Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання)

Анотації 

Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний економічний університет, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню питання правових та організаційних форм діяльності Міністерства юстиції України в здійсненні державної правової політики. Досліджуються державна правова політика як юридична категорія, основні напрями здійснення державної правової політики, місце та роль Міністерства юстиції України в забезпеченні реалізації державної правової політики, його статус у системі центральних органів виконавчої влади та особливості його правового регулювання. Висвітлюються основні правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України в здійсненні державної правової політики.
   Обґрунтовується необхідність реформування органів юстиції у контексті здійснення сучасної державної правової політики, удосконалення правового регулювання діяльності системи органів юстиції, механізму реалізації ними функціонального призначення у сфері реалізації державної правової політики.
   Сформульовані теоретичні висновки з досліджених питань та практичні пропозиції, які спрямовані на вдосконалення правових та організаційних форм діяльності Міністерства юстиції України в здійсненні державної правової політики.
   Ключові слова: державна правова політика, Міністерство юстиції України, система органів юстиції, правовий статус, структура, функції, правові та організаційні форми здійснення державної правової політики.

Железняк Н.А. Правовые и организационные формы деятельности Министерства юстиции Украины в осуществлении государственной правовой политики (теоретические и практические вопросы). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный экономический университет, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию вопроса правовых и организационных форм деятельности Министерства юстиции Украины в осуществлении государственной правовой политики. Исследуются государственная правовая политика как юридическая категория, основные направления осуществления государственной правовой политики, место и роль Министерства юстиции Украины в обеспечении реализации государственной правовой политики, его статус в системе центральных органов исполнительной власти, а также особенности его правового регулирования. Освещаются основные правовые и организационные формы деятельности Министерства юстиции Украины в осуществлении государственной правовой политики.
   Автор определяет правовую политику как специфическую правовую категорию, общую для всех отраслей права, которая объективно входит в предмет теории государства и права, изучений которой на общетеоретическом уровне имеет существенное методологическое значение для отраслевых дисциплин.
   Сделан вывод о том, что Министерство юстиции Украины является не просто центральным органом исполнительной власти, который не только обеспечивает реализацию государственной правовой политики, а наряду с другими органами государственной власти обеспечивает ее формирование. На основании анализа законодательства и практики его применения сформулировано положение о том, что Министерство юстиции Украины в отличие от других министерств, наделено полномочиями, которые имеют не отраслевую, а еще и специальную – функциональную и надотраслевую компетенцию, о чем свидетельствуют формы его деятельности и структурно-функциональные связи с другими органами исполнительной власти; оно принадлежит к системе органов, которые осуществляют свою деятельность в административно-политической сфере, Министерство юстиции Украины является центром в системе органов юстиции, которая характеризуется внутренней организованностью и самостоятельностью от других подсистем органов исполнительной власти в сфере обеспечения реализации государственной правовой политики.
   Обосновывается необходимость реформирования органов юстиции в контексте осуществления современной государственной правовой политики, усовершенствования правового регулирования деятельности системы органов юстиции. Так, определено, что это можно осуществить только путем принятия “уставного” Закона Украины “Об органах юстиции”, поскольку правоотношения, которые складываются во время исполнения Министерством юстиции Украины и его территориальными органами функций по реализации государственной правовой политики, направленной прежде всего на защиту прав и интересов человека, в значительной части регулируются нормативно-правовыми актами законодательного уровня; сформулированы предложения относительно усовершенствования правового регулирования деятельности системы органов юстиции, механизма реализации ими функционального назначения в сфере государственной правовой политики.
   Сформулированы теоретические выводы из исследованных вопросов и практические предложения, которые направлены на усовершенствование правовых и организационных форм деятельности Министерства юстиции Украины в осуществлении государственной правовой политики.
   Ключевые слова: государственная правовая политика, Министерство юстиции Украины, система органов юстиции, правовой статус, структура, функции, правовые и организационные формы осуществления государственной правовой политики.

Zheleznyak N.A. Legal and Organisational Forms of Activities of the Ministry of Justice of Ukraine in Implementation of the State Legal Policy (theoretic and practical issues). – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree on speciality 12.00.07 – management theory, administrative law and procedure; finance law; information law. – Kyiv National University of Economy, Kyiv, 2004.

   The present thesis is dedicated to research in the field of legal and organisational forms of activities of Ministry of Justice of Ukraine in implementation of the State legal policy. The subject of the research is the State legal policy as a legal category, major directions of implementation of the State legal policy; the place and the role of Ministry of Justice of Ukraine in providing for realisation of the State legal policy, its position within the framework of central executive authorities and the features of its legal regulation. Major forms of activities of Ministry of Justice of Ukraine in implementation of the State legal policy are illustrated.
   An urgent need in reform of justice authorities is grounded, in the context of implementation of an up-to-date State legal policy; perfection of legal regulation of operation of the whole system of institutions of justice, of a mechanism for their realisation of their tasks in the framework of implementation of the State legal policy.
   The present thesis also contains both theoretical conclusions formulated on issues studied and practical propositions on perfection of legal and organisational forms of activities of Ministry of Justice of Ukraine in implementation of the State legal policy.
   Key words: State legal policy, Ministry of Justice of Ukraine, system of justice authorities, legal status, structure, functions, legal and organisational forms of implementation of the State legal policy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net