Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості інституту президентства в Україні та Азербайджанській Республіці: державно-управлінський аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості інституту президентства в Україні та Азербайджанській Республіці: державно-управлінський аспект

Анотації 

Гулієв А.Д. Особливості інституту президентства в Україні та Азербайджанській Республіці: державно-управлінський аспект. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління. - Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2005.

   У дисертації досліджуються особливості становлення та розвитку інституту президентства в Україні та Азербайджанській Республіці. Вперше обґрунтовано актуальність та перспективні шляхи вивчення цього інституту в формуванні доцільних механізмів державного управління в обох країнах. Здійснено аналіз конституційно-правових норм, що визначають зміст, направленість, особливості статусів президентів та відповідних інститутів згідно з специфікою їх державно-правових повноважень і прерогатив щодо поєднання організаційної компетенції з аналітичною та внесення виваженої раціональності у процеси розробки, реалізації, відслідковування наслідків ключових державно-управлінських рішень.
   Вивчення теоретичних розробок та історії питання показало, що в обох країнах інститут президентства осмислюється значною групою різних за фахом учених в основному тільки крізь призму державно-правових і соціально-історичних наук.
   Інститут президентства досліджено як цілісну систему, зміст та направленість діяльності якої полягає в забезпеченні прогресивного довгострокового розвитку розглянутих суверенних країн. Розкриваються поняття державного управління, механізмів його реалізації за участю президентів України та Азербайджанської Республіки, вносяться пропозиції щодо вдосконалення конституційних норм досліджуваного інститу.
   Висновки, пропозиції, рекомендації, отримані в дисертації, можуть бути використаними в подальшому розвитку правотворчої, науково-дослідної, навчальної діяльності.
   Ключові слова: інститут президентства, державне управління, президент – глава держави, конституційні функції і повноваження президента, парламенти (Верховна Рада України, Міллі Меджліс Азербайджанської Республіки) конституційно-правові норми, виконавча влада, суверенна держава.

Гулиев А.Д. Особенности института президентства в Украине и Азербайджанской Республике: государственно-управленческий аспект. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 - теория и история государственного управления. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2005.

