Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України

Анотації 

Гончар Т.О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, 2005.

   У дисертації на підставі розгляду чинного кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого законодавства України, зарубіжного кримінального законодавства та міжнародно-правових норм, теоретичних понять та поглядів здійснено комплексне дослідження неповнолітнього як особливого суб’єкта кримінальної відповідальності. У дисертаційному дослідженні розглянуті питання, які стосуються: поняття та видів суб’єкта злочину; правової природи осудності, обмеженої осудності; значення досягнення віку кримінальної відповідальності та здатності усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку вчиненого діяння (дії або бездіяльності) та керувати ним для визначення неповнолітнього суб’єктом кримінальної відповідальності; деяких проблем осудності неповнолітніх, хронологічний вік яких не збігається із психологічним; особливостей кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, які обумовлені віковими психофізіологічними та іншими особливостями. За результатами дослідження формулюються нові теоретичні положення, уточнюється зміст окремих понять і термінів, що має значення для науки, практики та вдосконалення законодавства України.
   Ключові слова: неповнолітній, суб’єкт кримінальної відповідальності, суб’єкт злочину, осудність, обмежена осудність, кримінальна відповідальність, примусові заходи виховного характеру, покарання.

Гончар Т.А. Несовершеннолетний как субъект ответственности по уголовному праву Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса, 2005.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства Украины, зарубежного уголовного законодательства. Формулируется вывод о том, что в Общей части Уголовного кодекса Украины 2001 г. впервые предусмотрены самостоятельные разделы, посвященные характеристике признаков и видов субъекта преступления (Раздел IV); особенностям уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (Раздел XV), что дало возможность впервые рассмотреть несовершеннолетнего в качестве особого субъекта уголовной ответственности. Предлагается считать понятие “субъект уголовной ответственности” более широким, чем понятие “субъект преступления”. В связи с этим в диссертации подробно рассмотрены признаки, характеризующие правовую природу и виды субъекта преступления; правовая природа вменяемости и ограниченной вменяемости. Формулируется вывод о том, что вопрос о вменяемости, ограниченной вменяемости лица возникает только в случаях совершения им преступления.
   В работе сделан вывод о том, что для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности имеет значение не только достижение возраста уголовной ответственности (хронологического возраста), но и способность осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемого деяния (действия или бездействия) и способность руковожить им. В связи с этим рассматривается понятие хронологического, биологического, психологического возраста и его значение для уголовного права. Характеризуя вменяемость и ограниченную вменяемость, сформулирован вывод о необходимости законодательного закрепления понятия “возрастная незрелость”, под которой следует понимать юридическую оценку психического состояния несовершеннолетнего, хронологический возраст которого не соответствует психологическому возрасту. При этом акцентируется внимание на том, что указанное понятие не является тождественным понятию “ограниченная вменяемость”, поскольку правовые основания и правовые последствия указанных состояний различны.
   В диссертации обстоятельно рассмотрены положения Раздела XV Общей части Уголовного кодекса Украины – “Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних”. Законодатель не предусмотрел особых оснований для привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, а дифференцировал преступления с учетом их возраста. Обосновывается деление видов освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности на: общие, которые предусмотрены в Разделе IX Общей части УК Украины; особенные, предусмотренные в Разделе XV, и специальные виды, предусмотренные в некоторых нормах Особенной части Уголовного кодекса Украины, например, в ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 114 и др. В работе исследуется правовая природа принудительных мер воспитательного характера, которые могут применяться, во-первых, с учетом возраста, к лицам, не достигшим возраста уголовной ответственности и несовершеннолетним, впервые совершившим преступление небольшой степени тяжести. Во-вторых, с учетом оснований их применения как вид освобождения от уголовной ответственности, и как вид освобождения от наказания. При этом обосновывается вывод о необходимости в первую очередь рассматривать вопрос о возможности применения к несовершеннолетним, совершившим общественно опасное деяние (преступление), принудительных мер воспитательного характера, а не наказания. Обстоятельно рассмотрены виды принудительных мер воспитательного характера.
   В действующем Уголовном кодексе Украины впервые предусмотрена самостоятельная система наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним. Формулируется вывод о том, что при назначении наказания несовершеннолетнему суд учитывает более широкий круг обстоятельств, предусмотренных в Уголовногм кодексе Украины и в главе 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Рассмотрена концепция восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних. В диссертационном исследовании обосновывается, что общие виды освобождения от отбывания наказания предусмотрены в Разделе XII Общей части Уголовного кодекса Украины. Особенности применения общих видов освобождения от отбывания наказания закреплены в Разделе XV Общей части этого кодекса. Формулируется вывод о том, что в действующем Уголовном кодексе Украины в отношении несовершеннолетних предусмотрены более “льготные”, чем по отношению к совершеннолетним, условия освобождения от отбывания наказания, погашения и снятия судимости, которые обстоятельно рассмотрены. В ходе анализа видов освобождения от отбывания наказания аргументируется вывод о том, что наиболее эффективным видом освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания является освобождение с применением принудительных мер воспитательного характера. Предлагается дополнить действующее уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство Украины новыми нормами и внести соответствующие изменения в редакцию действующих норм.
   Ключевые слова: несовершеннолетний, субъект уголовной ответственности, субъект преступления, вменяемость, ограниченная вменяемость, уголовная ответственность, принудительные меры воспитательного характера, наказание.

Gonchar T.A. The Juvenile as a Subject of Responsibility under Criminal law of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Ph. D degree in Law. Legal specialty 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal – Executive Law. – Odessa National University named after I. I. Mechnikov, Odessa, 2005.

   On the basis of current Criminal Law, Law of Criminal Procedure, Criminal–Executive Law of Ukraine, foreign criminal legislation and international legal regulations there have been done a complex research of the juvenile as a special subject of criminal responsibility. The following issues are under analysis: definition and types of the subject of a crime; legal nature of sanity and of diminished sanity; significance of completing the age of criminal responsibility and ability to realize the real nature and social danger of the committed act (action or omission) and to manage them in order to recognize a juvenile as a subject of criminal responsibility; certain problems of sanity of juveniles the chronological age of which does not coincide with the psychological one; peculiarities of juvenile criminal responsibility and punishment that are determined by age psycho-psychological and other peculiarities.
   According to the results of the research new theoretical concepts have been formulated, substance of certain terms have been defined more precisely, that are important for science, for practice and for improvement of legislation of Ukraine. Key words: the juvenile; the subject of criminal responsibility; the subject of the crime; sanity; diminished sanity; criminal responsibility; enforcement measures of educational nature; punishment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net