Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС

Анотації 

Губарєва О.С. Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2005

   Дисертацію присвячено вивченню психологічних особливостей формування професійної компетентності працівників ОВС. Розглядаються існуючі підходи до вирішення проблеми формування професійної компетентності працівників ОВС. Поданий психологічний аналіз сучасного стану проблеми формування належного рівня професійної компетентності.
   У роботі на основі системного підходу виділено та обґрунтовано комплекс вимог до професійної компетентності та професіоналізму правників . Побудована психограма, яка включає в себе характеристику якостей, що відповідають багаторівневій ієрархічній структурі психіки. Застосований нами комплекс методів професійного відбору відповідає структурі створеної професіограми і дозволяє визначати основні професійно важливі психологічні якості персоналу: мотиваційно-цільові, інтелектуальні, комунікативні, регуляторні, характерологічні. Створена модель діяльності керівника підрозділу органів внутрішніх справ.
   Ключові слова: професійна компетентність, професіоналізм, етапи становлення професійної компетентності, професіонал.

Губарева О.С. Психологические особенности формирования профессиональной компетентности сотрудников ОВД. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена изучению психологических особенностей формирования профессиональной компетентности сотрудников ОВД. В ней изложены результаты теоретического анализа исследуемой проблемы в психологической науке. Рассматриваются существующие подходы к решению проблемы формирования профессиональной компетентности сотрудников ОВД.
   В исследовании проведен теоретический анализ существующих отечественных и зарубежных теорий профессиональной деятельности и становления профессионала. Также были отражены основные модели, определяющие понятия “профессионал” и “профессиональная деятельность”. Были представлены правовые аспекты профессиональной деятельности сотрудников ОВД.
   В работе, на основе системного подхода, выделен комплекс требований к профессиональной компетентности и профессионализму работников правоохранительной системы. Построена психограмма, включающая в себя характеристику качеств, которые отвечают многоуровневой иерархической структуре психики, а также создана модель деятельности профессионально компетентного руководителя подразделения ОВД. Продемонстрированы основные стадии развития профессиональной компетентности сотрудников органов внутренних дел Украины, которые тесно связаны с этапами профессионального образования.
   Используемый в исследовании комплекс методов профессионального отбора отвечает структуре созданной профессиограммы и позволяет определить основные профессионально важные психологические качества персонала: мотивационно-целевые, интеллектуальные, коммуникативные, регуляторные, характерологические.
   Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессионализм, этапы становлення профессиональной компетентности, профессионал.

O.S. Gubareva. „Psychological Specialties of Internal Affairs Workers Professional Competence Formation” – Manuscript.

The dissertation for getting a scientific degree of the candidate of psychological sciences on the specialty 19.00.06 – juridical psychology. Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   The dissertation deals with psychological specialties of Internal Affairs workers professional competence formation. All actual approaches to decide the problem of professional competence formation are regarded.
   The requirements complex to professional competence of Internal Affairs workers is approved basing on the system approach to the problem study of Internal Affairs workers professional competence formation. The psycho-gram including professional qualities characteristics is developed. The complex of professional selection methods that was used by us reflects the professional qualities structure and lets define the necessary professional qualities. These are motivation and aim qualities, intellectual qualities, communication and regulation ones. The chief activity model was developed.
   Key words: professional competence, professional competence levels, and professional worker of Internal Affairs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net