   В диссертации исследуется особенности становления и развития института президентства в системах государственного управления Украины и Азербайджанской Республики. Впервые обоснованы актуальность и перспективе пути изучения этого института в процессе формирования целесообразных механизмов государственного управления в двух рассмотренных странах. Осуществлен анализ конституционно-правовых норм, определяющих содержание, направленность, особенности статусов президентов и соответствующих институтов в непосредственной причинно-следственной связи со спецификой их государственно-правовых полномочий и прерогатив относительно соединения организационной компетенции с аналитической и внесения взвешенной рациональности в процессы разработки, реализации, отслеживания последствий государственно-управленческих решений.
   Раскрыты особенности осуществления роли и полномочий глав государств в сфере государственного управления с учетом современного конституционного опыта, национальных традиций, а главное - нынешней политических реалий, сложившихся в Украине и Азербайджанской Республике.
   В сравнительно систематизированном виде представлены концепции и взгляды многих ученых современности на институт президентства и его становление, а также проведен детальный анализ оснований и условий, приведших к появлению этого института в Украине и Азербайджанской Республике.
   Проблемы института президентства исследованы на фоне динамической политической истории последних 14-15 лет. Изучение истории и степени теоретической разработки вопроса показало, что в обеих странах институт президентства осмыслен большой группой ученых разных специальностей, однако в основном только сквозь призму политико-правовых и социально-исторических наук.
   Установлено, что как в Украине и в Азербайджанской Республике определение роли и места президентов и соответствующих институтов в механизмах осуществления государственного управления - одна из наиболее важных задач для отрасли науки “Государственное управление” и практики функционирования высших властных институтов.
   Сделан вывод о том, что для обеспечения эффективного взаимодействия президентов и парламентов чрезвычайно важно обеспечить необходимое и достаточное конституционно-правовое описание правил и процедур такого взаимодействия, которое бы минимизировало неопределенность в достижении целей именно правовым путем. “Президентское влияние” на парламент и на правительство объективно необходимо для выявления ресурсных возможностей исполнительной власти в выполнении принятых парламентами законов.
   Пристального научного обеспечения требуют процедуры реализации таких президентских функций, как стратегическое планирование, кадровая, контрольная, учредительная, регулятивная деятельность.
   Исследован целый комплекс закрепленных в конституциях Украины и Азербайджанской Республики политико-правовых полномочий и прерогатив президентов в сфере государственного управления, вытекающих из статусов глав государств.
   Выявлено, что конституционные полномочия президентов Украины и Азербайджанской Республики реализуются в сфере государственного управления путем осуществления “указной власти”, т.е. президенты издают большое количество нормативно-правовых актов, что дает им право регулировать правоотношения, осуществлять нормотворчество.
   Значительное внимание в работе уделено освещению особенностей стратегий государственного управления, осуществляемых президентами в соответствии с их конституционными полномочиями. Показана важность реальной реализации ими совокупности государственно-управленческих задач, динамики и направленности событий, приближающих достижение публично объявленных в период предвыборной кампании определенных социальных целей.
   Выявлено, что важнейшим условием обеспечения полноты и качества государственного управления является президентский контроль во всех сферах жизнедеятельности страны, результатом которого должно стать рациональное, научно-обоснованное прогнозирование, планирование, мониторинг, анализ использования материальных, трудовых, правовых, информационных и других ресурсов.
   Показано, что роль, содержание и значение гарантий деятельности президентов и в Украине и в Азербайджанской Республике тесно связаны с их влиянием на систему государственного управления. Это в первую очередь касается стабильности президентской власти и, соответственно, формирования долгосрочных возможностей стабильного функционирования государственного управления.
   Выводы, рекомендации, предложения, сформулированные в диссертации, имеют немаловажное значение для дальнейшей законотворческой, научно-исследовательской, учебной деятельности как в Украине, так и в Азербайджанской Республике.
   Ключевые слова: институт президентства, государственное управление, президент – глава государства конституционные функции и полномочия президента, парламенты (Верховная Рада Украины, Милли Меджлис Азербайджанской Республики), конституционно-правовые нормы, исполнительная власть, суверенное государство.

Guliyev A.D. Peculiarities of the Institute of the Presidency in Ukraine and the Azerbaijani Republic: State-Administrative Aspect. – Manuscript.

The dissertation thesis for obtaining a Candidate of Science Degree in Public Administration, Specialization 25.00.01 – Theory and History of Public Administration. – The National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The dissertation paper discusses peculiarities of establishing and developing the institute of the presidency in Ukraine and Azerbaijani Republic. The author is the first scholar who substantiates the relevancy and prospects of studying such institute in order to create appropriate public administration mechanisms in both countries. The author analyses constitutional-legal norms that define the nature, functions and peculiarities of the status of presidents and relevant institutes; their specific state-legal authority and prerogatives; combination of organisational and analytical competency and their role in introducing reasonable rationality into the process of making, implementing and monitoring impact of key state-administrative decisions.
   Building on historical and theoretical study of this issue, the author states that in both countries a large group of scholars did sound research of the institute of the presidency only through the prism of state-legal, social and historical science.
   The institute of the presidency is analyzed by the author as an integral system, the nature and function of which is to ensure long-term sustainable development of those sovereign countries under review. The author defines the concept of public administration, the role of presidents of Ukraine and Azerbaijan in the mechanism of its realization, puts forward recommendations aimed at improving constitutional norms regulating the institute of the presidency.
   The dissertation findings and recommendations can be used by scholars and practitioners in their further research, legislative activity and training process.
   Key words: the institute of the presidency; public administration; the president is the head of the state, constitutional functions and authority of the president; parliaments (Verkhovna Rada of Ukraine, Milli Mejlis of Azerbaijani Republic); constitutional-legal norms; executive power, parliament; sovereign state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості інституту президентства в Україні та Азербайджанській Республіці: державно-управлінський аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net