Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження)

Анотації 

Крупко Д.І. Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України. – Київ, 2005.

   Досліджено поняття предмета хабара за КК Німеччини, Швейцарії та України, встановлено, що в кримінальному праві Німеччини і Швейцарії він може бути матеріальним і нематеріальним.
   Здійснено аналіз так званого „хабара про всяк випадок”, тобто надання матеріальних цінностей за конкретно не визначене службове діяння.
   Встановлено, що коло суб’єктів одержання хабара за КК Німеччини і Швейцарії є вужчим, ніж за КК України.
   Захищається теоретичне положення, відповідно до якого поняття службової особи характеризується двома ознаками: функціональною і формальною.
   Встановлено, що за кримінальним правом Німеччини і Швейцарії одержання і давання хабара тягнуть кримінальну відповідальність і тоді, коли вони вчинені з непрямим умислом. З нових наукових позицій підтверджено, що одержання і давання хабара тісно пов’язані умислами, що дає можливість розглядати такий зв’язок як протиправний договір.
   Ключові слова: хабарництво, кримінальне право Німеччини, кримінальне право Швейцарії, службова особа, діяння по службі, матеріальний і нематеріальний предмет хабара, одержання і давання хабара з непрямим умислом, „хабар про всяк випадок”.

Крупко Д. И. Ответственность за взяточничество по уголовному праву Германии, Швейцарии и Украины (сравнительно-правовое исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. – Академия адвокатуры Украины. – Киев, 2005.

    В диссертации осуществлено комплексное сравнительно-правовое исследование составов взяточничества по уголовному законодательству Германии, Швейцарии и Украины. Проанализированы соответствующие составы преступлений по уголовному праву Германии с учетом изменений, внесенных в УК Германии в 1997-1998 гг. и в УК Швейцарии в 1999-2003 гг.
   Проанализированы, в частности, понятия объекта преступления, общественной опасности преступления, общественной опасности и родового объекта должностных преступлений, объекта взяточничества, предмета взятки, служебного деяния (выполнения или невыполнения действия по службе), должностного лица.
   Установлено, что по уголовному праву Германии и Швейцарии, в отличие от Украины, предмет взятки может быть материальным и нематериальным.
   Дана характеристика служебных деяний, за которые получается и дается взятка, приведена классификация служебных деяний. Произведен анализ такой разновидности взяточничества, как „взятка на всякий случай”, т.е. предоставление материальных ценностей за конкретно не определенное служебное деяние. Сделан вывод о том, что по законодательству Украины такие действия могут квалифицироваться как коррупционное деяние (при условии, что получателем предмета этого деяния является лицо, уполномоченное на выполнение функций государства).
   Установлено, что объективная сторона составов взяточничества по УК Германии и Швейцарии охватывает значительно более широкий круг действий, чем объективная сторона этих составов по УК Украины. Субъектами получения взятки по УК Германии и Швейцарии является более узкий круг лиц, чем по УК Украины.
   Защищается теоретическое положение о том, что понятие должностного лица по УК Германии, Швейцарии и Украины характеризуется двумя признаками: функциональным и формальным. Функциональный признак определяет, какие функции выполняет должностное лицо: этот признак связан з кругом прав, полномочий и обязанностей должностного лица. Формальный признак определяет основание, в силу которого должностное лицо получило эти права, полномочия и обязанности.
   Установлено, что по уголовному праву Германии и Швейцарии получение и дача взятки влекут уголовную ответственность и тогда, когда они совершены с косвенным умыслом. С новых научных позиций подтверждено, что получение и дача взятки тесно связаны умыслами, что дает возможность рассматривать такую связь как противоправный договор.
   Проанализированы специальные основания освобождения от уголовной ответственности за получение и дачу взятки по законодательству Германии и Швейцарии, смежные составы правонарушений.
   Результаты диссертации могут быть использованы при приведении законодательства Украины в соответствие с требованиями Европейской уголовной конвенции о борьбе с коррупцией.
   Ключевые слова: взяточничество, уголовное право Германии, уголовное право Швейцарии, должностное лицо, деяние по службе, материальный и нематериальный предмет взятки, получение и дача взятки с косвенным умыслом, „взятка на всякий случай”.

Krupko D.I. Liability for Bribery after the German, Swiss and Ukrainian Criminal Law (Comparative Research). – Manuscript.

The candidate thesis in law by speciality 12.00.08 – criminal law and criminology, penitentiary law. – Academy of advocacy of Ukraine . – Kyiv, 2005.

   Subject of investigation has been the concept of bribe after the German CC and Swiss CC. It has been ascertained, that it can be immaterial according to the criminal law of these states as well.
   So-called „bribe to be on the safe side” has been analyzed, that is granting of material values for a non-particular act in service.
   It has been ascertained, that the passive bribery criminal concept after German CC and Swiss CC is more narrow, than the one after Ukrainian CC.
   The author defends the theoretic statement, according to which official’s concept is characterized by two features: functional one and formal one.
   It has been ascertained, that bribery is punishable after German and Swiss criminal law even if it is committed with eventual dolus. It has been proven, that passive and active bribery are germane with doli. This allows to consider this link to be an illegal agreement.
   Key words: bribery, German criminal law, Swiss criminal law, official, act in service, material and immaterial bribe, passive and active bribery with eventual dolus, “bribe to be on the safe side”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net