Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми правового регулювання праці державних службовців України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми правового регулювання праці державних службовців України

Анотації 

Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія, Україна, Одеса, 2005.

   Дисертацію присвячено аналізу та вирішенню теоретико-практичних проблем змісту службово-трудових відносин в Україні. Проаналізовано особливості становлення та розвитку державної служби в Україні. В дисертації розглянуто поняття, місце, роль та види державної служби, проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення державної служби, подано характеристику організаційного та правового забезпечення службово-трудових правовідносин у сфері державної служби в Україні. Окреслено важливість нового розуміння змісту і структури службово-трудових правовідносин, проаналізовано правовий статус державного службовця як суб’єкта службово-трудового правовідношення, подано класифікацію державних службовців як учасників трудових правовідносин. Особливу увагу приділено з’ясуванню особливості правового регулювання праці державних службовців України, дослідженню диференціації правового регулювання службово-трудових відносин, вирішенню проблем виникнення, розвитку та припинення службово-трудових відносин у сфері державної служби. Досліджено сучасний зарубіжний досвід організації службово-трудових правовідносин та визначено можливі шляхи його використання в Україні, здійснено характеристику юридичних гарантій як фактора стабільності та підвищення ефективності службово-трудової діяльності державних службовців, розроблено рекомендації щодо соціально-правового захисту державних службовців. З’ясовано соціально-правовий механізм формування юридичної відповідальності державних службовців. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства із зазначених питань.
   Ключові слова: державна служба, державні службовці, нормативно-правове забезпечення, трудові правовідносини, правовий статус, праця державних службовців, диференціація правового регулювання, механізм правового регулювання, юридичні гарантії, соціально-правовий захист, юридична відповідальність.

Иншин Н.И. Проблемы правового регулирования труда государственных служащих Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Одесская национальная юридическая академия, Украина, Одесса, 2005.

   Диссертация посвящена анализу и решению теоретико-практических проблем содержания служебно-трудовых отношений в Украине. Работа является одной из первых попыток комплексно, с использованием современных методов познания, учетом новейших достижений правовой науки исследовать проблемные вопросы возникновения, развития и прекращения служебно-трудовых правоотношений. В результате проведенного исследования разработана теория служебно-трудовых правоотношений, сформулирован ряд новых научных положений и выводов, предложенных лично соискателем.
   Проанализированы особенности становления и развития государственной службы в Украине. В диссертации рассматривается понятие, место, роль и виды государственной службы, анализируется современное состояние нормативно-правового обеспечения государственной службы, дана характеристика организационного и правового обеспечения служебно-трудовых правоотношений в сфере государственной службы в Украине. Обозначено, что сущность государственной службы имеет социальную обусловленность, так как она преследует общественно полезные цели и задачи. Решая общественные и государственные задачи, государственная служба выполняет функции обеспечения и реализации государственной власти. Государственная служба - неотъемлемый элемент функционирования современного государственно организованного общества. Схематично это имеет следующий вид: общество - государство - государственная власть - государственная служба - общество.
   Обозначена важность нового понимания структуры служебно-трудовых правоотношений, проанализирован правовой статус государственного служащего как субъекта служебно-трудового правоотношения, предоставлена классификация государственных служащих как участников трудовых правоотношений. Обращается внимание на то, что служебно-трудовым правоотношениям государственных служащих присущ продолжительный, непрерывный характер их осуществления. Они не прекращаются после выполнения служащим определенного действия, операции или служебной задачи, поскольку он вступает в эти правоотношения для выполнения определенного рода работы (службы), служебно-трудовой функции. Правоотношения некоторых государственных служащих также не прекращаются и после окончания рабочего дня, в период еженедельных дней отдыха, праздничных дней, отпусков и т.д.
   Особое внимание отводится выяснению особенности правового регулирования работы государственных служащих Украины, исследованию дифференциации правового регулирования служебно-трудовых отношений, решению проблем возникновения, развития и прекращения служебно-трудовых отношений в сфере государственной службы. Сделан вывод о том, что иерархия правовых норм, которые регулируют служебно-трудовую деятельность, имеет три уровня: общий, специальный и локальный. Анализируются актуальные вопросы дифференциации правового регулирования в сфере прохождения государственной службы, основания, порядок и условия возникновения служебно-трудовых отношений. Указано, что дифференциацию правового регулирования труда государственных служащих необходимо проводить лишь в случаях, когда этого требует специфика их служебно-трудовой деятельности, цели и задачи государственной службы и обязательно в пределах, установленных общими нормами законодательства о труде.
   Исследован современный зарубежный опыт организации служебно-трудовых правоотношений и определены возможные пути его использования в Украине, осуществлена характеристика юридических гарантий как фактора стабильности и повышения эффективности служебно-трудовой деятельности государственных служащих, разработаны рекомендации относительно социально-правовой защиты государственных служащих. Выяснен социально-правовой механизм формирования юридической ответственности государственных служащих. Акцентируется внимание на том, что институт трудовой юридической ответственности – неотъемлемая часть трудового права. Такое положение создает целостную систему трудовой юридической ответственности в рамках трудового права, дает возможность правоприменительным органам более оперативно реагировать на разные нарушения в сфере трудовых отношений, а также обеспечить внешнее воздействие на субъектов трудовых отношений в процессе работы. Соответственно, служебно-трудовая юридическая ответственность государственных служащих является подинститутом трудовой юридической ответственности. Сформулированы предложения относительно внесения конкретных изменений и дополнений к действующему законодательству по указанным вопросам.
   Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, нормативно-правовое обеспечение, трудовые правоотношения, правовой статус, труд государственных служащих, дифференциация правового регулирования, механизм правового регулирования, юридические гарантии, социально-правовая защита, юридическая ответственность.

Inshin M.I. The Problems of State Employees of Ukraine Legal Regulation. – Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree by specialty 12.00.05 – labor law; social guarantee law. – Odessa National Academy of Law, Ukraine, Odessa, 2005.

   Thesis is devoted to the analysis and solving of theoretical and practical problems of official and labor relations contents in Ukraine. Peculiarities of state service origin and development in Ukraine are analyzed. The notion, place, role and kinds of state service are viewed; modern state of normative and legal guarantee of state service is analyzed; characteristic of organizational and legal guaranteeing of official and labor legal relations in the sphere of state service of Ukraine is given in this thesis. An importance of new understanding of the structure of official and labor legal relations is stated; legal status of state employee as an subject of official and labor legal relations is analyzed; classification of state employees as the participants of labor legal relations is given. Special attention is paid to the definition of special features of state employees of Ukraine job legal regulation, to the research of official and labor relations’ legal regulation differentiation, to solution of the problems of origin, development and stoppage of official and labor relations in the sphere of state service. Modern foreign experience of official and labor legal relations organization is researched; possible ways of its usage in Ukraine are defined; characteristic of law guarantees as a factor of state employees’ official and labor activity stability and effectiveness improvement is carried out; recommendations about social and legal protection of state employees are elaborated. Social and legal mechanism of state employees’ legal responsibility formation is learned. Propositions about concrete changes and additions to the legislation in force introduction as to stated problems are formulated.
   Key words: state service, state official, normative-legal support, labor relations, legal status, work of state official, differentiation of legal regulation, mechanism of legal regulation, legal guarantees, social and legal protection, legal responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми правового регулювання праці державних службовців України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net