Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати

Анотації 

Гриценко О.І. Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню організаційно-правового забезпечення діяльності Рахункової палати. Автором визначено правову природу Рахункової палати. Проведено комплексний аналіз принципів організації та діяльності Рахункової палати, визначено і розкрито гарантії їх реалізації. Досліджено співвідношення функцій і повноважень Рахункової палати на предмет їх відповідності. Проаналізовано правову природу актів Рахункової палати. Визначено ступінь впливу організаційно-правового забезпечення діяльності Рахункової палати на її ефективність. Проаналізовано внутрішню структуру Рахункової палати, встановлено її відповідність функціям, розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання структури та функцій Рахункової палати. Виявлено тенденції розвитку системи органів Рахункової палати та визначено основні шляхи удосконалення правового регулювання її функціонування. Визначено взаємозв’язок етичної поведінки членів Рахункової палати з ефективністю її діяльності, розроблено перелік етичних вимог. Досліджено досвід зарубіжних країн з питань організації та діяльності органів, подібних за своїм функціональним призначенням Рахунковій палаті в Україні. Сформульовано концептуальні положення, обґрунтовано нові пропозиції й висновки щодо досліджуваної теми.
   Ключові слова: Рахункова палата, організаційно-правове забезпечення, діяльність, принципи, функції, повноваження, акти, структура, етичні вимоги, система органів.

Гриценко О.И. Организационно-правовое обеспечение деятельности Счетной палаты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Институт законодательства Верховной Рады Украины, Киев, 2005.

   Диссертационная работа посвящена исследованию организационно-правового обеспечения деятельности Счетной палаты. Автором определена правовая природа Счетной палаты. Проведен комплексный анализ принципов организации и деятельности Счетной палаты, определены и раскрыты гарантии их реализации. Исследовано соотношение функций и полномочий Счетной палаты на предмет их соответствия. Проанализирована правовая природа актов Счетной палаты. Определена степень влияния организационно-правового обеспечения деятельности Счетной палаты на ее эффективность. Проанализирована внутренняя структура Счетной палаты, определено ее соответствие функциям, разработаны предложения по усовершенствованию правового регулирования структуры и функций Счетной палаты. Выявлены тенденции развития системы органов Счетной палаты и определены основные пути усовершенствования правового регулирования ее функционирования. Определена взаимосвязь этического поведения членов Счетной палаты с эффективностью ее деятельности, разработан перечень этических требований. Исследован опыт зарубежных стран по вопросам организации и деятельности органов, подобных по своему функциональному предназначению Счетной палате в Украине. Сформулированы концептуальные положения, обоснованы новые предложения и выводы по исследованной теме.
   Ключевые слова: Счетная палата, организационно-правовое обеспечение, деятельность, принципы, функции, полномочия, структура, этические требования, система органов.

Grytsenko O.I. Organizational and legal support of the Accounting Chamber activity. – Manuscript.

The thesis on competition of scientific degree of muster of laws on a speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law; financial law; informational law. – Law Institute of Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The thesis is devoted to investigation of organizational and legal support of the Accounting Chamber activity. The author determined the legal origin of the Accounting Chamber as constitutional public authority, which is not related to any of assigned by Constitution branches of power and which performs the control function of state administration in the field of use of state budget funds. The complex analysis of principles of organization and activity of the Accounting Chamber is conducted; the guaranties of their realization are determined and revealed. The relation between functions and authorities of the Accounting Chamber for the purpose of compliance is investigated. The legal origin of the Accounting Chamber statements is analyzed. The level of influence of legal and organizational support of the Accounting Chamber activity on its effectiveness is analyzed. The internal structure of the Accounting Chamber is analyzed; the proposals, regarding perfection of legal regulation of the Accounting Chamber functions and structure, are worked out. The tendencies of the development of the Accounting Chamber organs are revealed; the main ways of the perfection of legal regulation of its functioning are determined. The relation between ethic behavior of the Accounting Chamber members and it’s the effectiveness of its activity is determined; the list of ethic requirements is developed. The experience of other countries, regarding problems of organization and activity of organs, which are close to the Accounting Chamber by their assignment, is investigated.
   The analysis of legislative regulation and the practice of the Accounting Chamber activity permitted to conclude, that following development of control and revision function is considered as ineffective: firstly, it will lead to activity of two similar by functional characteristics organs in the country – the Accounting Chamber and State Control and Revision Department; secondly, the execution of control and revision function does not solve the problem of illegal and ineffective use of Ukraine budget funds by itself.
   As a result, the author’s approach for determination of the Accounting Chamber as an a organ with analytic and prognostic orientation is proposed, which stipulates for necessity of widening of its authorities in the field of lawmaking, legal base formation, activation of society information. With the purpose of realization of indicated conclusion it is proposed to provide the Accounting Chamber with right of legislative initiative, assign to it the duty of carrying out the examination of normative legal statements, regarding financial and budget problems, and the duty of fulfillment of regional budget funds control.
   Key words: Accounting Chamber, organizational and legal support, activity, principles, functions, authorities, statements, structure, system of organs, ethic requirements.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net