Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Контрольне провадження в діяльності податкової міліції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Контрольне провадження в діяльності податкової міліції

Анотації 

Хольченков О.М. Контрольне провадження в діяльності податкової міліції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право — Національний університет внутрішніх справ, Харків,2005.

   Дисертаційне дослідження присвячене проблемі визначення змісту контрольного провадження в діяльності податкової міліції. У ній аналізуються тенденції становлення та розвитку органів державної податкової служби та формування їх контрольних повноважень, визначається коло податків і зборів (обов’язкових платежів), правила сплати яких контролює податкова міліція, формулюються ознаки та поняття контрольного провадження, що здійснює податкова міліція, визначається його місце у адміністративному процесі, стадії провадження, які аналізуються. Контрольним провадженням податкової міліції названа урегульована нормами адміністративного права діяльність податкової міліції у межах повноважень, визначених чинним законодавством, спрямована на реалізацію норм адміністративного матеріального права, а також матеріально-правових норм інших галузей права (зокрема, фінансового, податкового) у процесі вирішення конкретних справ у сфері оподаткування, що пов’язані із визначенням міри дотримання податкового законодавства. До стадій контрольного провадження, що здійснюється податковою міліцією, віднесені: інформаційна, аналітична, оскарження (факультативна), виконання рішення. У процесі роботи здійснюється класифікація заходів адміністративного примусу, які застосовує податкова міліція, та визначається система гарантій забезпечення контрольного провадження, її елементи, формулюються пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства із метою його вдосконалення.
   Ключові слова: податкова міліція, контрольне провадження, податки, збори, форма, стадія, примус, гарантії.

Хольченков А.Н. Контрольное производство в деятельности налоговой милиции. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности – 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме определения содержания контрольного производства в деятельности налоговой милиции. В процессе исследования анализируются тенденции становления органов государственной налоговой службы и формирования их контрольных полномочий, формулируются общие и особенные черты, присущие налоговой милиции и милиции (органам внутренних дел), определяется круг налогов и сборов (обязательных платежей), правила оплаты которых контролирует налоговая милиция, формулируются признаки контрольного производства, которое осуществляет налоговая милиция и соответствующее понятие. Налоговая милиция контролирует правила оплаты всех налогов и иных налоговых платежей, к которым относятся: налоги, комплексные платежи, налоговые платежи (или платежи налогового характера). Сборы целесообразно классифицировать по признаку платежа: налогового и неналогового характера (штрафы, пеня, исполнительный сбор). К полномочиям налоговых органов не принадлежат полномочия по контролю за сборами неналогового характера. Контрольное производство, которое осуществляет налоговая милиция – это урегулированная нормами административно-процессуального права деятельность налоговой милиции в пределах полномочий, определенных действующим законодательством, направленная на реализацию норм административного материального права, а также материально-правовых норм иных отраслей права (в частности, финансового, налогового) в процессе решения конкретных дел в сфере налогообложения, которые связаны с определением меры соблюдения налогового законодательства. Это производство отнесено к неюрисдикционным. Налоговая милиция осуществляет, в рамках управленческой деятельности, также и юрисдикционные производства: рассмотрение дел об административных правонарушениях, производство по жалобам граждан, дисциплинарное производство. Определяется место контрольного производства в административном процессе – как разновидность производств по реализации контрольно-надзорных полномочий. Формулируются и анализируются стадии контрольного производства: информационная, аналитическая, обжалования (факультативная стадия), исполнения решений. Классифицируются способы осуществления контрольной деятельности налоговой милицией. Среди способов выделяются меры административного принуждения. К таким мерам, которые применяются налоговой милицией, относятся административно-предупредительные и меры административного пресечения. Доказывается, что название меры “административный арест активов” может применяться как логическая конструкция. Эта мера к мерам административного принуждения не относится, так как её применение регулируется нормами не только административного, но и иных отраслей права: финансового, налогового. Формулируются положения относительно системы гарантий обеспечения контрольного производства: общие гарантии, гарантии контролирующих субъектов, гарантии подконтрольных субъектов. Выделяются и анализируются элементы системы гарантий. Среди элементов системы общих гарантий наиболее подробно проанализированы те, которые в наибольшей степени влияют на результативность контрольной деятельности налоговой милиции: статус субъектов предпринимательской деятельности как налогоплательщиков; взаимодействие налоговой милиции с иными контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями, гражданами. К гарантиям контролирующих субъектов наиболее подробно проанализированы организационно-правовые, к которым отнесены: статус налоговой милиции в контрольном производстве, степень урегулированности процессуально-процедурной регламентации. К гарантиям подконтрольных субъектов отнесено право на обжалование решений налоговой милиции, а также внесение предложений, заявлений, сообщений. Формулируются ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства.
   Ключевые слова: налоговая милиция, контрольное производство, налоги, сборы, форма, стадия, принуждение, гарантии.

Holchenkov A.N. Checking Procedure in the Activity of Tax Police. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; informational law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   Thesis is devoted to the problem of determining the contents of checking procedure in the activity of tax police. Tendencies of making and developing state tax police agencies and formation of their checking authorities are analyzed; a number of taxes and dues (obligatory payments), which are controlled by tax police, are determined; characteristics of checking procedure, which is fulfilled by tax police, are formulated; the place of checking procedure in administrative process is determined and its stages are analyzed. Classification of administrative compulsion’s methods, which are applied by tax police, is carried out in this work. The system of guarantees of checking procedure’s provision and its elements are determined. Propositions as for making changes and additions into legislation in force, aiming to improve it, are formulated.
   Key words: tax police, checking procedure, taxes, dues, form, stage, compulsion, guarantees.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Контрольне провадження в діяльності податкової міліції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net