Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії

Анотації 

Іванова А. Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави й права; історія політичних і правових учень. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному історико-правовому аналізу становлення та розвитку законодавчого процесу і елементів законодавчої техніки у період Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії.
   Запропоноване авторське визначення терміна “законодавчий процес”.
   Аналізуються особливості здійснення та тенденції розвитку законодавчої процедури, зв’язки між їх законодавством, правила підготовки проектів законодавчих актів.
   Визначені характерні спільні риси законотворення для всіх досліджуваних державних утворень.
   Автор приділив увагу питанням запровадженню української мови у нормотворчість та роботі по систематизації законодавства 1917 – 1920 рр.
   Зроблено висновок про те, що характерною рисою законодавчого процесу у трьох державах, що існували на території України у 1917 – 1920 рр., була його наступність, а також постійний розвиток та удосконалення. Кожне нове державне утворення у межах запровадженої форми державної влади сприймало здобутки попереднього. Водночас залежність від форми державної влади, від політики, яку проводило нове державне утворення, гальмувало втілення у життя прогресивний ідей, їх розвиток, а отже, і підвищення (покрашення) якісних характеристик законодавчого процесу, законодавчої техніки у досліджуваний період та їх кінцевого продукту – нормативно-правових актів.
   Ключові слова: законодавчий процес, законодавча техніка, Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського (Українська держава), Директорія, Українська Народна Республіка.

Иванова А. Ю. Законодательный процесс и законодательная техника в период Центральной Рады, Гетьманата и Директории. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридическиx наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2005.

   Данная диссертация представляет собой первое комплексное исследование становление и развитие законодательного процесса и законодательной техники в УЦР, Гетьманате П. Скоропадского и Директории.
   При рассмотрении вопросов изучена историография проблемы, представлена база источников исследования. В работе предложено авторское определение термина “законодательный процесс”, уделено внимание соотношению терминов, которыми обозначаются стадии и этапы законодательного процесса, рассматривается становление и развитие термина “законодательная техника”, начиная с его введения в научный оборот и заканчивая современнейшими разработками проблематики.
   Изучается законодательство каждого из исследуемых государственных образований, особое внимание уделяется их взаимосвязи, а также законодательству, регулирующему законодательный процесс.
   Анализируются особенности и тенденции развития законодательной процедуры, а также становление и развитие законодательной техники.
   Автор останавливается на актуальных вопросах введения и закрепления украинского языка как единого государственного языка в нормотворчестве, а также работе по систематизации законодательства 1917 – 1920 гг.
   Определены характерные общие черты законотворчеста для всех исследуемых государственных образований, среди которых: преемственность; недостаточное правовое урегулирование законодательного процесса и законодательной техники; закрепление на законодательном уровне стандартной формулировки утверждения законодательных актов и их последующей контрассигнации, наиболее общих требований к форме опубликования законов; отсутствие четких критериев для избрания той или иной формы нормативного акта.
   Приведена дополнительная аргументация с позиций исторического опыта необходимости принятия в современной Украине „закона о законах”, создания терминологических комиссий и других специальных органов, которые проверяли в процессе подготовки законопроектов их на соответствие действующему чинному законодательству та требованиям законодательной техники.
   Сделан вывод о том, что характерной чертой законодательного процесса в трёх государствах, которые существовали на территории Украины в 1917 – 1920 гг., была их преемственность. Каждое новое государственное образование опиралось, в рамках своей формы государственной власти, на опыт в этой сфере своих предшественников. В то же время зависимость от формы государственной власти, от проводимой политики замедляло реализацию прогрессивных идей, их развитие, а, следовательно, и повышение качественных характеристик законодательного процесса, законодательной техники в исследуемый период и их конечного продукта – нормативно-правовых актов.
   Ключевые слова: законодательный процесс, законодательная техника, Украинская Центральная Рада, Гетьманат П. Скоропадского (Украинская держава), Директория, Украинская Народная Республика.

Ivanova A. U. The legislative process and legislative technique in the period of Central Rada (Council), Hetmanate and Directory. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of sciences (Law) on the speciality 12.00.01 – the theory and history of state and law; the history of political and law studies. – V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2005.

   The dissertation represents the complex research of the legislative process and the elements of the legislative technique of Ukrainian Central Rada (Council), Hetmanate of P. Skoropadskij (Ukrainian State) and Directory. The correlations of legislations of this states and rules for making laws were analyzed.
   While making research a significant amount of original texts of laws and another original documents and materials of the researched period and also scientific literature, dedicated to this period, were analyzed.
   The author pays attention to the questions of the Ukrainian language in process of making laws and work on systemization of the 1917 – 1920 years legislation.
   The author formulated scientific conclusion about succession as a character feature of law-making process in the researched states. At the same time dependence on the form of state power and on the politics hinder the realization of the progressive ideas and increasing quality of the legislative process and legislative technique and corresponding improving of form and contest of the laws.
   Key word: legislative process, legislative technique, Ukrainian Central Rada (Council), Hetmanate of P. Skoropadskij (Ukrainian State), Directory, Ukrainian Democracy People’s Republic.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net