Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності

Анотації 

Горбунова Л.М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний економічний університет, Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено аналізу проблем реалізації конституційного принципу законності у сфері нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні. Визначається сутність, особливості і місце підзаконних нормативно-правових актів у національній системі джерел права, опрацьовуються пропозиції щодо оптимізації забезпечення їх законності шляхом удосконалення діяльності органів юстиції України з державної реєстрації, правової експертизи цих актів. Досліджується нормотворчий аспект законності як визначального принципу формування підзаконної системи правового регулювання в Україні, нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, узагальнюються основні види порушень вимог законності у ході розробки, погодження, прийняття та звернення до виконання підзаконних нормативно-правових актів, пропонуються пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання і практики діяльності в даній сфері державного управління.
   Ключові слова: законність, виконавча влада, державне управління, верховенство закону, нормотворча діяльність, нормотворча експертиза, підзаконний нормативно-правовий акт, органи юстиції, систематизація законодавства.

Горбунова Л.Н. Подзаконные нормативно-правовые акты: организационно-правовые вопросы обеспечения законности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный экономический университет, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена анализу проблем реализации конституционного принципа законности в области нормотворческой деятельности органов исполнительной власти в Украине. Определяется сущность, особенности и место подзаконных нормативно-правовых актов в национальной системе источников права, разрабатываются предложения относительно оптимизации обеспечения их законности путем совершенствования деятельности органов юстиции Украины по государственной регистрации, правовой экспертизе данных актов. Исследуется нормотворческий аспект законности как определяющего принципа формирования подзаконной системы правового регулирования в Украине, нормотворческой деятельности органов исполнительной власти, указываются основные виды нарушений требований законности в процессе разработки, согласования, утверждения и обращения к исполнению подзаконных нормативно-правовых актов, формулируются предложения относительно усовершенствования законодательного регулирования и практики деятельности в данной сфере государственного управления.
   Законность в нормотворческом аспекте определена как совокупность идей, во-первых, о верховенстве (высшей юридической силе) предписаний законов относительно норм всех других правовых актов; во-вторых, об определенности нормами законов круга субъектов нормотворческих полномочий в Украине, форм и границ их соответствующей деятельности; в-третьих, об обязанности государства организовать всеобщую и полную реализацию указанных требований в процессе осуществления правотворческой деятельности.
   Для обеспечения законности нормотворческой деятельности органов исполнительной власти предложено урегулировать на уровне закона процедуры соответствующей их работы, определить и типизировать правила их поведения, которые наиболее востребованы в данной сфере, установить четкие зависимости между содержанием и формой подзаконных источников права, механизмы их нормоконтроля. Обосновывается принятие законов Украины “О нормативно-правовых актах”, “О государственной регистрации нормативно-правовых актов органов исполнительной власти”.
   Ключевые слова: законность, исполнительная власть, государственное управление, верховенство закона, нормотворческая деятельность, нормотворческая экспертиза, подзаконный нормативно-правовой акт, органы юстиции, систематизация законодательства.

Gorbunova L.N. Regulations: organisational and legal issues of legality. – Manuscript.

Dissertation for a scientific degree of a Doctor of Philosophy, specialty Law 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. - The Kyiv National Economic University, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the analysis of problems of realisation of the constitutional principle of legality in the area of the rule-making activity of law enforcement authorities in Ukraine. The essence, features and role of regulations in the national system of law sources are defined as well as propositions concerning optimization of keeping their legality by way of perfection of activity of justice authorities of Ukraine on the state registration, legal examination of the regulations are developed. It also investigates the rule-making aspect of legality as a determining principle of formation of the regulative system of legal regulation in Ukraine, the rule-making activity of enforcement authorities, the basic kinds of infringements of requirements of legality during development, coordination, adoption and the reference to the execution of regulations are defined. Propositions on improvement of legislative regulation and of practice of activity in the given sphere of the public management are formulated.
   Legality in the rule-making aspect is defined as an aggregate of ideas, firstly of supremacy (the supreme legal power) of laws over the provisions of all other regulations; secondly of the definition by the provisions of laws of the circle of subjects of rule-making authority in Ukraine, forms and borders of their respective activity; thirdly of the duties of the state to organise comprehensive and full realisation of the said requirements while undertaking the rule-making activity.
   In order to keep the legality of the rule-making activity of the law enforcement activity it is proposed to regulate on the law level the procedures for their work, to define and classify the rules of their existence, which are the most demanded in the given sphere, establish clear dependencies between content and form of regulative sources of law, mechanisms of control over them. It also justifies adoption of laws of Ukraine “On regulations”, “On State Registration of the Regulations of the Law Enforcement Authorities”.
   Key words: legality, executive power, public management, supremacy of the law, rule-making activity, legal examination, regulation, justice authorities, systematization of the legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net