Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України

Анотації 

Грабовська О.О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем судочинства в справах про усиновлення дітей іноземними громадянами та розвитку законодавства, яке регулює дану сферу правовідносин. Досліджуються процесуально-правова природа справ про усиновлення дітей іноземними громадянами, джерела права, що регулюють процедуру усиновлення в Україні дітей іноземними громадянами. Розглядаються передумови права на звернення іноземців-кандидатів в усиновителі в суди України із заявами про встановлення усиновлення та процесуальний порядок порушення судом справ цієї категорії. Досліджується мета, значення і зміст підготовки справ про усиновлення дітей іноземними громадянами до судового розгляду, порядок з’ясування обставин, що мають значення для правильного та своєчасного їх вирішення та визначення кола доказів які їх підтверджують, питання визначення кола осіб у справах цієї категорії та призначення справ про усиновлення дітей іноземними громадянами до розгляду у судовому засіданні. Аналізується процесуальний порядок розгляду цих справ, мета та зміст даного етапу провадження, а також судове рішення в справах цієї категорії.
   Обгрунтовані науково-теоретичні висновки щодо процесуально-правової природи справ про усиновлення дітей іноземними громадянами, а також визначені проблеми судової практики. Сформульовані рекомендації по удосконаленню сімейного та цивільного процесуального законодавства, зокрема, про необхідність застосування судами міжнародних договорів при розгляді справ про усиновлення дітей іноземними громадянами, а також законодавство країн, в яких проживають кандидати в усиновителі, про необхідність залучення перекладача при подачі заяви про встановлення усиновлення до суду, про врегулювання питання дачі згоди дитини на усиновлення та ін.
   Ключові слова: інститут усиновлення, кандидат в усиновителі, усиновитель, усиновлюваний, усиновлений, судочинство в справах про усиновлення дітей іноземними громадянами.

Грабовская О.А. Особенности судопроизводства по делам об усыновлении (удочерении) иностранными гражданами детей, которые проживают на территории Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию проблем судопроизводства по делам об усыновлении в Украине детей иностранными гражданами и перспективам развития законодательства, которое регулирует данную сферу правоотношений.
   Диссертация состоит из вступления, четырех разделов, которые включают десять подразделов, выводы, перечень использованных источников, который охватывает нормативные акты как национального, так и международно-правового характера, материалы судебной практики, публикации и научные работы отечественных и зарубежных ученых, практиков-юристов.
   Во вступлении обосновывается актуальность темы исследования, научная новизна, ее теоретическое и практическое значение.
   В первом разделе исследуется процессуально - правовая природа дел об усыновлении детей иностранцами, дается характеристика источников права, которые регламентируют рассмотрение судами данной категории дел. Учитывая имеющиеся в юридической литературе, законодательстве, точки зрения, автор дает свое определение понятия усыновления. Делается вывод о том, что при рассмотрении судами дел об усыновлении детей иностранцами применяется комплекс общих правил гражданского судопроизводства, правила особого производства, а также положения законодательства, регулирующие правоотношения по делам об усыновлении детей иностранцами.
   Анализируется влияние международно-правовых актов в сфере защиты прав детей на развитие национального законодательства и имплементация основных общепринятых положений. Дается подробная характеристика национальных нормативных актов и выявляются пробелы в законодательстве относительно применения судами международных договоров Украины, законодательства об усыновлении государств, граждане которых усыновляют детей в Украине.
   Во втором разделе исследуются особенности возбуждения в суде дел об усыновлении детей иностранными гражданами. Рассматривая предпосылки права иностранных граждан на обращение в суд с заявлением об усыновлении ребенка, определяются принципиальные начала юридического статуса иностранных граждан в гражданском судопроизводстве Украины. Обоснован вывод о том, что для возбуждения в суде дела об усыновлении ребенка иностранными гражданами, необходимо соблюсти условия реализации права на обращение в суд с заявлением. Как особенность данной категории дел выделяется то обстоятельство, что для их возбуждения необходимым является соблюдение кандидатами в усыновители досудебной процедуры: обращения в Центр по усыновлению при Министерстве образования и науки Украины для получения разрешения на проведение усыновления в Украине; в органы опеки и попечительства для получения направления в детский дом с целью знакомства и установления контакта с ребенком, а также в дом ребенка. Каждый из этих этапов должен быть подтвержден соответствующими документами, которые являются доказательствами по делу.
   В третьем разделе дается характеристика и выделяются особенности подготовки дел данной категории к судебному рассмотрению. На основании анализа законодательства сделан вывод о том, что содержание подготовки дел этой категории состоит из таких процессуальных действий: выяснения обстоятельств, которые имеют значение для правильного и своевременного рассмотрения дела и определения доказательств, которые их подтверждают; определения круга лиц, которые должны принять участие в деле; назначения дела к слушанию и своевременное уведомление участников процесса о месте и времени судебного заседания.
   В четвертом разделе среди процессуальных особенностей данной категории дел выделяется также то обстоятельство, что данная категория дел рассматривается в составе судьи и двух народных заседателей. Поддерживая данную новизну ЦПК, который вступил в действие 1 сентября 2005 г., автор тем не менее настаивает на необходимости участия прокурора в этих делах в качестве субъекта дачи заключения, поскольку, по мнению автора, это станет дополнительной гарантией соблюдения прав и интересов детей. Кроме того, наличие иностранного элемента обуславливает необходимость привлечения в рассмотрение данных дел квалифицированных переводчиков, поскольку реализация заявителями своих процесуальних прав зависит от качества исполнения переводчиком своих обязанностей.
   На основании анализа правовых норм, судебной практики, сформулированы теоретические заключения и рекомендации, направленные на усовершенствование судопроизводства по делам об усыновлении иностранными гражданами детей, которые проживают на территории Украины.
   В заключении обобщаются главные итоги диссертации и в концентрированном виде излагаются теоретические и практические результаты работы, а также предложения по усовершенствованию действующего законодательства.
   Ключевые слова: институт усыновления, кандидат в усыновители, усыновитель, усыновляемый, усыновленный, судопроизводство по делам об усыновлении детей иностранными гражданами.

Grabovska O. Peculiarity of the legal proceedings cases about adoption of the children, who live in Ukraine by the foreign citizens. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of Law Sciences in the specialization 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law; international private law. – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, 2005.

   The thesis deals with research problems of the legal proceedings cases about adoption of the children by the foreign citizens and development of the legislation in this sphere. In the thesis to be researched the reasons for conversion of the foreign citizens to Ukrainian courts with the application about adoption. The author considered the legal nature cases about adoption of the children by the foreign citizens, sources of law, which regulate the procedure of adoption of the children by the foreign citizens in Ukraine. The author analyses legal procedure of the consideration adoption cases in the court, the aim and content of this stage of process and court decisions. The special attention is paid to the problems of preparation of the cases about adoption of the children by the foreign citizens before legal consideration.
   Some theoretical conclusions on the researched questions and practical advises aimed at the improvement of the institute of the adoption are formulated. The author grounds the necessity of using the international agreements by courts in cases about adoption of the children by the foreign citizens, and also necessity of using the interpreter for giving the application about adoption to the court.
   Key words: institute of the adoption, candidate to the adopter, adoptive father, adoptive mother, adopted child, legal proceedings cases about adoption of the children by the foreign citizens.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net