Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання національної депортації з Кримської АРСР та репатріації до Автономної Республіки Крим у складі України (1941-1996 рр): історико-правове дослідження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання національної депортації з Кримської АРСР та репатріації до Автономної Республіки Крим у складі України (1941-1996 рр): історико-правове дослідження

Анотації 

Хаваджи Д.Р. Правове регулювання національної депортації з Кримської АРСР та репатріації до Автономної Республіки Крим у складі України (1941-1996 рр): історико-правове дослідження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.

   Дисертація є першим комплексним історико-правовим дослідженням правового регулювання національної депортації з Кримської АРСР в роки Другої світової війни та реабілітації і репатріації депортованих народів до Криму у другій половині ХХ ст. В ній визначено теоретико-правове поняття депортації, проведена її класифікація за соціальною, національною, релігійною ознаками.
   Систематизовані та проаналізовані нормативно-правові акти і документи комуністичної партії та органів радянської влади у воєнний і післявоєнний періоди, на підставі яких були здійснені примусові переселення німців, татар, греків, болгар та вірменів, і якими регламентувалося їхнє життя в місцях спеціальних поселень.
   Особлива увага приділена правовим засадам репатріації депортованих народів; охарактеризовані три етапи процесу відповідно до нормативно-правових актів, що їх юридично забезпечували в СРСР і незалежній Україні; відзначена роль офіційної (політико-правової) реабілітації для створення організаційно-правових засад репатріації.
   Ключові слова: депортація, депортовані народи, спецпереселенці, репатріація, політико-правова реабілітація депортованих народів, адаптація, інтеграція,.

Хаваджи Д.Р. Правовое регулирование национальной депортации из Крымской АССР и репатриации в Автономную Республику Крым в составе Украины (1941-1996 гг.): историко-правовое исследование. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2005.

   Дисертация является первым комплексным историко-правовым исследованием правового регулирования национальной депортации с территории Крымской АССР в годы Второй мировой войны, реабилитации и репатриации депортированных народов в Крым во второй половине ХХ века.
   Раскрыт понятийно-категориальный аппарат проблемы: даны определения понятий “депортация”, “репатриация депортированных народов”; рассмотрена депортация по социальному, национальному и религиозному признакам; показано соотношение “депортация” и “миграция”.
   Систематизированы и проанализированы нормативно-правовые акты и документы коммунистической партии и органов советской власти в военный и послевоенный период, на основе которых проводились принудительные переселения немцев, татар, греков, болгар и армян, и которыми регламентировалась их жизнь в местах специальных поселений. Установлено, что среди нормативных актов, на основании которых осуществлялась депортация народов с территории Крыма как граждан СССР (и, соответственно, как граждан РСФСР), приоритетными были: а) подзаконные акты центральних органов власти, в частности, акты руководителей силовых ведомств, составленные соответственно решениям партийной верхушки ВКП (б); б) постановления чрезвычайных органов государственной власти (Государственный комитет Обороны).
   Определены этапы (волны) национальной депортации с территории Крымской АССР: первый — депортация немцев (август 1941 г.). Акция по принудительному переселению немцев с территории Крымской АССР была одним из способов организации обороны Крымского полуострова и входила в компетенцию высшего военного руководства страны. На основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандующего № 00931 от 14 августа 1941 р. для обороны Крыма была сформирована 51-ая Отдельная армия, в обязанности которой входило освобождение территории полуострова “от местных жителей – немцев и других антисоветских элементов”; второй — депортация крымских татар, болгар, греков и армян (май-июнь 1944 г.). С принятием постановлений Государственного Комитета Обороны определялись правовые основы принудительного переселения жителй Крыма по национальному признаку, которые обвинялись в сотрудничестве с врагом и признавались “антисоветским элементом”.
   Определены политико-правовые основы реабилитации и причины их неэффективности в 50-х гг. ХХ в. Раскрыто значение постановлений ЦК КПСС и указов Президиума Верховного Совета СССР в 60-х гг. ХХ в. об отмене прежних решений партийных и государственных органов, огульно обвиняющих “лиц татарской национальности, которые проживали в Крыму”. Охарактеризованы три этапа репатриации депортированных народов Крыма: первый — вторая половина 80-х гг. ХХ в. —1991 г. (правовые основы репатриации составили нормативно-правовые акты бывшего СССР); второй – 1991-1992 (правовое регулирование осуществлялось нормативними актами независимой Украины, однако, процесс имел стихийный характер); третий — 1993 -до наших дней (правовую основу составили правотворческие акты Украины и СНГ, ориентиром для которых стали международные акты о правах человека). Этот этап можно характеризовать как этап интеграции и адаптации репатриантов в украинское общество.
   Ключевые слова: депортация, депортированные народы, спецпереселенцы, репатриация, политико-правовая реабилитация депортированных народов, адаптация, интеграция.

Khavadji D.R. Political – lawful processes of national deportation from the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic and repatriation into the Autonomous Republic of Crimea in the structure of Ukraine. (1941 – 1996) Historical – lawful research. Manuscript.

Candidate of judicial sciences dissertation; specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and law studies. National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   The attempt of complex research of politico-lawful processes of national deportation from the Crimean Autonomous Republic during the World War II was made in the dissertation. According to these researches there was given a definition of the conception of national deportation, the classification of the deportation in national, social and religious signs was made. It was proved that the lawful principles of the deportation of the Crimea’s peoples were appointed by the normative acts of the authorities of the USSR.
   The reasons of the mass deportation of the USSR peoples have been made: coexistence of the peoples with the state – aggressor during the war acts; repatriation of some groups with the aim of “cleaning” the territory from definite categories; deportation of the peoples has been made as preventive measure. In the process of repatriation of deportative peoples three stages were distinguished: up to 1991, when the lawful principles of repatriation were made according to the lawful and normative acts of the authorities of the USSR; beginning from 1991 – 1992 when the process was spontaneous; beginning from 1993 – up to our days. This stage may be characterized as the stage of integration and adaptation of repatriations into the Ukrainian’s society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання національної депортації з Кримської АРСР та репатріації до Автономної Республіки Крим у складі України (1941-1996 рр): історико-правове дослідження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net