Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі в діяльності МО
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі в діяльності МО

Анотації 

Кулеба Дмитро Іванович. Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі в діяльності МО. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена аналізу механізму реалізації міжнародної правосуб’єктності України. Метою дослідження є визначення ролі МО у досягненні цілей та забезпеченні інтересів України в різні історичні періоди її існування, висвітлення можливих моделей підтримання відносин з МО, розгляд меж правового впливу організацій на Україну на основі наукового аналізу реалізації її міжнародної правосуб’єктності.
   Аналізується значення спроб УНР набути членство у Лізі Націй та факт членства УРСР в ООН для української державності та міжнародного права в цілому, значення членства України в МО універсального та регіонального характеру для гармонізації національного законодавства країни з міжнародним правом, інтеграції України до ЄС, НАТО, СОТ.
   Автор досліджує особливості участі України у формуванні ЄЕП та доводить, що створення цієї організації не суперечить законодавству України та її міжнародним зобов’язанням.
   Також визначається вплив процесу досягнення відповідності критеріям вступу до ЄС, НАТО, СОТ на внутрішньодержавні процеси. В цьому ж контексті розглядається досвід відносин між Лігою Націй та незалежними українськими урядами.
   Ключові слова: міжнародна правосуб’єктність держави, механізм реалізації міжнародної правосуб’єктності держави, право на участь в діяльності МО, критерії вступу, членство УРСР в ООН, Ліга Націй, Європейський Союз, Організація північноатлантичного договору, Центральна європейська ініціатива, Єдиний економічний простір, Співдружність Незалежних Держав, Міжнародний кримінальний суд.

Kuleba Dmytro Ivanovych. Realization of internationa legal personality of Ukraine by participation in the activities of international organizations. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Legal Sciences (Ph.D. in Law) under specialty 12.00.11 – International Law. – Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2005.

   The thesis aims at studying the mechanism of realization of international legal personality of Ukraine. The objective of research is to assess the role of international organizations in achieving objectives and interests of Ukraine in different historical periods of its existence, presentation of possible models of maintaining relations with international organizations, examination of borders of international organizations’ legal impact on Ukraine based on the analysis of realization of its international legal personality.
   Thus author studies peculiarities of Ukraine’s participation in the formation of SES and argues that creation of this organization is in conformity with legislation of Ukraine and its international obligations.
   The author analyses meaning of Ukrainian SSR in the UN for Ukrainian statehood and international law in general, meaning of the membership of Ukraine in international organizations of universal and regional character for harmonization of country’s national legislation with international, integration of Ukraine to EU, NATO, WTO.
   The author also studies influence of the process of complying with accession criteria to the EU, NATO, WTO on it domestic processes. Experience of mutual relations between League of Nations and Ukraine is being looked at in this context as well.
   Key words: international legal personality of the state, mechanism of realization of international legal personality of the state, right to participate in the activities of international organizations, accession criteria, membership of Ukrainian SSR in the UN, League of Nations. European Union, North Atlantic Treaty Organization, Central European Initiative, Single Economic Space, Commonwealth of Independent States, International Criminal Court.

Кулеба Дмитрий Иванович. Реализация международной правосубъектности Украины путем участия в деятельности международных организаций. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена анализу механизма реализации международной правосубъектности Украины. Основной целью исследования является определение роли международных организаций в достижении целей и обеспечении интересов Украины в разные исторические периоды ее существования, освещение возможных моделей поддержания отношений с международными организациями, рассмотрение границ правового влияния международных организаций на Украину на основе научного анализа реализации ее международной правосубъектности.
   Так, автор исследует особенности участия Украины в формировании ЕЭП и доказывает, что Конституция Украины и практика ее применения Конституционным Судом Украины не запрещают передачу суверенных прав государства международным органам. Принимая во внимание эти аргументы, автор считает, что создание ЕЭП не противоречит законодательству Украины и ее международным обязательствам.
   В работе анализируется ситуация с получением Украиной членства в МУС. Отмечается, что даже не будучи полноценным членом этой организации, в отдельных случаях на Украину может быть распространена юрисдикция суда на основании принципа ограниченной универсальной юрисдикции.
   Рассматривается значение членства УССР в ООН для развития украинской государственности и международного права в целом. Автор отмечает, что членство в этой организации свидетельствует о признании за УССР статуса государства в контексте устава ООН. Также было рассмотрено значение членства Украины в международных организациях универсального и регионального характера для гармонизации национального законодательства страны с международным правом, интеграции Украины в ЕС, НАТО, ВТО.
   Определяется влияние процесса достижения соответствия критериям вступления в ЕС, НАТО, ВТО на внутригосударственные процессы. В этом же контексте рассматривается опыт отношений между Лигой Наций и независимыми украинскими правительствами.
   Ключевые слова: международная правосубъектность государства, механизм реализации международной правосубъектности государства, право на участие в деятельности международных организаций, критерии вступления, членство УССР в ООН, Лига Наций, Европейский Союз, Организация североатлантического договора, Центральная европейская инициатива, Единое экономическое пространство, Содружество независимых государств, Международный уголовный суд.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі в діяльності МО

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net