Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу

Анотації 

Козіна А. А. Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено аналізу проблем забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування та організаційно-правовим аспектам її повноважень та статусу. У роботі досліджуються етапи становлення податкової системи та податкового законодавства, сутність законності у сфері оподаткування, її значущість та напрямки розвитку на сучасному етапі, проблеми оптимізації податкових надходжень та їх стабілізація, розглядаються питання контролю як основного засобу забезпечення законності у сфері оподаткування.
   Досліджується також сутність, організаційно-правовий статус та функцій податкової міліції, здійснюється загальний огляд правових та адміністративно-правових заходів, які застосовуються податковою міліцією для підтримання законності у сфері оподаткування, способи взаємодії податкової міліції з іншими державними та недержавними структурами у справі боротьби з порушеннями податкового законодавства та гарантії забезпечення законності її діяльності, надаються відповідні пропозиції з удосконалення чинного податкового законодавства, правового статусу податкової міліції.
   Ключові слова: державне управління, державна політика, податкова система, сфера оподаткування, законність, дисципліна, контроль, податкова міліція, повноваження, статус, заходи попередження, заходи припинення, способи взаємодії, гарантії забезпечення законності.

Козина А. А. Обеспечение налоговой милицией законности в сфере налогообложения: организационно-правовые аспекты полномочий и статуса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена анализу проблем обеспечения налоговой милицией законности в сфере налогообложения, организационно-правовым аспектам ее полномочий и статуса. В работе подчеркивается, что настоящая проблема является достаточно актуальной, такой, которая имеет существенное значение для укрепления законности и дисциплины в государственном управлении в целом. С ней тесно связана другая проблема – определения организационно-правовых аспектов усовершенствования полномочий и правового статуса налоговой милиции как органа, принимающего непосредственное участие в наполнении государственного бюджета, активно влияющего на становление и развитие новых налоговых правоотношений в Украине.
   На налоговую милицию возложен широкий круг задач по обеспечению законности и дисциплины в сфере налогообложения, поэтому от усовершенствования её деятельности в значительной мере зависит укрепление законности и правопорядка в стране в целом.
   Подчеркивается, что проблема обеспечения законности в сфере государственного управления в целом, а также в сфере налогообложения в частности, вопросы сущности и видов административного принуждения, его места в системе государственного принуждения постоянно находятся в поле зрения ученых-административистов. В то же время организационно-правовым аспектам деятельности и статуса налоговой милиции как органа, обеспечивающего законность в сфере налогообложения, внимания уделялось недостаточно. Именно поэтому в работе сосредоточено внимание на исследовании этапов становления налоговой системы и налогового законодательства, сущность законности в сфере налогообложения, ее значимость и направления развития на современном этапе, проблемы оптимизации налоговых поступлений и их стабилизация, контроля как основного средства обеспечения законности в сфере налогообложения.
   Исследуется также сущность, организационно-правовой статус и функции налоговой милиции, осуществляется общий обзор административно-правовых мер, применяемых налоговой милицией для поддержания законности в сфере налогообложения, способы взаимодействия налоговой милиции с иными государственными и негосударственными структурами в деле борьбы с нарушениями налогового законодательства, гарантии обеспечения законности такой деятельности, вносятся соответствующие предложения по усовершенствованию действующего налогового законодательства, правового статуса налоговой милиции.
   Ключевые слова: государственное управление, государственная политика, налоговая система, сфера налогообложения, законность, дисциплина, контроль, налоговая милиция, полномочия, статус, меры предупреждения, меры пресечения, способы взаимодействия, гарантии обеспечения законности.

Kozina А. A. Maintenance by tax militia of legality in sphere of the taxation: organizational-legal aspects of powers and status. – Manuscript.

The dissertation on gaining of scientific degree of candidate of legal skaences on speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; the financial low; the information low. – National Low Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry. – Kharkov, 2005.

   The dissertation is devoted to the analysis of problems of maintenance by tax militia of legality in sphere of the taxation and organizational-legal aspects of its powers and status. In work the stages construkhens of tax system and tax laws, essence of legality in sphere of the taxation, its importance and directions of development at the present stage, problem of optimization of tax receipts and their stabilization are investigated, are considered a question of the control as basic means maintenance of legality in sphere of the taxation.
   The essence, organizational-legal status and functions of tax militia are investigated also, the general review of legal and legal-administrative measures used by tax militia for maintenance of legality in sphere the taxation, ways of interaction of tax militia with other state and non state structures in business of struggle with infringements of the tax laws, guarantee maintenance of legality of such activity are carried out, the appropriate offers are brought in on improvement of the working tax laws, legal status of tax militia.
   Key words: state management, state policy, tax system, sphere of the taxation, legality, discipline, control, tax militia, powers, status, measure of the prevention, measure of suppression, ways of interaction, guarantee of maintenance legality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net