Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України

Анотації 

Гранін В.Л. Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту представництва та категорії повноважень за цивільним правом України.
   Вперше на науковому рівні проводиться дослідження повноваження представника та його реалізація за новим цивільним законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є встановлення сутності та значення повноважень представника, а також з'ясування наявності й характеру впливу римсько-правових ідей у цій галузі для формування доктрини цивільного права у цій галузі та визначення перспектив розвитку вдосконалення правового регулювання відповідних відносин в Україні.
   Дослідження інституту представництва та категорії повноваження здійснено в історичному розвитку та в порівнянні підходів до їх визначення і класифікації в різних системах права. У дисертації послідовно досліджуються генезис інституту представництва, його цивільно-правова характеристика, співвідношення з іншими, подібними до них, правовими явищами. Проаналізовано особливості виникнення, здійснення та припинення повноважень.
   Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.
   Ключові слова: представництво, повноваження, представництво з перевищенням повноважень, представництво без повноважень.

Гранин В.Л. Полномочие представителя и его реализация в гражданском законодательстве Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2005.

   Диссертационное исследование посвящено комплексному исследованию института представительства, категории “полномочия представителя” и его реализации в современном гражданском праве Украины.
   Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена отсутствием теоретических исследований, предметом которых является не просто характеристика формирования и осуществления представительства, но и исследование такой категории, как полномочие представителя, последствия ненадлежащего представительства (с превышением пределов полномочий, без полномочий и т.д.), в особенности в современном гражданском праве Украины.
   В диссертации осуществлен анализ литературы, посвященной формированию и правовой природе представительства, а также категории полномочия представителя и его реализации. Сделан вывод о недостаточном уровне его комплексного исследования. При определении структуры и методологии исследования принят во внимание один из основных законов развития и существования права — его преемственность.
   Рассматривается институт представительства, особое внимание уделяется различным его классификациям. Анализируется терминологический аспект категории “полномочия” и основных его составляющих. В частности, предлагается использование иной категории —”представляемый”, что целесообразнее и логичнее в украинском языке.
   Подвергнуты анализу также существующие концепции представительства, сформированные в отечественном гражданском праве и нашедшие отражение в его законодательстве. Сделан вывод о новой, отличной от советской, концепции, появившейся в современном гражданском праве Украины после принятия Гражданского кодекса 2003 года.
   В диссертации осуществлен теоретический и научный анализ природы договора поручения, представительства без полномочий и с превышением пределов полномочий в контексте данного исследования.
   В работе отмечается, что важной новеллой гражданского законодательства Украины является урегулирование отношений, которые возникают вследствие деятельности лица в интересах другого лица без поручения последнего, с принятием именно древнеримской концепции указанного института, а не более поздней его трактовки романистами как “фактического представительства”.
   В выводах сформулированы наиболее существенные положения, полученные в результате диссертационного исследования, внесены предложения по усовершенствованию гражданского законодательства.
   Ключевые слова: представительство, полномочие, представительство с превышением полномочий, представительство без полномочий.

Granin V.L. The Representative’s Authority and its Implementation according to the Civil Law of Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for the Candidate of Juridical Science Degree, specialty 12.00.03 — Civil Law and Civil Procedure, Family Law, International Private Law: - Odessa National Academy of Law, Odessa, 2005.

   The dissertation is a comprehensive research of the institute of representation and the category of authority under the Civil Law of Ukraine.
   The present research is the first attempt to study the representative's authority and its implementation under the new Civil Code of Ukraine.
   The purpose of this research is to identify the essence and Role of representation and reveal the influence of Roman Law on the Civil Law doctrine. The author outlines the prospects of changing the effective legislation for the improvement of legal regulation in Ukraine.
   Representation and authority are being investigated from the historical and comparative perspectives. The dissertation is a comprehensive research of the institute of representation in relation with other similar legal instruments. The author investigates the origin, implementation and termination of authority and formulates his recommendations for the improvement of the Civil Law of Ukraine.
   Key words: representation, authority, express agency, representation without authority.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net