Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти)

Анотації 

Хміль М.М. Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень. — Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2005 р.

   Дисертація є комплексним загальнотеоретичним дослідженням об’єктивації дії принципу неприпустимості зловживання правом в процесі правореалізації. Від аналізу виникнення концепції зловживання правом у вітчизняній та зарубіжній юриспруденції автор переходить до дослідження питань, пов’язаних з розумінням категорії “суб‘єктивне право”, його ознак та структури. Наведено класифікації видів суб’єктивних прав людини, висвітлено проблему соціального призначення суб’єктивного права.
   Автором акцентується увага на науковій дискусії щодо коректності використання в юриспруденції терміну “зловживання правом”. Запропоновано дефініцію поняття “зловживання правом”, визначено специфічні ознаки, сутність та види зловживання правом, фактори, що йому сприяють. Встановлено характерні риси законодавства України, що містить норми про заборону зловживання правом. Проаналізовано зміст правових гарантій захисту від зловживань правом в законодавстві України, зарубіжних країн та міжнародних актах.
   Досліджено сучасні концепції щодо розуміння принципів права у вітчизняній юриспруденції, проведено аналіз співвідношення понять “принцип права” та “правовий принцип” Розглянуто питання про сутність, ознаки, логічну структуру та функції принципу неприпустимості зловживання правом. Розкрито ідеї, що в сукупності утворюють принцип неприпустимості зловживання правом, визначено загальні та спеціальні цілі цього принципу. Розглянуто існуючі в сучасній теорії права класифікації принципів права. Встановлено місце принципу неприпустимості зловживання правом у системі принципів права. Акцентовано увагу на тому, що принцип неприпустимості зловживання правом базується на фундаментальних загальнолюдських категоріях та цінностях та має морально-правовий зміст.
   Ключові слова: зловживання правом; шикана; шкода; суб’єктивне право; межі суб’єктивного права; правовий принцип; принцип права; система принципів права; загальноправові принципи права; структура, цілі та функції принципу неприпустимості зловживання правом;

Хмиль Н.Н. Принцип недопустимости злоупотребления правом (теоретико-правовые аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история правовых и политических учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005 г.

   Диссертация является комплексным общетеоретическим исследованием объективации действия принципа недопустимости злоупотребления правом в процессе правореализации. От анализа возникновения концепции злоупотребления правом в отечественной и зарубежной юриспруденции автор переходит к исследованию вопросов, связанных с пониманием категории “субъективное право” в отечественной и мировой юриспруденции, его признаков и структуры.
   Автором исследованы научные концепций о природе субъективного права таких учёных как Б. Виндшейд, Г. Еллинек, Ф. Гирке, Р. Иеринг, Н. Регельсбергер, Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, С.Н. Братусь, Е.А. Флейшиц, Ю.И. Гревцов, Н.И. Матузов, В.С. Нерсесянц, Л.А. Сивкова, М.Г. Смирнова, Б.Ю. Тихонова которые внесли наиболее значительный вклад в разработку поднятых проблем.
   Приведены классификации видов субъективных прав человека, затронута проблема социального назначения субъективного права.
   Акцентировано внимание на научной дискуссии по вопросу о корректности употребления термина “злоупотребление правом” в правоведении, дополнительно приведена аргументация сторонников необходимости использования данного термина.
   Определены обязательные и факультативные признаки злоупотреблений правом, приведена дефиниция данного понятия, раскрыты его признаки и сущность, рассмотрены виды злоупотреблений правом, а также факторы, им способствующие.
   Детально освещены признаки противоправных злоупотреблений правом. Изучен вопрос о правовых гарантиях защиты от злоупотреблений правом в законодательстве Украины, европейских государств и в международных актах, выяснены наиболее характерные черты законодательных актов Украины, содержащих нормы о запрете злоупотребления правом.
   Исследованы современные научные концепции, касающиеся понимания сущности принципов права в отечественной юриспруденции, проанализирован вопрос о соотношении понятий “принцип права” и “правовой принцип”.
   Рассмотрены вопрос о сущности, признаках, логической структуре и функциях принципа недопустимости злоупотребление правом, определены общие и специальные цели этого принципа. Проанализированы правовые принципы, юридические императивы и требования, которые в совокупности образуют данный принцип права. Обоснован вывод о том, что принцип недопустимости злоупотребления правом является специально-юридическим, общеправовым, фундаментальным принципом современного права.
   Определено место принципа недопустимости злоупотребления правом в системе принципов права. Акцентировано внимание на том, что принцип недопустимости злоупотребления правом базируется на фундаментальных общечеловеческих категориях и ценностях и имеет морально-правовое содержание.
   Сформулированы рекомендации и предложения, касающиеся реализации принципа недопустимости злоупотребления правом в ходе правореализации.
   Ключевые слова: злоупотребление правом, шикана; вред; субъективное право; пределы осуществления субъективного права; правовой принцип; принцип права; система принципов права; общеправовые принципы права; структура, цели и функции принципа недопустимости злоупотребления правом.

Hmil M.M. The Principle of Impossibility to Abuse the Law (theoretical and legal aspects). – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2005.

   Thesis is a complex theoretical research of objective aspect of the principle of impossibility to abuse the law in the process of law realization. From the analysis of the development of the conception of law abuse in home and foreign jurisprudence author proceeds to the research of the problems connected with understanding of the category “subjective law”, its features and structure. Specific features, essence and kinds of law abuse, factors that assist to law abuse are determined.
   The problem about legal guarantees of law abuse protection in Ukrainian legislation and international law are separately researched.
   The problems about essence, features, structure and functions of the principle of law abuse are studied; general and special aims of this principle are determined. The place of the principle of law abuse in the system of law principles is ascertained.
   Key words: law abuse, features and kinds of law abuse, damage, subjective law, limits of subjective law, social aim of subjective law, legal principle, principle of law, features and elements of law principle, the system of law principles, general and legal principles of law, structure, aims and functions of the principle of law abuse.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net