Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики

Анотації 

Казанчан А.А. Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2005.

   Захищається рукопис, в якому проведений комплексний правовий аналіз теоретичних і практичних аспектів застосування права, розглянуті особливості правозастосувальної діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, способи та методи оцінювання процедури й результатів такої діяльності.
   Визначені цілі, завдання, зміст та ознаки правозастосувальної діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, суб’єкти, об’єкти, адресати, ініціатори застосування права, проаналізовані процедура та процес правозастосування.
   На підставі аналізу критеріїв розроблено й обґрунтовано метод оцінювання процедури та результатів застосування права, оцінений вплив окремих факторів на ефективність правозастосувальної діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, рівень законодавчого, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного, науково-інноваційного забезпечення цієї діяльності. Запропоновані та теоретично обґрунтовані заходи щодо підвищення ефективності правозастосувальної діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, органи і посадові особи, правозастосувальна діяльність, оцінювання процедури та результатів; ефективність застосування права.

Казанчан А.А. Правоприменительная деятельность органов местного самоуправления: вопросы теории и практики. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт законодательства Верховного Совета Украины, Киев, 2005.

   Диссертационная работа посвящена исследованию теоретических и практических аспектов правоприменительной деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, оцениванию процедуры и результатов такой деятельности, а также проблемам совершенствования правоприменения муниципальными компетентными властными субъектами.
   В результате теоретического анализа установлено, что органы и должностные лица местного самоуправления выступают полноправными субъектами применения права, так как это соответствует содержанию их властных полномочий по решению вопросов местного значения, регламентированных актами действующего законодательства Украины. Применение права этими субъектами носит публично-властный характер, подчеркивает их важное место в системе управленческих отношений на местном и региональном уровнях.
   Проведен комплексный правовой анализ теоретических и практических аспектов применения права органами и должностными лицами местного самоуправления, среди которых следующие: цели, задачи применения права; ситуации, при которых возникает необходимость в применении права; содержание и признаки правоприменительной деятельности; субъекты, объекты такой деятельности, а также основания (юридические факты) её возникновения, изменения или прекращения; стадии применения права. Положения теории правоприменения дополнены и другими аспектами, среди которых: инициаторы и адресаты применения права; правоприменительные действия, процедура и процесс применения права.
   Рассмотрены особенности правоприменительной деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Обосновано, что специфика правоприменительной деятельности обусловлена их “негосударственным”, публично-властным характером; полномочиями, направленными на решение вопросов местного значения; организационными формами такой деятельности; особенностью правоприменительных актов.
   На основании анализа существующих способов и методов оценивания результатов правоприменения разработан и обоснован метод оценивания процедуры и результатов правоприменительной деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, основанный на комплексном использовании теоретических и эмпирических методов исследования: анализа, сравнения, классификации, систематизации научных и практических данных, опроса, анкетирования, бесед с должностными лицами местного самоуправления. Выполнен детальный анализ теоретических и практических аспектов применения права органами и должностными лицами местного самоуправления; оценены процедуры и результаты их деятельности, в том числе выявлены критерии и показатели эффективности применения права, выявлено и оценено влияния факторов эффективности и уровня обеспечения такой деятельности на процесс правоприменения; обоснованы предложения по повышению эффективности применения права органами и должностными лицами местного самоуправления; обоснованы дальнейшие направлений оценивания результатов их правоприменения.
   Установлено, что на эффективность применения права органами и должностными лицами местного самоуправления влияют разнообразные факторы, среди которых наиболее влиятельными являются следующие: политическая и экономическая ситуация в стране, регионе; законодательное, материально-техническое, финансовое обеспечение правоприменительной деятельности; процедура применения прав, профессиональная подготовка работников, психологический микроклимат в коллективе, а также кадровое, информационное, научно-инновационное обеспечение такой деятельности.
   Предложены и теоретически обоснованы мероприятия по совершенствованию процедуры правоприменительной деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, по повышению уровня законодательного, материально-технического, финансового, информационного обеспечения такой деятельности.
   Ключевые слова: местное самоуправление, органы и должностные лица, правоприме-нительная деятельность, оценивание процедуры и результатов; эффективность применения права.

Kazanchan A. The law applying activity of the institutions of local governing: points of theory and practice. – Manuscript.

The dissertation for scientific candidate degree of legal sciences in specialty 12.00.07 - management theory; administrative law and process; financial law; informative law – Institute of Legislation of Supreme Soviet of Ukraine, Kiev, 2005.

   The dissertation is devoted to the complex analysis of the theoretical and practical aspects of law application, peculiarities of the law applying activity of the institutions and officials of local governing, ways and methods of the appraisement of procedure and the results of such activity.
   It was determined the aim, tasks, matter and features of the law applying activity of the institutions and officials of local governing, subjects, objects, addressees, initiators of the law applying, analyzed the procedure and the process of it.
   The method of the appraisement of procedure and the results of the law applying was elaborated on basis of criterion analysis; grounded the influence of such factors on the efficiency of the law applying activity of the institutions and officials of local governing, level of the legislative, material and technical, financial, information, scientifically innovating ensuring of such activity. It was also proposed and theoretically proved the legislative enactment on increasing of the effectiveness of the law applying activity of the institutions and officials of local governing.
   Key words: local governing, institutions and officials, law applying activity, appraisement of procedure and the results, effectiveness of the law applying.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net