и следственно-оперативными группами, в том числе и группами с межведомственным составом их участников.
   Произведён анализ комплекса вопросов, связанных с сущностью группового расследования преступлений. Дается определение понятий “следственная группа”, “следственно-оперативная группа”.
   Определяются правовые основы группового расследования, которые делятся на три группы: 1) законность создания и прекращения деятельности группы. Сюда относятся следующие положения: а) создание следственной группы, следственно-оперативной группы, внесение изменений в их состав, прекращение деятельности и расформирование группы возможно только при наличии законных оснований и соответствующего процессуального оформления; б) обязательное уведомление следователей группы при принятии решения о создании следственной группы, следственно-оперативной группы, прекращении деятельности и расформирования группы; в) обязательное уведомление проходящих (задействованных) по делу участников уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей, потерпевшего, истца, ответчика та их представителей) о создании, составе следственной группы, следственно-оперативной группе, его замене и расформировании; 2) процессуальные полномочия при групповом расследовании. Сюда относятся следующие положения: а) частичное ограничение процессуальной самостоятельности следователя группы; б) с момента назначения следователя - руководителем группы следователей, он автоматически приобретает и процессуальные полномочия, соответствующие полномочиям начальника следственного подразделения; 3) объединение группового расследования с персональной ответственностью. Сюда относятся следующие положения: а) групповое расследование и принятие решения по делу в целом объединяется с персональной ответственностью руководителя следственной (следственно-оперативной) группы; б) обязательное исполнение следователем группы письменных указаний, поручений руководителя этой следственной (следственно-оперативной) группы.
   Подчёркивается необходимость закрепления в нормах УПК отдельных оснований для создания как следственной группы, так и следственно-оперативной. Для следственной: 1) сложность дела и необходимость в проведении большого объема следственных и процессуальных действий по ней; 2) необходимость в проведении трудоемкого и неотложного следственного действия, которое одному следователю исполнить в установленные сроки не под силу. Для следственно-оперативной группы: 1) необходимость в проведении интенсивных и длительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативного аппарата органа дознания в ходе раскрытия и расследования следователем сложного дела с большим объемом работы; 2) необходимость в указанных оперативно-розыскных мероприятиях при раскрытии и расследовании следователем преступления “по горячим следам”; 3) необходимость в проведении оперативно-розыскных мероприятий по материалам доследственной проверки в отношении завуалированных преступных деяний, которые находятся на рассмотрении у следователя, поскольку данных, находящихся в этих материалах недостаточно для принятия им решения о возбуждении уголовного дела.
   Вносятся обоснованные предложения про необходимость отображения в нормах КПК и ведомственных нормативных актах Украины организационно-правовых оснований расследования следственной и следственно-оперативной группой.
   Подчеркивается ведущая роль судебного контроля и прокурорского надзора при расследовании преступлений следственной и следственно-оперативной группой. Вносится предложение по улучшению осуществления прокурорского надзора и судебного контроля относительно принятых процессуальных решений не только руководителем группы, но и каждым следователем группы, с учетом специфики такого расследования.
   Анализируются проблемные вопросы, связанные с процедурой обжалования в суд (в том числе и апелляционный) процессуальных решений, принятых как следственной (следственно-оперативной) группой в целом, так и каждым её следователем отдельно на самостоятельном участке расследования. Вноситься предложение по изменению процессуального порядка подачи апелляции, сроков подготовки материалов для её рассмотрения и сроков рассмотрения апелляций в суде на решения принятые при групповом расследовании преступлений.
   Ключевые слова: досудебное расследование, следственная группа, следственно-оперативная группа, полномочия следователя группы, полномочия руководителя следственной (следственно-оперативной) группы, прокурорский надзор, судебный контроль.

Fedchenko V.M. Crimes inquiry with investigative and investigative-operative groups: legal and organizational basis. – Manuscript.

The Ph. D. thesis in Law, Specialty 12.00.09 – Criminal procedure and criminalistics; forensic science. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kiev, 2004.

   The thesis is devoted to the research of theoretical and practical problems relating with crimes inquiry with investigative and investigative-operative groups and means of its decision.
   The essence of the group inquiry is disclosed, the definition of notions “investigative group”, “investigative-operative group” is given, and the grounds of its creation and activity are analyzed.
   The propositions and the recommendations to the Criminal Procedure Code concerning the investigative and investigative-operative groups’ activity are elaborated.
   It’s also mentioned the importance of the court control and the supervision by public prosecutor on the crimes inquiry with investigative and investigative-operative groups, regarding the peculiarities of such inquiry.
   Key words: preliminary inquiry, investigative group, investigative-operative group, an investigator’ authorities, the group chief’ authorities, the supervision by public prosecutor, the court control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net