Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні

Анотації 

Жовнірчик Я.Ф. Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертації сформульовані і обгрунтовані теоретико-методологічні засади територіальної організації місцевого самоврядування, розкриті сутність місцевого самоврядування та його територіальної організації, висвітлені методологічні аспекти територіальної основи місцевого самоврядування, показані територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень, а також розглянуті наукові теорії і моделі місцевого самоврядування, які значною мірою впливають на його просторову організацію. Проведено аналіз і оцінку територіальної організації місцевого самоврядування в Україні, зокрема розкрито становлення системи місцевого самоврядування в державі та її територіально-функціональної структури, охарактеризовано місцеве самоврядування і адміністративно-територіальний устрій України, проаналізовано розвиток територіальних громад у містах, селищах і селах як основних формах просторової організації місцевого самоврядування. Значна увага приділена економічній і фінансовій основі діяльності органів місцевого самоврядування в просторовому вимірі, а також ефективності розвитку і територіальної організації місцевого самоврядування.
   Розроблені основні напрями підвищення ефективності територіальної організації місцевого самоврядування, обгрунтовані шляхи формування самодостатніх територіальних громад і стратегії їх економічного саморозвитку, а також шляхи поліпшення взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування як фактор удосконалення територіальної організації суспільства. Акцентується увага на створенні в державі ефективної регіональної політики, яка передбачає необхідність перенесення пріоритетів розвитку з відомчо-галузевих підходів на цілісно-територіальні, оптимізацію відносин між центром і територіями, зміцнення територіальної єдності держави і створення умов для поступового розширення повноважень територій і співіснування вертикалі виконавчої влади й системи місцевого самоврядування.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, державне управління, інноваційні стратегії, адміністративно-територіальний устрій, територіальна громада, саморозвиток, самодостатність, регіональна політика, територіальна організація, розвиток.

Жовнирчик Я.Ф. Развитие территориальной организации местного самоуправления в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В работе сформулированы и обоснованы теоретико-методологические принципы территориальной организации местного самоуправления. Раскрыты его сущность и территориальная организация, методологические положения территориальной базы местного самоуправления, а также специфические особенности территориального сообщества как субъекта местного самоуправления и основного носителя его функций и полномочий. Рассмотрены научные теории и модели местного самоуправления, которые в значительной мере влияют на его пространственную организацию. Определена структура территориальной организации местного самоуправления.
   Проведены анализ и оценка территориальной организации местного самоуправления в Украине, в частности раскрыто становление системы местного самоуправления в государстве и его территориально-функциональной структуры, охарактеризовано местное самоуправление и административно-территориальное устройство Украины. Показаны взаимосвязи и взаимозависимости между местным самоуправлением и административно-территориальным устройством страны, которое, сформировавшись в условиях советской командно-административной системы управления обществом, устарело, не отвечает новым социально-политическим и экономическим реалиям и значительно тормозит переход к новым принципам и стратегиям развития. Проведен анализ территориально-иерархической структуры местного самоуправления по пяти территориальным уровням. Исследована ресурсная база развития местного самоуправления, раскрыта эффективность его развития и территориальной организации местного самоуправления.
   Разработаны основные направления повышения эффективности территориальной организации местного самоуправления. Обосновывается необходимость реформирования системы административно-территориального устройства и конституирования территориального сообщества как базовой самоуправляемой административной единицы. Территориальную организацию местного самоуправления предлагается совершенствовать на основе разработанных принципов. Показано, что при реформировании административно-территориального устройства следует придерживаться определенных количественных и качественных параметров, что повысит эффективность местного самоуправления с учетом его масштабов, будет способствовать доступности услуг для населения и повышению их качества. Определены пути формирования самодостаточности территориальных сообществ. Доказывается целесообразность перехода на инновационные технологии управления в муниципалитетах, благодаря которым у ресурсов территориальных сообществ (человеческие, материальные, финансовые, информационные, организационные) появляются новые возможностями получения прибыли.
   Разработаны принципы взаимоотношений между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Обоснованы направления совершенствования государственной региональной политики, предполагающей необходимость перенесения приоритетов развития с ведомственно-отраслевых подходов на целостно-территориальные, оптимизацию отношений между центром и территориями.
   Ключевые слова: местное самоуправление, государственное управление, инновационные стратегии, административно-территориальное устройство, территориальное сообщество, саморазвитие, самодостаточность, региональная политика, территориальная организация, развитие.

Zhovnirchyk J. Development of territorial organization of local self-government in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a candidates degree by speciality 25.00.04 - local self-government. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   Theoretical and methodological bases of territorial organization of local government are formulated and substantiated in the dissertation, essence of local government and its territorial organization are revealed, methodological bases of territorial basis of local government are analyzed; territorial community as a subject of local government, the basic bearer of its functions and authorities, as well as scientific theories and models of local government, that influence a lot on its spatial organization are showed. Analysis and estimation of territorial organization of local government in Ukraine were provided, particularly formation of system of local government in state and its territorial and functional structure were uncovered, local government and administrative and territorial organization of Ukraine were characterized, development of territorial communities in the cities, towns and villages as the basic forms of spatial organization of local government was analyzed, it was placed high emphasis on economic and financial basis of activity of the bodies of local government in spatial measurement, and effectiveness of development and territorial organization of local government. There were developed the basic ways of rise of effectiveness of territorial organization of local government, the ways of forming of self-sufficient territorial communities and strategy of their economic self-development, as well as the ways of improvement of interaction of the bodies of the government and local government as a factor of improvement of territorial organization of society were substantiated. It was concentrated an attention on creation of effective regional policy in state, which foresees necessity of transmission of the priorities of development from departmental and sectoral approaches on integrated and territorial, optimization of the relations between center and the territories, strengthening of territorial integrity of state and creation of the conditions for step-by-step widening of the authorities of territories and appropriate co-existence of vertical of executive power and system of local government.
   Key words: local government, state management, innovative strategies, administrative and territorial organization, territorial community, self-development, self-sufficiency, regional policy, territorial organization, development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net