Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Групова злочинність та її попередження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Групова злочинність та її попередження

Анотації 

Головкін О.В. Групова злочинність та її попередження. − Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ, 2005.

   У дисертації досліджується проблема попередження групової злочинності. Визначено основні аспекти підвищеної суспільної небезпеки групової злочинності. Проаналізовано поняття групового злочину. Особливу увагу приділено проблемі співвідношення групової і організованої злочинності, які, хоча й засновані на загальних соціально-психологічних закономірностях, є окремими специфічними видами у загальній структурі злочинності. Підтверджено існування певних видів злочинів, які вчинюються у груповій формі частіше, ніж інші. (корислива, насильницька групова злочинність тощо).
   На основі соціально-психологічного підходу виявлено велике коло аспектів кримінологічного дослідження групової злочинності, розроблено необхідні для розуміння групової злочинної поведінки визначення таких понять, як групова динаміка злочинної групи, групові санкції, групові норми, груповий тиск, групові конфлікти, групова згуртованість, конформізм, лідерство, психологічний вплив.
   Особливу увагу приділено аспектам, які необхідно враховувати під час розробки попереджувальних заходів групової злочинності: вікові особливості; зміст, характер злочинної діяльності; типологію злочинних груп. Досліджено питання типології злочинних груп. На основі аналізу групової злочинності розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України.
   Ключові слова: групова злочинність, детермінанти, злочинна група, груповий злочин, групова злочинна поведінка, груповий мотив, попередження, компанія з асоціальною спрямованістю.

Головкин О.В. Групповая преступность и ее предупреждение. − Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 2005.

   В диссертации исследуется проблема предупреждения групповой преступности. Определены аспекты повышенной общественной опасности групповой преступности, в частности, быстрое и эффективное достижение преступного результата, наличие взаимное влияние участников групповой деятельности, вследствие которого снижается самоконтроль и возрастает готовность каждого отдельного лица к преступному поведению, возможность избежания уголовной ответственности и наказания.
   Проанализировано понятие группового преступления, которое признано равнозначным понятию соучастия в преступлении. Особое внимание уделено проблеме соотношения групповой и организованной преступности, которые, хотя и основаны на общих социально-психологических закономерностях, являются самостоятельными специфическими видами в общей структуре преступности. Доказано, что эффективное противодействие организованной преступности невозможно без надлежащих мер предупреждения групповой преступности на этапе трансформации ее в организованную. Под групповой преступностью предложено понимать вид преступности, которую образует деятельность отдельных групп лиц, совершивших умышленные преступления по предварительному сговору между собой или без такого сговора.
   На основании проведенного исследования уголовных дел по групповым преступлениям подтверждено существование определенных видов преступлений, которые совершаются в групповой форме чаще, чем другие. Соответственно детерминантами групповой преступности признаны специфика, характер групповой деятельности или особенности субъекта отдельных разновидностей групповой преступности (корыстная или насильственная групповая преступность, групповая преступность несовершеннолетних); социально-психологические закономерности групповой (совместной) преступной деятельности и особенности функционирования малых социальных групп. На основе социально-психологического подхода выделены аспекты криминологического исследования групповой преступности и определены необходимые для понимания группового преступного поведения понятия – групповая динамика преступной группы, групповые санкции, групповые нормы, групповое давление, групповые конфликты, групповая сплоченность, конформизм, лидерство, психологическое влияние.
   Объектом криминологического исследования в качестве преступной группы предложено рассматривать группы лиц, которые совершили преступления по предварительному сговору или без предварительного сговора, лишь при условии вхождения соучастников в группу непосредственного общения − малую социальную группу. Рассмотрена проблема мотивации групповой преступной деятельности, на основании чего определена обусловленность группового преступного поведения наличием двух доминирующих групповых мотивов − мотива к совместной деятельности и мотива, который побуждает к совершению преступления определенного вида.
   Особое внимание уделено изучению аспектов, которые необходимо учитывать при разработке мер предупреждения групповой преступности: возрастные особенности (групповая форма совершения преступлений является характерным признаком преступного поведения несовершеннолетних); содержание, характер преступной деятельности (наибольший удельный вес групповых преступлений корыстного и насильственного характера); типологию преступных групп (дифференциация мер предупреждения в зависимости от специфики типа преступной группы). Исследован вопрос типологии преступных групп. Типы преступных групп по комбинированному критерию (стадии групповой динамики и цели общей деятельности членов группы) предложены такие: компания с асоциальной направленностью; группа, целью совместной деятельности которой является совершение преступления.
   Ключевые слова: групповая преступность, детерминанты, преступная группа, групповое преступление, групповое преступное поведение, групповой мотив, предупреждение, компания с асоциальной направленностью.

Holovkin O.V. The Grope Criminality and Its Prevention. – Manuscript

Thеsis for a Scientific Degree of the Candidate of Legal Sciences in Specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. The V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Science, Kiev, 2005.

   In the thesis the problem of prevention of grope criminality is researched. In this the aspects, which personify heightened social dangerous of the grope criminality work are determined. In the thesis the concept of grope crime is analyzed. A special attention is paid to the problem of correlation of grope and organized criminality, which are separate specific sorts in common structure of criminality. The existing of some kinds of crimes, committed in grope form oftener, than others (crimes for profit, violent organized criminality ets.), are conformed.
   Application of social-psychological method in this work makes possible to display a big sphere of aspects of criminological research of grope criminality and to elaborate necessary determinations for understanding of grope criminal behavior such concepts as grope dynamics of criminal grope, grope sanctions, grope norms, grope pressure, grope conflict, grope cohesion, conforming, lederation, psychological influence.
   Special attention is given to the aspects, which it is necessary tare into consideration in elaboration of prevention measures of the grope criminality: age specialties; substance, character of criminal activity; typology of criminal gropes. On basis of this analysis of the grope criminality propositions for improvement of the Ukrainian Criminal Law are given.
   Key words: grope criminality, determinants, criminal grope, grope crime, grope criminal behavior, grope reason, prevention, asocial direction company.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Групова злочинність та її попередження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net