Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства)

Анотації 

Хіврич Ю.Є. Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України. – Донецьк, 2005.

   У дисертації комплексно досліджуються процеси державного управління життєдіяльності регіону шляхом регулювання стабілізації і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства регіону.
   На основі аналізу особливостей формування природної монополії, визначення національних і міжнародних тенденцій процесів управління у сфері водокористування, аналізу стану підприємств ВКГ регіону сформульовані підходи і обґрунтовані принципи створення комплексної стратегії реформування і розвитку ВКГ регіону, орієнтованої на споживача послуг.
   Науково обґрунтовані зміни тарифної політики на послуги водопостачання і водовідведення на засадах використання інструментів керування попитом на основі комерціалізації підгалузі і організаційно-інституціональних перетворень.
   Удосконалено концептуальні засади державного регулювання процесу виведення з кризи і сталого розвитку ВКГ регіону через створення і реалізацію державної програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на засадах дотримання балансу інтересів держави, виробника і споживача.
   Ключові слова: життєдіяльність регіону, природна монополія, державне управління, водопровідно-каналізаційне господарство, комплексна стратегія, державна програма, тарифи, інституціональні рішення.

Хиврич Ю.Е. Государственное управление средствами обеспечения жизнедеятельности региона (на примере водопроводно-канализационного хозяйства). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины. – Донецк, 2005.

   В диссертации комплексно исследуются процессы государственного управления жизнедеятельностью региона путем регулирования стабилизации и развития водопроводно-канализационного хозяйства региона.
   На основе анализа особенностей формирования естественной монополии в сфере водопоставок и водоотведения, выявления национальных и международных тенденций процесса управления водопользованием, анализа состояния предприятий ВКХ региона, математического моделирования процесса управления сферой водопользования сформулированы подходы и обоснованы принципы использования программно-целевого метода для создания комплексной стратегии реформирования и развития ВКХ региона, ориентированной на потребителя услуг.
   Основная цель программы выведения из кризиса и устойчивого развития ВКХ региона разворачивается в дерево целей, включающее улучшение технического состояния системы; обеспечение безубыточного функционирования ВКХ региона; совершенствование системы управления; повышение инвестиционной привлекательности подотрасли, что определяет состав основных элементов программы. Сформулированы руководящие принципы применения программно-целевого метода достижения основной цели реализации программы и определены концептуальные основы государственного управления жизнедеятельностью региона путем регулирования процесса реформирования и развития ВКХ региона.
   Научно обоснованы изменения тарифной политики на услуги предприятий ВКХ на основе использования инструментов управления спросом и формирования инвестиционной составляющей в тарифах на услуги с изменением подходов к ценообразованию в части формирования производственной программы, расчета затрат, определения уровня прибыли, определения базовых тарифов; уровня возмещения стоимости услуг населением, установления ценовой границы на услуги.
   В диссертации разработаны основные положения программы реформирования и развития водопроводно-канализационного хозяйства и принципиально новая схема организации и координации действий заинтересованных лиц в процессе реформирования и развития ВКХ региона, предусматривающая внедрение принципов коммерциализации подотрасли путем развития корпоративного управления на основе создания регионального Консорциума “Вода Донбасса” как один из вариантов институционально-организационного решения.
   С целью закрепления за программой реформирования и развития ВКХ региона статуса государственной, организации финансовой поддержки системного комплекса мер, изучения последствий и возможности применения разработанной модели реформирования подотрасли в специфических условиях других регионов страны разработаны основные положения проекта Постановления КМ Украины “Об утверждении Программы реформирования и развития водопроводно-канализационного хозяйства Донецкой области на 2005-2009 годы и период до 2015 года”. Постановление представлено на рассмотрение Кабинета Министров Украины.
   Ключевые слова: жизнедеятельность региона, естественная монополия, государственное управление, водопроводно-канализационное хозяйство, комплексная стратегия, государственная программа, тарифы, институциональные решения.

Hivrich Y.E. State regulation of methods to supply region practice (on example of water pipe – canalization household) – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in specialty 25.00.02.- Mechanisms of state regulation.- Donetsk state university of management Ministry of education and science of Ukraine.- Donetsk, 2005.

   In dissertation are explored in complex processes of state management of region practice by way of regulation, stabilization and development of water pipe-canalization household of the region.
   On the base of analyze nature monopoly is forming pecularities, determination of national and international trends of water-supply managing processes analyzes conditions of WPCH enterprises of the region has formulated some methods and grounded some thesis for creation complex consumer’s oriented strategy of reforming and development WPCH of the region.
   Scientifically grounded changes in tariff policy for water supply and water drain services on the principles of using instruments for demand managing on the base of sub-industry’s commercialization and organization-institution changes.
   Was improved concept base of WPCH of the region’s moving out of crisise and sustain development prosses state regulation by creating and realization state program of reforming and development WPCH on the principles of balancing between the state, manufacturer and consumer’s interests.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net