Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку

Анотації 

Грибок І.О. Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2006.

   Дисертацію присвячено дослідженню адміністративного оскарження, як форми позасудового захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб, що порушені рішеннями, діями та бездіяльністю органів виконавчої влади. В роботі розкрито поняття, зміст та принципи адміністративного оскарження, розглянуто основні організаційно-правові гарантії, що покликані забезпечувати належне функціонування цього правового інституту. В дисертаційному дослідженні проаналізовано специфіку правового регулювання суспільних відносин, що виникають при оскарженні фізичними чи юридичними особами рішень, дій (бездіяльності) органів виконавчої влади в адміністративному порядку. Здійснено дослідження таких юридичних категорій як адміністративно-правовий спір, адміністративна скарга, адміністративне провадження за скаргами. За результатами дослідження дисертантом сформовані пропозиції спрямовані на удосконалення правового регулювання порядку адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності органів виконавчої влади, зокрема, конкретні пропозиції стосовно внесення змін до Закону України "Про звернення громадян", проекту Адміністративно-процедурного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
   Ключові слова: адміністративне оскарження, скарга, адміністративне провадження за скаргою, адміністративно-правовий спір, адміністративний порядок захисту прав і свобод.

Грибок И.О. Обжалование решений органов исполнительной власти в административном порядке. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право, информационное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию административного обжалования как формы внесудебной защиты прав и свобод физических и юридических лиц, нарушенных решениями, действиями и бездействием органов исполнительной власти. В работе рассматривается генезис и сущность права на обжалование, как юридического субъективного права физических и юридических лиц. Выделены правомочности, составляющие его структуру. Раскрыто понятие и содержание административного обжалования. Автор рассматривает последнее как правовой институт, направленный на урегулирование общественных отношений, которые возникают при реализации физическими и юридическими лицами права на обжалование в административном (внесудебном) порядке.
   В диссертационном исследовании рассмотрены принципы административного обжалования. Непосредственно, такие принципы как верховенства права, законности, справедливости, гласности, объективной истины, правового равенства, экономичности и эффективности, ответственности, конфиденциальности.
   В работе сделан анализ специфики правового регулирования общественных отношений, которые возникают при обжаловании физическими и юридическими лицами решений, действий (бездействия) органов исполнительной власти в административном порядке. Обосновано необходимость применение наряду с императивным, диспозитивно метода правового регулирования общественных отношений, которые возникают при обжаловании физическими и юридическими лицами решений, действий и бездействия органов исполнительной власти.
   Проведено исследование такой юридической категорий как административно-правовой спор. Последний рассматривается как юридическая форма конфликта между правовыми позициями сторон административно-правовых отношений в связи с представлением одной из сторон, что ее права или охраняемые законом интересы нарушаются решениями, действиями или бездействием другой стороны.
   В диссертации исследованы сущность и составные элементы административных жалоб, содержание и стадии административного производства по жалобам, а также основные организационно-правовые гарантии, которые призваны обеспечить надлежащие функционирование данного правового института.
   На основании проведенного исследования диссертантом сформулированы предложения, направленные на усовершенствование правового регулирования административного порядка обжалования решений, действий и бездействия органов исполнительной власти, в частности, конкретные предложения относительно внесения изменений в Закон Украины “Об обращении граждан”, проект Административно-процедурного кодекса Украины, другие нормативно-правовые акты.
   Ключевые слова: административное обжалование, жалоба, административное производство по жалобам, административно-правовой спор, административный порядок защиты прав и свобод.

Gribok I.O. Appeal against executive administrative decisions. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) in specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; information law. – V. M. Koretsky Institute of State and Law of Ukraine National Academy of Sciences, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to researches of administrative appeal as form of extrajudicial defense of rights and freedoms of the physical and legal persons, infringed by the decisions, actions and inaction of executive bodies. In work the notion, theme and principles of administrative appeal are revealed, the basic organizational legal guarantees which are called to provide the proper function of the given legal institution examined. In thesis research the analysis of specific features of the legal regulation of public relations which arise up during appealing by the physical and legal persons of decisions, actions (inaction) of executive bodies by administrative measure done. Research of such legal categories as an administrative legal dispute, administrative complaint, administrative production of complaints are conducted. According to the results of the research the suggestions, directed on the improvement of the legal regulation of administrative order of appeal decisions, actions and inaction of executive bodies are formulated by the author of the thesis in particular, concrete suggestions about bringing of changes in Law of Ukraine “About the appeal of citizens”, project of the Administrative – procedural code of Ukraine, other normative legal deeds.
   Keywords: administrative appeal, complaint, administrative production of complaints, administrative legal dispute, administrative order of defense of rights and freedoms.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net