Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної ґендерної політики в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної ґендерної політики в Україні

Анотації 

Грицяк Н.В. Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної ґендерної політики в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади формування і реалізації державної ґендерної політики. На основі системного підходу здійснено комплексне теоретико-методологічне обґрунтування державної ґендерної політики як сукупності закономірностей, наукових підходів, принципів, методів, а також інституційних механізмів її формування і реалізації. Удосконалено категорійно-понятійний апарат державної ґендерної політики та введено у вітчизняний науковий обіг категорії: “ґендерна інформація”, “ґендерні індикатори”, “державна ґендерна політика”, “ґендерний підхід у державному управлінні”, “ґендерна система управління”, “ґендерний паритет у державному управлінні”, “ґендерна освіта державних службовців”, “ґендерне навчання державних службовців”. Визначені закономірності та фактори вибору в управлінні ґендерною політикою, універсальні та спеціальні принципи державного управління ґендерною політикою, базові управлінські підходи та методи державного управління у сфері ґендерної політики та спеціальний ґендерний підхід; розроблено умови та механізми впровадження ґендерного підходу в державне управління. Розроблена нова модель реалізації державної ґендерної політики – ґендерна система управління. Визначені мета та завдання ґендерної освіти державних службовців, а також зміст, форми та методи їх ґендерного навчання. Досліджені особливості та перспективні напрями розвитку державної ґендерної політики в Україні.
   Ключові слова: державне управління, державна ґендерна політика, ґендерна рівність, ґендерний підхід у державному управлінні, ґендерна система управління, ґендерна освіта державних службовців.

Грицяк Н.В. Теоретико-методологические основы формирования и реализации государственной гендерной политики в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации разработаны теоретико-методологические основы государственной гендерной политики. Общим результатом исследования является теоретико-методологическое обоснование государственной гендерной политики как совокупности закономерностей, подходов, принципов, методов, а также институционных механизмов ее формирования и реализации.
   В диссертации показано, что основой методологии гендерных исследований является не просто описание отличий в статусах, ролях и других аспектах жизни мужчин и женщин, а анализ системы власти и доминирования, которые утверждаются в обществе через гендерные роли и отношения. Обосновано, что при этом основным приоритетом государственной гендерной политики должно быть обеспечение условий для ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола в украинском обществе, ключевыми показателями которой являются доступ к использованию ресурсов, распределение доходов, представительство на управленческих и политических должностях, уровень загруженности при ведении домашнего хозяйства и общественных дел, достигнутый уровень образования, уровень заболеваемости и продолжительность жизни. Определены базовые теоретико-методологические положения государственной гендерной политики, а именно закономерности и факторы выбора в управлении такой политикой, универсальные и специальные принципы, базовые управленческие подходы и методы государственного управления в сфере гендерной политики и специальный – гендерный подход в государственном управлении, который трактуется как практическая деятельность органов и учреждений всех ветвей власти по решению общественных проблем, которые наиболее оптимально способствуют реализации интересов женщин и мужчин, обеспечивают для них одинаковые возможности осуществлять свой вклад в национальное, политическое, социальное, экономическое и культурное развитие и получать равную выгоду от своей деятельности. Доказано, что интеграционные процессы включения гендерного компонента в государственную политику требуют пересмотра не только ее содержания, но и формирования и использования новых механизмов, которые были бы катализатором интеграции гендерной проблематики и ее учета в системе управления в целом. Для этого необходимо перейти от защиты исключительно женщин к решению проблем представителей обоих полов; от разработки правил и норм к учету реального опыта женщин и мужчин, а также к анализу последствий внедрения государственной политики в их повседневную жизнь.
   Диссертантом предложена новая модель реализации государственной гендерной политики – гендерная система управления, определяющаяся как взаимосвязанная система органов государственной власти и неправительственных организаций, механизмов, процессов, которая проявляет себя в существующих институционных рамках для того, чтобы разрабатывать, осуществлять, контролировать и развивать процессы внедрения основных направлений гендерной политики во все сферы государственного управления для достижения высшего уровня социальной справедливости. Исследованы особенности развития государственной гендерной политики в правовом, антидискриминационном направлениях, а также в осуществлении государственной политики равных возможностей.
   В диссертационной работе усовершенствовано содержание понятийного аппарата государственной гендерной политики, а именно понятий “гендер”, “государственная гендерная политика”, “гендерный анализ государственной политики”; введены в отечественное научно-практическое обращение категории: “гендерный подход в государственном управлении”, “гендерная система управления”, “гендерная информация”, “гендерные индикаторы”, “гендерный паритет в государственном управлении”, “гендерное образование государственных служащих”, “гендерное обучения государственных служащих”; институционные механизмы реализации гендерной политики путем разработки методов внедрения гендерного подхода в деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления. Учет гендерного подхода рассмотрен как условие управленческой деятельности на каждом этапе управленческого цикла; обоснованы механизмы внедрения гендерного подхода в государственное управление: обеспечение органов государственного управления гендерной информацией, использование гендерного анализа, достижение гендерного паритета в государственном управлении и гендерное образование государственных служащих; определены цель и задачи гендерного образования государственных служащих, а также содержание, формы и методы их гендерного обучения.
   Получили дальнейшее развитие анализ истоков и предпосылок становления гендерной политики в Украине; применение теоретических и методологических положений в формировании и реализации государственной гендерной политики: определение объекта и субъектов, основных целей и задач государственной гендерной политики, основных её направлений и приоритетов; использование методических подходов и понятийного аппарата науки государственного управления в исследовании государственного управления в сфере гендерной политики.
   Ключевые слова: государственное управление, государственная гендерная политика, гендерное равенство, гендерный подход в государственном управлении, гендерная система управления, гендерное образование государственных служащих.

Grytsyak N.V. Theoretical and Methodological Principles of State Gender Policy Development and Implementation in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the Doctor of Sciences in Public Administration Degree. Specialty: 25.00.01 – Theory and History of Public Administration. – National Academy of Public Administration (the President of Ukraine). – Kyiv, 2005.

   The theoretical and methodological principles of gender policy design and implementation have been developed. Based on the systematic approach, gender policy has been proved as a complex of regularity, scientific approaches, principles, methods and institutional mechanisms of its design and implementation. Its nature has been explained and its categorical and terms apparatus has been determined. The following terms have been introduced into Ukrainian scientific field: “gender information”, “gender indicators”, “gender policy”, “gender approach in public administration”, “gender-based management system”, “gender parity in public administration”, “gender education for public servants”, “gender training for public servants”. The international methodologies for gender equity measuring and gender indicator deployment have been studied. The regularities and choosing factors in the gender-based management, universal and special principles of management in gender policy, basic management approaches and public administration methods in the sphere of gender policy as well as a special approach such as gender approach have been studied. The conditions and mechanisms of implementation of gender approach in public administration have been developed. New model of gender policy implementation – gender-based management – has been suggested. Also, the goal and objectives of gender education for public servants along with the meaning, forms and methods of the gender training have been determined; the trends and directions of gender policy improvement have been researched.
   Key words: public administration, gender policy, gender equity, gender approach in public administration, gender-based management system, gender education for public servants.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної ґендерної політики в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net