Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики

Анотації 

Гурак Р.В. Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. — Європейський університет, Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено актуальним проблемам дослідження інтеграції знань у криміналістиці: аргументується потреба дослідження поняття “інтеграція” як категорії загальної теорії криміналістики; обґрунтовується необхідність організаційно-управлінського та правового забезпечення процесу інтеграції досягнень інших наук у криміналістику; конкретизуються чинники, які обумовлюють інтеграцію досягнень інших наук у криміналістику; розкриваються додаткові аргументи щодо синтетичної природи криміналістики як результату інтеграції досягнень природничих, технічних, гуманітарних наук; визначаються основні напрями та форми інтеграції досягнень науки і техніки у криміналістику; пропонується принципово нова класифікація інтеграції знань; сформульовано основні завдання інтеграції знань в теорії та практиці судової експертизи.
   Ключові слова: інтеграція у криміналістиці, інтеграційні процеси у криміналістиці, інтеграція знань у судовій експертизі.

Гурак Р.В. Интеграция знаний как фактор развития науки криминалистики. — Рукопись.

Диссертация на получение ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. — Европейский университет, Киев, 2005.

   Цель диссертационного исследования — освещение сущности, современного состояния интеграционных процессов в криминалистике и определение путей оптимизации интеграции достижений науки и техники в криминалистику.
   Для достижения цели исследования определялся ряд задач, среди которых основными были такие: определить сущность и специфику интеграции достижений других наук в криминалистику; раскрыть основные направления и формы указанного интеграционного процесса, показать факторы, которые его обуславливают, особенности их проявления в конкретных исторических условиях; предложить классификацию интеграции знаний в судебной экспертизе; ввести и обосновать понятие “интеграция знаний” и “интеграционные связи”, что даст возможность усовершенствовать понятийный аппарат теории судебной экспертизы; выявить основные направления интеграции знаний в судебной экспертизе; выделить особенности интеграции достижений других наук в криминалистику с позиции информатики, раскрыть обусловленность взаимосвязи усовершенствования традиционных криминалистических средств и методов и заимствованных криминалистикой средств автоматизации и вычислительной техники; определить роль математики и компьютеризации как универсальных форм интеграции знаний в судебной экспертизе; сформулировать предложения по усовершенствованию существующей системы организационного и правового обеспечения интеграции достижений других наук в криминалистику и повышению на этой основе эффективности технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.
   Объектом исследования является процесс интеграции достижений научно-технического прогресса в криминалистику. Предмет — особенности интеграции знаний в криминалистику как фактор ее развития.
   Научная новизна полученных результатов заключается в том, что диссертация первое в Украине монографическое комплексное исследование, в котором с позиции системного подхода, на базе положений общей теории криминалистики и ее межнаучных связей разработаны положения, которые впервые раскрывают или по-новому освещают проблему.
   Впервые определены основные направления и формы интеграции достижений науки и техники в криминалистику и разработана систематизация интеграционных процессов в криминалистике и судебной экспертизе; разработано принципиально новую классификацию интеграции знаний; обоснована необходимость организационно-управленческого и правового обеспечения процесса интеграции достижений других наук в криминалистику.
   Усовершенствована формулировка основных задач интеграции знаний в теории и практике судебной экспертизы; конкретизированы факторы, которые обуславливают интеграцию достижений других наук в криминалистику, закономерности и особенности их проявления в конкретных исторических условиях.
   Приобрела дальнейшее развитие аргументация надобности специального исследования понятия “интеграция” как категории общей теории криминалистики; раскрыты дополнительные аргументы относительно синтетической природы криминалистики как результата интеграции достижений естественных, технических, гуманитарных, в том числе юридических, наук; уточнено в этом связи понятие криминалистической техники; определена роль математики и информатики как универсальных форм интеграции знаний в судебной экспертизе; определены особенности правового обеспечения разработки и внедрения в практику борьбы с преступностью средств и методов расследования преступлений.
   В работе автор делает выводы о том, что интеграция достижений науки и техники в криминалистике — объективно обусловленный процесс, один из основных путей формирования ее знаний и расширение возможностей выполнения заданий криминалистической теории и практики борьбы с преступностью. Ее содержание определяется единством научного знания, научно-технического прогресса как элемента общественного прогресса, где тесно взаимосвязаны наука, техника, общество, человек. Общим фактором, который обуславливает необходимость интеграции достижений других наук в криминалистику, выступает потребность общества в гарантиях своей безопасности, защите прав и законных интересов всех и каждого члена общества.
   Интеграция достижений естественных и технических наук в криминалистику, будучи объективно обусловленной закономерностью развития данной науки, проявляется как одно из основных условий формирования криминалистической теории и практики борьбы с преступностью, как процесс реализации в криминалистике единства научных знаний (естественных, технических и гуманитарных). Анализ этого процесса свидетельствует о влиянии на него разнообразных объективных и субъективных факторов, что обуславливает наличие многих противоречий и создает впечатление определенной его стихийности. Однако исследование этих противоречий убеждает в возможности их успешного решения при условии соответствующего организационного и правового обеспечения такого процесса.
   В результате интеграции достижений других наук в криминалистику она достигла того уровня развития, когда стало вероятным органическое единство интегрированных в ней знаний, которое дает основание для вывода о синтетической природе этой науки.
   Ключевые слова: интеграция в криминалистике, интеграционные процессы в криминалистике, интеграция знаний в судебной экспертизе.

Gurak R.V. Integration of knowledge as the factor of development of a science of criminalistics. — Manuscript.

Dissertation for the degree of master of laws in speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics; expert testimony in court. — European university Kyiv, 2005.

   The purpose of dissertational research — illumination of essence, a modern condition of integration processes in criminalistics and definition of ways of optimization of integration of achievements of science and technology in criminalistics.
   Object of research is process of integration of achievements of scientific and technical progress in criminalistics. A subject — features of integration of knowledge in criminalistics as the factor of its development.
   Scientific novelty of the received results consists that the dissertation the monographic complex research first in Ukraine in which from a position of the system approach, on the basis of positions of the general theory of criminalistics and its interscientific communications positions which for the first time open are developed or in a new fashion shine a problem.
   For the first time the basic directions and forms of integration of achievements of science and technology in criminalistics are determined and ordering of integration processes in criminalistics and judicial examination is developed; it is developed essentially new classification of integration of knowledge; necessity of organizational — administrative and legal maintenance of process of integration of achievements of other sciences for criminalistics is proved.
   Keywords: integration into criminalistics, integration processes in criminalistics, integration of knowledge into judicial examination.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net