Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ — середина ХХ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ — середина ХХ ст.)

Анотації 

Іваньков І.В. Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ — середина ХХ ст.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національна академія внутрішніх справ України, - Київ, 2005.

   В дисертації розглядаються історико-правові проблеми становлення, розвитку та практичної діяльності системи органів й установ виконання покарань України, як складової частини карально-охоронного механізму. Встановлено, що Головне тюремне управління виникло і зміцнилось як орган виконавчої влади державного апарату царської Росії, основу діяльності якого становили організаційні функції по налагодженню діяльності із забезпечення одноманітних умов виконання кримінальних покарань на всій території імперії, в тому числі і в Україні. Вивчаються правові засади діяльності системи виконання кримінальних покарань за часів перебування при владі Тимчасового уряду, Української Центральної Ради, Гетьманату та Директорії. З часом, у радянський період існування, перебуваючи у підпорядкуванні НКВС, поєднавши в своїй компетенції правоохоронні та репресивно-каральні функції, система виконання покарань вийшла із фактичного підпорядкування органів влади і управління республіки й перетворилась на знаряддя вирішення соціально-політичних та економічних проблем в Україні шляхом беззастережних репресивних заходів.
   Ключові слова: кримінально-виконавча система, пенітенціарна система, органи і установи виконання покарань, структура, функції, діяльність, організаційно-правові основи, репресії, наслідки.

Иваньков И.В. Тюремные учреждения в Украине в системе карательно-охранительного механизма государства (конец ХІХ — середина ХХ ст.) – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная академия внутренних дел Украины, - Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы становления, развития и практической деятельности системы органов и учреждений исполнения наказаний Украины, как составной части карательно-охранительного механизма государства.
   В работе на основе теоретических разработок актуальных проблем отечественной истории государства и права проведен анализ политико-правовой ситуации, предшествующей созданию центрального органа управления местами лишения свободы царской России - Главного тюремного управления. Освещены особенности становления Главного Тюремного управления в системе исполнительной власти государственного аппарата и развития его функций в период подчинения Министерству внутренних дел, а в дальнейшем – Министерству юстиции. Обоснована необходимость создания центрального органа управления тюремной системой.
   Изучены организационная структура и правовые основы деятельности центрального и местных аппаратов управления органами и учреждениями исполнения наказаний на территории Украины во время пребывания у власти Временного правительства, Украинской Центральной Рады, Гетьманата П. Скоропадского и Директории. Проведенный анализ нормативно-правовых актов исследуемого периода украинской государственности позволяет сделать вывод, что тюрьмы и тюремные учреждения, в основном, использовались как один из основных элементов карательной политики государства для поддержания порядка внутри военных формирований и среди гражданского населения на подконтрольных территориях в условиях военного времени.
   Функционирование Центрального тюремно-карательного отдела НКЮ Украины в 20-х годах было связано, с одной стороны - с усовершенствованием его структуры, форм, методов, нормативно-правового обеспечения деятельности, а с другой – созданием Союза СССР и, исходя из этого, централизацией исправительно-трудового механизма государства на основе укрепления административно-командной системы управления.
   В результате проведеного анализа организационно-правовых основ деятельности системы исполнения наказаний в Украине установлено, что в 30- х годах состоялся переход от принципа экономии наказания и исправления осужденных в условиях привлечения к социально-полезному труду к принципу ужесточения наказаний и более широкому использованию иных форм, в качестве которых выступали тюремное заключение, содержание в исправительно-трудовых лагерях и колониях. Тюремная система Украины фактически вышла из подчинения органов власти и управления республики, превратившись в орудие решения социально-политических и экономических проблем, став элементом общегосударственного механизма репрессий.
   Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; пенитенциарная система, органы и учреждения исполнения наказаний, структура, функции, деятельность, организационно-правовые основы, репрессии, последствия.

I. Ivankov. Prison establishments in Ukraine in system of retaliatory security mechanism of the state (end ХІХ - middle XX centuries) - the Manuscript.

The dissertation to seek PhD in Law Degree, Major 12.00.01 - Theory and history of state and right. History of political and legal doctrines. - National academy of internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the problems of becoming, development and practical activities of system of bodies and establishments of execution of punishments of Ukraine, as a component of the retaliatory security mechanism of the state. It is established, that the Main Prison Management has arisen and got stronger as a part of prison system of imperial Russia, the basis of activity of which were organizational functions which adjusted activity of providing equal conditions of execution of punishments all over the Empire and in Ukraine as well. The legal bases of the system of execution of punishments activity during the rule of Provisional Government, Ukrainian Central Rada, Getmanat and Directory are investigated.
   In due course, during the Soviet period, being submitted to People's Commissariat of Internal Affairs, and combined in its competence law-enforcement and repressive-retaliatory functions, system of execution of punishments has left actual submission of authorities and management of republic and has turned to the main instrument of the decision of sociopolitical and economic problems in Ukraine by unconditional repressive actions.
   Keywords: criminally-executive system; penitentiary system, bodies and establishments of execution of punishments, structure, functions, activity, organizational-legal bases, reprisals, consequences.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ — середина ХХ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net