Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід

Анотації 

Гробова В.П. Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено дослідженню правових засад виникнення та особливостей функціонування парламенту Німеччини та розробці на цій основі конкретних пропозицій, спрямованих на вдосконалення конституційного та поточного законодавства України. У роботі визначено і обґрунтовано сучасні методологічні підходи до вивчення проблем німецького парламентаризму; надано загальну характеристику представницьких (законодавчих) органів у механізмі державної влади; з’ясовано сутність та правовий статус перших прототипів парламентів на території нинішньої Німеччини. Розглянуто еволюцію парламенту Німеччини; визначено правовий статус і організацію діяльності Бундестагу, проаналізовано його партійний склад та з’ясовано місце партій у системі державної влади ФРН. Досліджено особливості правового статусу депутатів Бундестагу. Визначено місце Бундесрату в системі державної влади Німеччини, виявлено особливості його формування та функціонування. На підставі результатів дослідження розроблено й обґрунтовано відповідні наукові теоретичні і практичні рекомендації з реалізації конституційної моделі демократичної, правової, соціальної держави в Україні.
   Ключові слова: парламент, парламентаризм, Німеччина, Бундестаг, Бундесрат, партії, депутати, правовий статус.

Гробова В.П. Парламентаризм Германии: становление, развитие, историко-правовой опыт. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений - Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию правовых основ возникновения и особенностей функционирования парламента Германии и разработке на этой основе конкретных предложений, направленных на усовершенствование конституционного и текущего законодательства Украины.
   В работе определены и обоснованы современные методологические подходы к изучению проблем немецкого парламентаризма; обобщена историография проблемы организации и деятельности представительных органов государственной власти Германии; предоставлена общая характеристика представительных (законодательных) органов в механизме государственной власти; усовершенствовано понятие парламента как высшего представительного выборного коллегиального органа государственной власти, который действует на постоянной основе и имеет законодательные, контрольные и учредительные полномочия; дополнено периодизацию развития парламентаризма новым этапом, который связан с появлением первого представительного органа – Европейского парламента.
   Выяснены сущность и правовой статус первых прототипов парламентов на территории нынешней Германии, рассмотрены зарождение и эволюция парламента Германии по этапам: 1) после революционных событий 1848 г., 2) 1871 – 1919 гг. – в период образования единого государства, 3) 1919 – 1933 гг. – в период Веймарской республики, 4) 1933 -1945 гг. – в период нацистского режима, 5) с 1945 г. по сегодняшнее время. Показано принятие трех общегерманских конституций, каждое из которых совпадало с переломными этапами в жизни страны: первая – юридически закрепляла объединение государства, вторая, которая вошла в историю как Веймарская была одной из наиболее демократичных конституцией своего времени, третья – Основной закон принимался как временная конституция, и потому не был назван ”Конституция”, было указано, что он действует до объединения страны, после чего будет разработана конституция объединенной Германии; однако опыт конституционного строительства доказал, что Основной закон был одним из самых удачных конституционных документов в истории Германии.
   Обозначен правовой статус и организация деятельности современного Бундестага; проанализирован его партийный состав; выявлена специфика деятельности фракций в Бундестаге и ее значение для обеспечения работы парламента; правовой статус аппозиции; выяснено место партий в системе государственной власти Германии и влияние правового регулирования деятельности политических партий на уровень демократии в государстве в государстве, соблюдения прав, свобод и интересов граждан (ФРГ в 1967 г. одна из первых приняла специальный закон, который регулирует правовой статус политических партий).
   Охарактеризована специфика деятельности дополнительных служб Бундестага. Исследованы особенности правового статуса депутатов Бундестага, который закреплен Основным законом Германии.
   Определено место Бундесрата в системе государственной власти Германии как отдельного федерального конституционного органа, через который земли воздействуют на законодательство и управление государством на уровне Федерации и Европейского Союза; выявлены особенности его формирования и функционирования.
   Проведено комплексный анализ особенностей законотворческого процесса в Германии, выделены его стадии.
   На основании результатов исследования разработаны и обоснованы соответствующие научные теоретические и практические рекомендации относительно реализации конституционной модели демократического, правового, социального государства в Украине.
   Ключевые слова: парламент, парламентаризм, Германия, Бундестаг, Бундесрат, партии, депутаты, правовой статус.

Grobova V.Р. Parliamentarism of Germany: establishment, development, historical-law experience. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2005.

   Thesis is devoted to the research of legal grounds of origin and functioning peculiarities of the parliament of the German Federal Republic and to elaboration on this base of concrete propositions directed on Ukrainian constitutional legislation and legislation in force improvement. Modern methodological approaches about the problems of German parliamentarism study are analyzed in this work; general characteristic of representative (legislative) bodies in the mechanism of state power is given; the essence and legal status of the first prototypes of parliaments on the territory of modern German Federal Republic are characterized. Evolution of the parliament of the German Federal Republic is viewed; legal status and Bundestag’s activity organization are researched; its party staff is analyzed; the place of parties in the system of state power of the German Federal Republic is characterized. Peculiarities of Bundestag deputies’ legal status are researched. The place of Bundesrat in the system of state power of Germany is defined; peculiarities of its formation and functioning are researched. According to the results of the conducted research corresponding scientific, theoretical and practical recommendations as to realization of constitutional model of legal, social state in Ukraine are developed and grounded.
   Key words: parliament, parliamentarism, Germany, Bundestag, Bundesrat, parties, deputies, legal status.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net