Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти

Анотації 

Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена теоретико-правовим і практичним питанням здійснення правоохоронної функції держав Центральної Європи. На основі теоретичного аналізу юридичної літератури та чинних нормативно-правових актів з визначеної проблематики аналізуються інституційно-юридичні основи правоохоронних систем чотирьох держав: Польської Республіки, Чеської Республіки, Словацької Республіки та Угорської Республіки. Правоохоронна функція держави розглядається автором як самостійний і пріоритетний напрям державної політики, котрий за допомогою юридичних засобів здійснюється для досягнення такого соціального ефекту як захист права загалом, основ конституційного ладу, в тому числі прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина та інших об’єктів, зміцнення законності і правопорядку, і одночасно виступає правовою формою досягнення інших цілей суспільства і держави.
   З’ясовані закономірності й технологія реформування правосуддя, прокуратури і поліції вказаних держав. При цьому приділяється увага і законодавчим основам функціонування правоохоронних органів, і практичним проблемам їх діяльності. Сформульовані напрями реформування правоохоронної системи України.
   Ключові слова: функції держави, правоохоронна функція держави, правоохоронні органи, Центральна Європа.

Горинецкий И. И. Правоохранительная функция государств Центральной Европы: теоретические и практические аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена теоретико-правовым и практическим вопросам осуществления правоохранительной функции государств Центральной Европы. Особенное внимание уделяется ключевой категории исследования – правоохранительной функции государства. Правоохранительная функция государства рассматривается автором как самостоятельное и приоритетное направление государственной политики, которое с помощью юридических средств осуществляется для достижения такого социального эффекта как защита права в целом, основ конституционного строя, в том числе прав, свобод и законных интересов человека и гражданина и других объектов, укрепления законности и правопорядка, и одновременно выступает правовой формой достижения других целей общества и государства.
   По его мнению, правоохранительная деятельность современного государства характеризуется, в частности, такими признаками: 1) является именно государственной политикой, а не эпизодической или несистемной деятельностью; 2) основанная на законе; 3) осуществляется с помощью юридических и организационных средств; 4) направленная на объекты (участки общественных отношений), состав которых зависит от конкретного этапа исторического развития общества и, естественно, от политических факторов, то есть от замысла законодателя и других субъектов, от воли которых зависит определение направлений правоохранительной деятельности; 5) ее содержание органически связано с правом и правопониманием в обществе; 6) непосредственно базируется на возможности применения государственного принуждения; 7) в правоохранительной функции государства наиболее четко выражается неразрывная связь государства и права, их взаимовлияние; 8) правоохранительная функция современного государства формируется и реализуется под воздействием целого комплекса объективных и субъективных факторов.
   На основе теоретического анализа юридической литературы и действующих нормативно-правовых актов из определенной проблематики анализируются институционно-юридические основы правоохранительных систем четырех государств: Польской Республики, Чешской Республики, Словацкой Республики и Венгерской Республики. Выяснены закономерности и технология реформирования правосудия, прокуратуры и полиции указанных государств. При этом уделяется внимание и законодательным основам функционирования правоохранительных органов, и практическим проблемам их деятельности. Сформулированы направления реформирования правоохранительной системы Украины, в частности внесение изменений и дополнений к Конституции и к соответствующим законам Украины относительно усиления гарантий независимости судей, прокуроров, деполитизации органов внутренних дел.
   Ключевые слова: функции государства, правоохранительная функция государства, правоохранительные органы, Центральная Европа.

Horinetsky Y.I. The Law Enforcing Function of the States of Central Europe: Theoretical and Practical Aspects. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in jurisprudence, speciality 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Doctrines. - The National Academy of Home A ffairs of Ukraine.- Kyiv, 2005.

   The thesis focuses on theoretical- legal and practical issues of law enforcing in the states of Central Europe. On the basis of theoretical analisis of literature in law and valid normative-legal acts in definite problems institutional- juridical bases of law enforcing systems of four states: the Polish Republic, the Czech Republic, the Slovak Republic and the Hungarian Republic. The author views the law enforcing function of a state as an independent and priority directions of state politics, which with the help of juridical means is exercised for achieving such a social effect as the law defence in general, the basics of constitutional order, rights, freedoms and other objects inclusive, consolidation of legality, law and order and simultaneously is a lawful form of gaining other ends of a society and a state.
   Regularities and technology of justice reforming, prosecuting magistracy and police of the above-mentioned states have been elucidated. At this point attention is paid to the legislative basics of their activities. The directions of reforming the law enforcing system of Ukraine have been formulated.
   Key words: functions of a state, law enforcing function of a state, law enforcing bodies, Central Europe.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net